:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. จิรพรรณ  ทองสร้อย
   Asst.Prof.Dr. Jirapan Thongsroy
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2857, 0-7567-2801-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2857, 2801-4
   E - mail  jirapan.th@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีวเวชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2557
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พันธุศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2551
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พันธุศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/08/2557
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  20/07/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Reduction in replication-independent endogenous DNA double-strand breaks promotes genomic instability during chronological aging in yeast
   ผู้เขียน : Thongsroy, J., Patchsung, M., Pongpanich, M., Settayanon, S., Mutirangura, A.
   แหล่งตีพิมพ์ : : THE FASEB journal
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ :  หน้า : 1-9 เดือน/ปี : 11/2562-11/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Reduction in replication-independent endogenous DNA double-strand breaks promotes genomic instability during chronological aging in yeast
   ผู้เขียน : Jirapan Thongsroy, Maturada Patchsung, Monnat Pongpanich, Sirapat Settayanon, and Apiwat Mutirangura
   แหล่งตีพิมพ์ : : The FASEB Journal
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ : - หน้า : 1-9 เดือน/ปี : 11/2561-11/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : The association between Alu hypomethylation and severity of type 2 diabetes mellitus
   ผู้เขียน : Jirapan Thongsroy, Maturada Patchsung and Apiwat Mutirangura
   แหล่งตีพิมพ์ : : Clinical Epigenetics
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 93 หน้า : 1-9 เดือน/ปี : 08/2560-11/2560
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Characteristics of replicationindependent endogenous double-strand breaks in Saccharomyces cerevisiae
   ผู้เขียน : Pongpanich M, Patchsung M, Thongsroy J, Mutirangura A
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Genomics
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 750 หน้า : 1-12 เดือน/ปี : 10/2557-10/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Replication-Independent Endogenous DNA Double-Stran breaks in Saccharomyces cerevisiae Model
   ผู้เขียน : Thongsroy J, Matangkasombut O, Thongnak A, Rattanatanyong P, Jirawatnotai S, Mutirangura A
   แหล่งตีพิมพ์ : : PLoS One
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 8 หน้า : 1-10 เดือน/ปี : 08/2556-08/2556
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : คลินิกเคลื่อนที่และการสร้างเสริมสุขภาวะกระดูกและข้อในผู้สูงวัยและกลุ่มเสี่ยง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์, เอื้อมพร หมวดเมือง, จิรพรรณ ทองสร้อย, รพีพร ขวัญเชื้อ, ประภาพร จันทร์เอียด, ประสิทธิ์ นาเอก, นนทพรรณ ผาสุข, พิระดา ยินเจริญ, นภารัตน์ สุขเกลี้ยง, ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร, วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ, สุจิตรา สมุหเสนีโต, ดุษฎี ชินนาพันธ์, กาญจนา ทองทับ และเสาวลี บุญเมือง
   ชื่อการประชุม : วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/08/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Alu methylation markers for type 2 diabetes screening (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จิรพรรณ ทองสร้อย
   ชื่อการประชุม : การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17
   สถานที่ประชุม : โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ เพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/01/2561
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน กินน้อย ชะลอวัย
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : จัดการเรียนการสอนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนปีการศึกษา 2561-2562
    ชื่อกิจกรรม : ตาข่ายไร้ยุง พิชิตโรคไข้เลือดออก
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : คัดกรองภาวะสมองเสื่อมและการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : สำรวจความชุกของภาวะสมองเสื่อมและหาความสัมพันธ์ของสารชีวโมเลกุล ในเลือด ในกลุ่มประชากร อำเภอสิชลและท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : ชุมชนใหม่ ไร้พิษสุนัขบ้า
    ชื่อกิจกรรม : นำเสนอผลงานและอำลาชุมชน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
 • ชื่อโครงการ : สร้างเสริมมวลกระดูกในนักเรียนและป้องกันกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้ ประเมินภาวะมวลกระดูก และประเมินสัดส่วนร่างกาย ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เสริมสร้างมวลกระดูกและป้องกันโรคกระดูกพรุน : แนะนำการปรับพฤติกรรม และประเมินภาวะมวลกระดูกหรือสัดส่วนร่างกาย
    ชื่อกิจกรรม : เสริมสร้างมวลกระดูกและป้องกันโรคกระดูกพรุน : ให้ความรู้ ประเมินภาวะมวลกระดูก และประเมินสัดส่วนร่างกาย
    ชื่อกิจกรรม : สูงวัยใส่ใจ รู้ทันกันกระดูกหัก : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันกระดูกพรุนและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
    ชื่อกิจกรรม : สูงวัยใส่ใจ รู้ทันกันกระดูกหัก : กิจกรรมประกวดเมนูอาหารสุขภาพและแคลเซียมสูง และแนะนำการปรับพฤติกรรม
    ชื่อกิจกรรม : สูงวัยใส่ใจ รู้ทันกันกระดูกหัก : กิจกรรมให้ความรู้ ประเมินภาวะมวลกระดูก และประเมินสัดส่วนร่างกาย
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนชุมชนใหม่ (ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพ (Healthy Day)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคมะเร็งกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ตอนที่ 2
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กวัยเรียน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคมะเร็งกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ตอนที่ 2
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม WU Expo 2017 Health Mansion นิทรรศการแห่งชีวิต
 • ชื่อโครงการ : Health Mansion นิทรรศการแห่งชีวิต: นิทรรศการโรคเขตร้อน
    ชื่อกิจกรรม : นิทรรศการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนอนพยาธิและโรคเขตร้อน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ
    ชื่อกิจกรรม : การวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง body composition และให้ความรู้ด้านสุขภาพ
 • ชื่อโครงการ : สร้างเสริมมวลกระดูกในนักเรียนและป้องกันกระดูกพรุนในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : สร้างเสริมมวลกระดูกในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคมะเร็งกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจชีวิต
 • ชื่อโครงการ : สร้างเสริมมวลกระดูกในนักเรียนและป้องกันกระดูกพรุนในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจความหนาแน่นกระดูก
    ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้ เรื่องการเสริมสร้างมวลกระดูก ป้องกันกระดูกพรุน การออกกำลังกาย
    ชื่อกิจกรรม : เต้นทุกทีดีทุกวัน Dance for Health
    ชื่อกิจกรรม : สร้างเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน
    ชื่อกิจกรรม : ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
    ชื่อกิจกรรม : มวลกระดูกสร้างสุขภาพ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : 3 อ. ชะลอความดัน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ความชราและปัจจัยช่วยยืดอายุ
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : CAS ร่วมใจ ต้านภัยกระดูกพรุน (ศูนย์บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : Healthy Bones,...We are Not Alone
    ชื่อกิจกรรม : ภัยเงียบ...ใกล้ตัวคุณ กระดูกพรุนป้องกันได้ (ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
    ชื่อกิจกรรม : ลดไขมันสร้างเสริมกระดูก (โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : บริการตรวจมวลกระดูก
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนในโรงเรียนและในชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : Alu methylation markers for type 2 diabetes screening
   ชื่อรางวัล : เกียรติบัตรเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17
   จาก : สำนักงานกงทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
   เมื่อ : 12/01/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.จิรพรรณ  ทองสร้อย
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)