:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. จิรพรรณ  ทองสร้อย
   Asst.Prof.Dr. Jirapan Thongsroy
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2857, 0-7567-2801-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2857, 2801-4
   E - mail  jirapan.th@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีวเวชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2557
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พันธุศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2551
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พันธุศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/08/2557
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  20/07/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Reduction in replication-independent endogenous DNA double-strand breaks promotes genomic instability during chronological aging in yeast
   ผู้เขียน : Jirapan Thongsroy, Maturada Patchsung, Monnat Pongpanich, Sirapat Settayanon, and Apiwat Mutirangura
   แหล่งตีพิมพ์ : : The FASEB Journal
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ : - หน้า : 1-9 เดือน/ปี : 11/2561-11/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : The association between Alu hypomethylation and severity of type 2 diabetes mellitus
   ผู้เขียน : Jirapan Thongsroy, Maturada Patchsung and Apiwat Mutirangura
   แหล่งตีพิมพ์ : : Clinical Epigenetics
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 93 หน้า : 1-9 เดือน/ปี : 08/2560-11/2560
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Characteristics of replicationindependent endogenous double-strand breaks in Saccharomyces cerevisiae
   ผู้เขียน : Pongpanich M, Patchsung M, Thongsroy J, Mutirangura A
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Genomics
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 750 หน้า : 1-12 เดือน/ปี : 10/2557-10/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Replication-Independent Endogenous DNA Double-Stran breaks in Saccharomyces cerevisiae Model
   ผู้เขียน : Thongsroy J, Matangkasombut O, Thongnak A, Rattanatanyong P, Jirawatnotai S, Mutirangura A
   แหล่งตีพิมพ์ : : PLoS One
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 8 หน้า : 1-10 เดือน/ปี : 08/2556-08/2556
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Alu methylation markers for type 2 diabetes screening (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จิรพรรณ ทองสร้อย
   ชื่อการประชุม : การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17
   สถานที่ประชุม : โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ เพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/01/2561
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : คัดกรองภาวะสมองเสื่อมและการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : สำรวจความชุกของภาวะสมองเสื่อมและหาความสัมพันธ์ของสารชีวโมเลกุล ในเลือด ในกลุ่มประชากร อำเภอสิชลและท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : ชุมชนใหม่ ไร้พิษสุนัขบ้า
    ชื่อกิจกรรม : นำเสนอผลงานและอำลาชุมชน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
 • ชื่อโครงการ : สร้างเสริมมวลกระดูกในนักเรียนและป้องกันกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้ ประเมินภาวะมวลกระดูก และประเมินสัดส่วนร่างกาย ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เสริมสร้างมวลกระดูกและป้องกันโรคกระดูกพรุน : แนะนำการปรับพฤติกรรม และประเมินภาวะมวลกระดูกหรือสัดส่วนร่างกาย
    ชื่อกิจกรรม : เสริมสร้างมวลกระดูกและป้องกันโรคกระดูกพรุน : ให้ความรู้ ประเมินภาวะมวลกระดูก และประเมินสัดส่วนร่างกาย
    ชื่อกิจกรรม : สูงวัยใส่ใจ รู้ทันกันกระดูกหัก : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันกระดูกพรุนและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
    ชื่อกิจกรรม : สูงวัยใส่ใจ รู้ทันกันกระดูกหัก : กิจกรรมประกวดเมนูอาหารสุขภาพและแคลเซียมสูง และแนะนำการปรับพฤติกรรม
    ชื่อกิจกรรม : สูงวัยใส่ใจ รู้ทันกันกระดูกหัก : กิจกรรมให้ความรู้ ประเมินภาวะมวลกระดูก และประเมินสัดส่วนร่างกาย
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนชุมชนใหม่ (ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพ (Healthy Day)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคมะเร็งกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ตอนที่ 2
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กวัยเรียน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคมะเร็งกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ตอนที่ 2
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม WU Expo 2017 Health Mansion นิทรรศการแห่งชีวิต
 • ชื่อโครงการ : Health Mansion นิทรรศการแห่งชีวิต: นิทรรศการโรคเขตร้อน
    ชื่อกิจกรรม : นิทรรศการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนอนพยาธิและโรคเขตร้อน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ
    ชื่อกิจกรรม : การวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง body composition และให้ความรู้ด้านสุขภาพ
 • ชื่อโครงการ : สร้างเสริมมวลกระดูกในนักเรียนและป้องกันกระดูกพรุนในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : สร้างเสริมมวลกระดูกในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคมะเร็งกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจชีวิต
 • ชื่อโครงการ : สร้างเสริมมวลกระดูกในนักเรียนและป้องกันกระดูกพรุนในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจความหนาแน่นกระดูก
    ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้ เรื่องการเสริมสร้างมวลกระดูก ป้องกันกระดูกพรุน การออกกำลังกาย
    ชื่อกิจกรรม : เต้นทุกทีดีทุกวัน Dance for Health
    ชื่อกิจกรรม : สร้างเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน
    ชื่อกิจกรรม : ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
    ชื่อกิจกรรม : มวลกระดูกสร้างสุขภาพ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : 3 อ. ชะลอความดัน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ความชราและปัจจัยช่วยยืดอายุ
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : CAS ร่วมใจ ต้านภัยกระดูกพรุน (ศูนย์บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : Healthy Bones,...We are Not Alone
    ชื่อกิจกรรม : ภัยเงียบ...ใกล้ตัวคุณ กระดูกพรุนป้องกันได้ (ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
    ชื่อกิจกรรม : ลดไขมันสร้างเสริมกระดูก (โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : บริการตรวจมวลกระดูก
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนในโรงเรียนและในชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : Alu methylation markers for type 2 diabetes screening
   ชื่อรางวัล : เกียรติบัตรเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17
   จาก : สำนักงานกงทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
   เมื่อ : 12/01/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.จิรพรรณ  ทองสร้อย
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)