:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. อุเทน  ทับทรวง
   Asst.Prof.Dr. Uthen Thubsuang
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2331, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2331, 2304-5
   E - mail  uthen.th@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2557
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมเคมี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2551
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/08/2557
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  ฝ่าย/งาน  สถานวิจัย
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2562 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาปิโตรเครมีและพอลิเมอร์
  หลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/02/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิศวกรรมวัสดุ  Nanoporous materials, Nanoporous carbon, Activated carbon, Zeolite nanoparticles, Application of polybenzoxazine
  สาขาความสนใจ
  วิศวกรรมวัสดุ  Synthesis and applications of nanoporous materials, Nanoporous carbon, Activated carbon, Zeolite nanoparticles, Gas sensor, Supercapacitor, Application of polybenzoxazine
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Oxidative upgrade of furfural to succinic acid using SO3H-carbocatalysts with nitrogen functionalities based on polybenzoxazine
   ผู้เขียน : Uthen Thubsuang, Suphawadee Chotirut, Kamchai Nuithitikul, Apirak Payaka, Nicharat Manmuanpom, Thanyalak Chaisuwan, Sujitra Wongkasemjit
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Colloid and Interface Science
   เล่มที่ : 565 ฉบับที่ : - หน้า : 96-109 เดือน/ปี : 04/2563-/
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Enhanced CO2 capturing over ultra-microporous carbon with nitrogen-active species prepared using one-step carbonization of polybenzoxazine for a sustainable environment
   ผู้เขียน : Nicharat Manmuanpom, Uthen Thubsuang, Stephan Thierry Dubas, Sujitra Wongkasemjit, Thanyalak Chaisuwan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Environmental Management
   เล่มที่ : 223 ฉบับที่ :  หน้า : 779-786 เดือน/ปี : 10/2561-10/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Tuning pore characteristics of porous carbon monoliths prepared from rubber wood waste treated with H3PO4 or NaOH and their potential as supercapacitor electrode materials
   ผู้เขียน : Uthen Thubsuang, Sakda Laebang, Nicharat Manmuanpom, Sujitra Wongkasemjit, Thanyalak Chaisuwan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Materials Science
   เล่มที่ : 52 ฉบับที่ : 11 หน้า : 6837-6855 เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : Polybenzoxazine for hierarchical nanoporous materials
   ผู้เขียน : Uthen Thubsuang and Thanyalak Chaisuwan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advanced and Emerging Polybenzoxazine Science and Technology
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : - หน้า : 611-620 เดือน/ปี : 02/2560-02/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Highly sensitive room temperature organic vapor sensor based on polybenzoxazine-derived carbon aerogel thin film composite
   ผู้เขียน : Uthen Thubsuang, Darunee Sukanan, Somboon Sahasithiwat, Sujitra Wongkasemjit, Thanyalak Chaisuwan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Materials Science and Engineering: B
   เล่มที่ : 200 ฉบับที่ : - หน้า : 67-77 เดือน/ปี : 10/2558-10/2558
   ชื่อบทความ : Advanced and economical ambient drying method for controlled mesopore polybenzoxazine-based carbon xerogels: Effects of non-ionic and cationic surfactant on porous structure
   ผู้เขียน : Uthen Thubsuang, Hatsuo Ishida, Sujitra Wongkasemjit, Thanyalak Chaisuwan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Colloid and Interface Science
   เล่มที่ : 459 ฉบับที่ : - หน้า : 241-249 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Improvement in the pore structure of polybenzoxazine-based carbon xerogels through a silica templating method
   ผู้เขียน : Uthen Thubsuang, Hatsuo Ishida, Sujitra Wongkasemjit, Thanyalak Chaisuwan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Porous Materials
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 4 หน้า : 401-411 เดือน/ปี : 08/2557-08/2557
   ชื่อบทความ : Self-formation of 3D interconnected macroporous carbon xerogels derived from polybenzoxazine by selective solvent during the sol–gel process
   ผู้เขียน : Uthen Thubsuang, Hatsuo Ishida, Sujitra Wongkasemjit, Thanyalak Chaisuwan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Materials Science
   เล่มที่ : 49 ฉบับที่ : 14 หน้า : 4946-4961 เดือน/ปี : 07/2557-07/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Novel template confinement derived from polybenzoxazine-based carbon xerogels for synthesis of ZSM-5 nanoparticles via microwave irradiation
   ผู้เขียน : Uthen Thubsuang, Hatsuo Ishida, Sujitra Wongkasemjit, Thanyalak Chaisuwan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Microporous and Mesoporous Materials
   เล่มที่ : 156 ฉบับที่ : - หน้า : 7-15 เดือน/ปี : 07/2555-07/2555
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Reduction of concentration polarization at feeding interphase of a hollow fiber supported liquid membrane by using periodic operation
   ผู้เขียน : Prakorn Ramakul, Natchanun Leepipatpiboon, Chamaiporn. Yamoum, Uthen Thubsuang, Sirapop Bunnak, Ura Pancharoen
   แหล่งตีพิมพ์ : : Korean Journal of Chemical Engineering
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 3 หน้า : 765-769 เดือน/ปี : 05/2552-05/2552
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : Facile preparation of polybenzoxazine-based carbon microspheres with nitrogen functionalities: Effects of mixed solvents on pore structure and supercapacitive performance
   ผู้เขียน : Uthen Thubsuang, Suphawadee Chotirut, Apisit Thongnok, Archw Promraksa, Mudtorlep Nisoa, Nicharat Manmuanpom, Sujitra Wongkasemjit, Thanyalak Chaisuwan
   แหล่งตีพิมพ์ : Frontiers of Chemical Science and Engineering
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Sufonated porous carbon as a solid acid catalyst for succinic acid production ()
   ผู้เขียน : Uthen Thubsuang
   ชื่อการประชุม : The 25th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers and The 10th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology
   สถานที่ประชุม : Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/05/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Sulfonated porous carbon based on polybenzoxazine and its catalytic activity towards succinic acid production (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suphawadee Chotirut, Kamchai Nuithitikul, Uthen Thubsuang, Thanyalak Chaisuwan, Sujitra Wongkasemjit
   ชื่อการประชุม : The International Conference on Advanced and Applied Petroleum, Petrochemical, and Polymers
   สถานที่ประชุม : Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ลักษณะสัณฐานวิทยาและโครงสร้างรูพรุนของคาร์บอนรูพรุนที่ถูกกระตุ้นด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์: ผลกระทบของอุณหภูมิในการกระตุ้น (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อุเทน ทับทรวง, สุภาวดี โชติรัตน์, หทัยรัตน์ หยียาสัน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 9 : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Carbon microspheres prepared from polybenzoxazine: Morphology, structure, and electrochemical performance (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Uthen Thubsuang, Apisit Thongnok, Nicharat Manmuanpom, Sujitra Wongkasemjit, and Thanyalak Chisuwan
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Conference on Energy Materials and Applications
   สถานที่ประชุม : Hiroshima YMCA, Hiroshima
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 10/05/2560
   ชื่อบทความ : Sulfonated porous carbon derived from polybenzoxazine as heterogeneous acid catalyst for synthesis of succinic acid (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suphawadee Chotirut, Uthen Thubsuang, and Kamchai Nuithitikul
   ชื่อการประชุม : The International Polymer Conference of Thailand : PCT-7
   สถานที่ประชุม : Amari Watergate Hotel, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Controlling morphology of nanoporous carbon monoliths through facile sol-gel synthesis (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Ruangrat Khwanrit, Sujitra Wongkasemjit, Uthen Thubsuang, and Thanyalak Chaisuwan
   ชื่อการประชุม : The 251st ACS National Meeting & Exposition Conference 2016
   สถานที่ประชุม : San Diego, California
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 13/03/2559
   ชื่อบทความ : Development of benzoxazine-based blend for composite application (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kriengkrai Matkaran, Uthen Thubsuang, Sujitra Wongkasemjit, and Thanyalak Chaisuwan
   ชื่อการประชุม : The 251st ACS National Meeting & Exposition Conference 2016
   สถานที่ประชุม : San Diego, California
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 13/03/2559
   ชื่อบทความ : การผลิตถ่านกัมมันต์จากไม้ยางพาราที่บำบัดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวด (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อภิสิทธิ์ ทองนอก, ศักดา แหละบัง, อุเทน ทับทรวง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากรครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
   ชื่อบทความ : Development of benzoxazine-based blend for composite applications (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kriengkrai Matkaran, Uthen Thubsuang, Sujitra Wongkasemjit, and Thanyalak Chaisuwan
   ชื่อการประชุม : The 7th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 22nd PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers
   สถานที่ประชุม : Chaloem Rajakumari 60 Building, Chulalongkorn University, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/05/2559
   ชื่อบทความ : Mesoporous carbon derived from polybenzoxazine via facile sol-gel synthesis (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Ruangrat Khwanrit, Sujitra Wongkasemjit, Uthen Thubsuang, and Thanyalak Chaisuwan
   ชื่อการประชุม : The 7th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 22nd PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers
   สถานที่ประชุม : Chaloem Rajakumari 60 Building, Chulalongkorn University, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/05/2559
   ชื่อบทความ : Mesoporous carbon derived from polybenzoxazine via facile sol-gel synthesis (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Ruangrat Khwanrit, Sujitra Wongkasemjit, Uthen Thubsuang, and Thanyalak Chaisuwan
   ชื่อการประชุม : The International Polymer Conference of Thailand : PCT-6
   สถานที่ประชุม : Pathumwan Princess Hotel, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/06/2559
   ชื่อบทความ : Stability of Cassie Drop Affected by Shape of Micro-pillars Structure (บรรยาย)
   ผู้เขียน : A. Promraksa, L. Janamphansang, R. Namkan, U. Thubsuang, L. J. Chen
   ชื่อการประชุม : Proceeding of the 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Polybenzoxazine-based carbon xerogel electrodes for supercapacitor (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apisit Tongnog, Uthen Thubsuang, and Thanyalak Chaisuwan
   ชื่อการประชุม : The International Polymer Conference of Thailand : PCT-6
   สถานที่ประชุม : Pathumwan Princess Hotel, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/06/2559
   ชื่อบทความ : Sulfonated carbon xerogel prepared from polybenzoxazine (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Uthen Thubsuang, Suphawadee Chotirut, Phusanisa Thayaping, Kamchai Nuithitikul, and Thanyalak Chaisuwan
   ชื่อการประชุม : The International Polymer Conference of Thailand : PCT-6
   สถานที่ประชุม : Pathumwan Princess Hotel, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/06/2559
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Novel template confinement derived from polybenzoxazine-based carbon xerogels for synthesis of ZSM-5 nanoparticles via microwave irradiation (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Uthen Thubsuang, Hatsuo Ishida, Sujitra Wongkasemjit, and Thanyalak Chaisuwan
   ชื่อการประชุม : The 2nd Thailand National Research University Summit (NRU Summit II)
   สถานที่ประชุม : Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/05/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Polybenzoxazine-based porous carbon: Pore structure design and its application (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Uthen Thubsuang, Hatsuo Ishida, Sujitra Wongkasemjit, and Thanyalak Chaisuwan
   ชื่อการประชุม : The 4th International Conference “Smart Materials, Structures and Systems” (CIMTEC 2012)
   สถานที่ประชุม : Montecatini Terme
   ประเทศ : อิตาลี เมื่อ 10/06/2555
   ชื่อบทความ : Textural properties of polybenzoxazine-based porous carbon and its application for synthesis of ZSM-5 nanoparticles and catalytic activity (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Uthen Thubsuang, Hatsuo Ishida, Sujitra Wongkasemjit, and Thanyalak Chaisuwan
   ชื่อการประชุม : International Union of Materials Research Society-International Conference in Asia 2012 (IUMRS-ICA 2012)
   สถานที่ประชุม : Bexco, Busan
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 26/08/2555
   ชื่อบทความ : Development of polybenzoxazine-based carbon xerogels as a candidate adsorbent for wastewater treatment (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Uthen Thubsuang, Sujitra Wongkasemjit, and Thanyalak Chaisuwan
   ชื่อการประชุม : The First International Symposium on Advanced Water Science & Technology (ISAWST-1)
   สถานที่ประชุม : Nagoya
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 11/11/2555
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Synthesis of polybenzoxazine-based carbon aerogels and their applications (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Uthen Thubsuang, Sujitra Wongkasemjit, and Thanyalak Chaisuwan
   ชื่อการประชุม : Chula-Inha Joint Symposium on Advanced Polymers and Nanomaterials
   สถานที่ประชุม : Pathumwan Princess Hotel, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/07/2553
   ชื่อบทความ : Effects of solvents and concentrations on morphology of carbon aerogel derived from polybenzoxazine (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Uthen Thubsuang, Sujitra Wongkasemjit, and Thanyalak Chaisuwan
   ชื่อการประชุม : The 239th ACS National Meeting & Exposition Conference 2010
   สถานที่ประชุม : San Francisco
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 21/03/2553
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (กิจกรรมรอบผลงานโครงงาน)
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบชิงชนะเลิศ)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (The Eighteen Young Scientist Competition : YSC2016)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (รอบภูมิภาค)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Seventeen Young Scientist Competition : YSC2015)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Fifteenty Young Scientist Competition : YSC2015)
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)