:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. กฤติกา  กาบพลอย
   Dr. Krittika Kabploy
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2358, 0-7567-2301-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2358, 2301-3
   E - mail  krittika.ka@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2558
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2551
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เกษตรศาสตร์ : สัตวบาล
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2548
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/10/2557
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/12/2562 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรสัตวศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2557 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การเพิ่มระดับโปรตีนในหญ้าเนเปียร์จากการหมักด้วยเชื้อรา Trichoderma asperellum (NST-009)
   Protein enrichment of Napier grass by fermented with Trichoderma asperellum (NST-009)

   ผู้เขียน : กฤติกา กาบพลอย, จันทิรา วงศ์เณร, ยุพาวดี ถาวรมาศ และ ทิพย์ฤดี บุญแนบ
   แหล่งตีพิมพ์ : แก่นเกษตร : Khon Khen Agr J.
   เล่มที่ : 47 ฉบับที่ : Suppl2 หน้า : 729 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : Effects of tannin sources supplementation on internal nematodes infections in goats
   ผู้เขียน : Chantira Wongnen, Krittika Kabploy, Pijug Summpunn, Witsanu phetsuwan, and Julawan Jitpakdee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Khon Kaen Agr. J.
   เล่มที่ : 47 ฉบับที่ : Sppl. 2 หน้า : 893-898 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ผลการเสริมวัตถุดิบแหล่งแทนนินต่อการติดเชื้อพยาธิตัวกลมในแพะ
    Supplementation of tannin sources on internal nematodes infections in goats (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : จันทิรา วงศ์เณร, กฤติกา กาบพลอย, พิจักษณ์ สัมพันธ์, วิษณุ เพชรสุวรรณ และ จุฬาวรรณ จิตต์ภักดี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 8 : The 8th National Animal Science Conference of Thailand
   สถานที่ประชุม : โรงแรม ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2562
   ชื่อบทความ : การเพิ่มระดับโปรตีนในฟญ้าเนเปียร์จากการหมักด้วยเชื้อรา Trichoderma asperellum (NST-009)
    Protein enrichment of Napier grass by fermented with Trichoderma asperellum (NST-009) (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : กฤติกา กาบพลอย, จันทิรา วงศ์เณร, ยุพาวดี ถาวรมาศ และ ทิพย์ฤดี บุญแนบ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการสัตวศสาสตร์แห่งชาติ
   สถานที่ประชุม : โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท ภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2562
   ชื่อบทความ : การบูรณาการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาจวดระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชุมชนประมงพื้นบ้าน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ทนง เอี่ยวศิริ* และ กฤติกา กาบพลอย
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ: วิชาการรับใช้สังคม
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/08/2562
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ผลของการเสริมนมผลละลายน้ำต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกรน้ำหนักแรกคลอดต่ำ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จักรกฤษณ์ แก้ววงงาม เอกลักษณ์ เปลี่ยนสมัย กฤติกา กาบพลอย
   ชื่อการประชุม : การนำเสนอผลงานระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
   สถานที่ประชุม : ม. วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2559
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : โคแม่พันธุ์และโคขุน
    ชื่อกิจกรรม : อบรมครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดการแม่พันธุ์โคเพื่อการผลิตลูกและการเลี้ยงโคขุนมืออาชีพ
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาจวด
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : การบูรณาการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาจวดระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชุมชนประมงพื้นบ้าน
   ชื่อรางวัล : การนำเสนอผลงาน ประเภทโปสเตอร์ระดับดี
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 16/08/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.ทนง  เอี่ยวศิริ,  ดร.กฤติกา  กาบพลอย
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)