:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ธิพาพรรณ  พลายด้วง
   Dr. Thipapun Plyduang
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2847, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2847, 2808-10
   E - mail  thipapun.pl@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2557
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2551
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  09/10/2557
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  09/10/2557 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Drug delivery systems, Pharmaceutical technology
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Drug delivery systems, Pharmaceutical technology
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Self-microemulsifying drug delivery systems of Moringa oleifera extract for enhanced dissolution of kaempferol and quercetin
   ผู้เขียน : Namfa Sermkaew, Thipapun Plyduang
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Pharmaceutica
   เล่มที่ : 69 ฉบับที่ : xx หน้า : xx เดือน/ปี : 04/2562-04/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Polyacetal-Based Combination Therapy for the Treatment of Prostate Cancer
   ผู้เขียน : Thipapun Plyduang, Ana Armiñán, Julie Movellan, Richard M. England, Ruedeekorn Wiwattanapatapee, and María J. Vicent
   แหล่งตีพิมพ์ : : Macromolecular Rapid Communications
   เล่มที่ : 2018 ฉบับที่ : - หน้า : 1-6 เดือน/ปี : 07/2561-07/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Sustained Release Multiparticulate Oral Drug Delivery System of Piper betle Leaf Extract
   ผู้เขียน : Namfa Sermkaew, Thipapun Plyduang, Apirak Sakunpak
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS)
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : - หน้า : 57-60 เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Development and Evaluation of Hydrogel Formulation of Gac Fruit Extract (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Thipapun Plyduang, Siree Pongmanawut, Patraween Pongthai, Wiruntita Ruksritong
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development International Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Phuket Graceland Resort, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Formulation and Evaluation of Topical Hydrogel of gac (Momordica cochinchinensis) Extracts (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Thipapun Plyduang, Siree Pongmanawut, Patraween Pongthai, Wiruntita Ruksritong
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : A polyacetal-based combination of curcumin and diethylstilbestrol (DES) for the treatment of prostate cancer (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Thipapun Plyduang, Ana Armiñá, Julie Movellan, Richard M. England, Ruedeekorn Wiwattanapatapee, María J. Vicent
   ชื่อการประชุม : 5th International Conference for Colloids and Interfaces 2015
   สถานที่ประชุม : NH Grand Krasnapolsky, Amsterdam, Netherlands
   ประเทศ : ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อ 21/06/2558
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ยาคุมกำเนิด ตอนที่ 2
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การคุมกำเนิด
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Macromolecule Crystallography”
    ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ Macromolecule Crystallography
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคที่มาจากน้ำท่วมและหลังน้ำท่วม
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศักยภาพสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เป็นหวัดจำเป็นต้องใช้ยาหรือไม่
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการสัปดาห์เภสัชกรรม
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการสัปดาห์เภสัชกรรม กิจกรรมที่ 1 ชุมชนฉลาดใช้ยา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 8
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในสัปดาห์เภสัช
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2559
 • บริการวิชาการ ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับยา และการปฏิบัติตัวเมื่อใช้ยานั้นๆ ณ อาศรมยาวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)