:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ สุพพัต  รุ่งเรืองศิลป์
   Miss Suppat Rungraungsilp
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2416, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2416, 2206-7
   E - mail  suppat.ru@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2553 - 2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2552
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/08/2557
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  11/07/2559 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ  Internet of Things
  สาขาความสนใจ
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ  Image Processing
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ระบบเฝ้าระวังอุทกภัยผ่านเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับความสูงของน้ำ กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ณัฐพล เวฬุบรรพ, อภิสิทธิ์ สกุลส่องบุญศิริ, สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ สารสนเทศศาสตร์วิชาการ 2019 : National Conference on Informatics 2019
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/06/2562
   ชื่อบทความ : ระบบจองห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่มศูนย์บรรณสารผ่านคิวอาร์โค้ด (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ฎชกร อินทร์บุญสังข์, อภิลักษณ์ ทับไทร, สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
   ชื่อการประชุม : 11th National Conference on Information Technology
   สถานที่ประชุม : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/10/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Implement Firebase with Ionic to Report Problem Application in Walailak University (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Watcharaphong Nuanyong, Jakkit Jarumalai, Suppat Rungraungsilp, Khorseemah Mamang, Salilthip Heama
   ชื่อการประชุม : International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems 2017
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/07/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Development of Authentication on Google Apps Education with Command Line Tool for Walailak University (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suppat R., Satit K., Jakkarin L., Paisal P., Auychai B., Chairote Y. and Attaso K.
   ชื่อการประชุม : The 8th Walailak Research National Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Command line tool compared GADS software to manage user accounts on Google Apps for Education (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suppat Rungraungsilp
   ชื่อการประชุม : The 1st International Conference on Information Technology (InCIT 2016)
   สถานที่ประชุม : Krabi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Develop registration wifi in guest users and collect log to detect problems in Walailak wifi networks (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suppat R., Satit K., Jakkarin L., Paisal P., Auychai B and Attaso K.
   ชื่อการประชุม : The 7th Walailak Research National Conference 2015
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)