:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. นันทวัน  วังเมือง
   Dr. Nantawan Wangmuang
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2676, 0-7567-2602-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2676, 2602-4
   E - mail  nantawan.wa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2556-2557
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2553-2554
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2553
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/09/2557
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/09/2557 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เน้นการพั?นาการวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิค Biosensor และ Nanotechnology
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Biosensor and Nanotechnology
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Molecular diagnosis of α-thalassemias by the colorimetric nanogold
   ผู้เขียน : Chomean S, Wangmaung N, Sritongkham P, Promptmas C, Mas-Oodi S, Tanyong D, Ittarat W.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Analyst
   เล่มที่ : 139 ฉบับที่ : 4 หน้า : 813-822 เดือน/ปี : 02/2557-02/2557
   ชื่อบทความ : Silver quartz crystal microbalance for differential diagnosis of Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax in single and mixed infection
   ผู้เขียน : Wangmaung N, Chomean S, Promptmas C, Mas-oodi S, Tanyong D, Ittarat W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Biosensors and Bioelectronics
   เล่มที่ : 62 ฉบับที่ : 0 หน้า : 295-301 เดือน/ปี : 12/2557-12/2557
   ชื่อบทความ : Genotyping of α-thalassemias by the colorimetric nanogold probes
   ผู้เขียน : Chomean S, Wangmaung N, Sritongkham P, Promptmas C, Ittarat W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Clinica Chimica Acta
   เล่มที่ : 437 ฉบับที่ : 0 หน้า : 197-202 เดือน/ปี : 11/2557-11/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Low cost biosensor-based molecular differential diagnosis of α-thalassemia (Southeast Asia deletion)
   ผู้เขียน : Wangmaung N, Promptmas C, Chomean S, Sanchomphu C, Ittarat W.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Clinincal Chemistry and Laboratory Medicine
   เล่มที่ : 51 ฉบับที่ : 6 หน้า : 1199-1205 เดือน/ปี : 06/2556-06/2556
   ชื่อบทความ : Ittarat W, Chomean S, Sanchomphu C, Wangmaung N, Promptmas C, Ngrenngarmlert W.
   ผู้เขียน : Wangmaung N, Chomean S, Promptmas C, Mas-oodi S, Tanyong D, Ittarat W.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Clinnica Chimica Acta
   เล่มที่ : 419 ฉบับที่ : 0 หน้า : 47-51 เดือน/ปี : 04/2556-04/2556
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เมื่องูกัดต้องปฏิบัติตนอย่างไร
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : เดิน-วิ่ง กินลมชมเล ณ ชายหาดท่าสูงบน
    ชื่อกิจกรรม : การลงพื้นที่สำรวจและการให้บริการวิชาการ (บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาชุมชน)
    ชื่อกิจกรรม : การตั้งโจทย์ปัญหาวิจัยเพื่อชุมชน
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement)
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : รายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน (MTH-372)
    ชื่อกิจกรรม : ฟันสวย ยิ้มใส โรงเรียนวัดโมคลานใส่ใจสุขภาพฟัน (โรงเรียนวัดโมคลาน)
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)