:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ กัญญณัฐ  สัคคะนายก
   Miss Kanyanat Sakkanayok
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2010, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2010, 2002-3
   E - mail  kanyanat.sa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Language and Linguistics
  มหาวิทยาลัย  The University of Lancaster
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2555-2556
 
  วุฒิการศึกษา  อักษรศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2555
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/11/2557
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตร  หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/07/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : L1 Transfer as a Source of Difficulty for L2 Learners: A Comparative Study of English and Thai Verbal Modality
   ผู้เขียน : Kanyanat Sakkanayok
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Asian Studies (WJAS)
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 49–65 เดือน/ปี : 03/2559-03/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : L1 Transfer as a Source of Difficulty for L2 Learners: a Comparative Study of English and Thai Modality
   ผู้เขียน : Kanyanat Sakkanayok
   แหล่งตีพิมพ์ : : Proceedings of Symposium of International Languages & Knowledge (SILK 2015)
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 161-166 เดือน/ปี : 06/2558-06/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Telling the Tales: The Application of Textual and Cinematic Storytelling Techniques towards L2 Learners’ Attitudes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kanyanat Sakkanayok Kamkaeo Maneerot Pum Chanpom
   ชื่อการประชุม : Symposium of International Languages & Knowledge (SILK 2018)
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/03/2561
   ชื่อบทความ : Interactive Assessment: Using Video Prompts to Assess Students' Communicative Skills. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kanyanat Sakkanayok
   ชื่อการประชุม : Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Mid-Year Conference
   สถานที่ประชุม : Washington D.C., USA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 08/12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Coexisting Forces of Ambivalent Nature and Rigid Man-made Convention: A Linguistic Re-examination of Narrative Elements in Annie Proulx’s “Brokeback Mountain” (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kanyanat Sakkanayok, Pum Chanpom
   ชื่อการประชุม : Symposium of International Languages and Knowledge (SILK 2017)
   สถานที่ประชุม : The Putra Regency Hotel, Kangar, Perlis, Malaysia.
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 29/07/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Analysing Interlanguage Errors in L2 Writing: A Case Study of a Thai Learner of English (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kanyanat Sakkanayok
   ชื่อการประชุม : Symposium of International Languages and Knowledge (SILK 2016)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : L1 Transfer as a Source of Difficulty for L2 Learners: a Comparative Study of English and Thai Modality (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kanyanat Sakkanayok
   ชื่อการประชุม : Symposium of International Languages & Knowledge (SILK 2015)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2558
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษานานาชาติ SILK2018
      ชื่อกิจกรรม : การปาฐกถา หัวข้อ Internationalization of Education การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Challenges of the Disruptive Digital World: Will I Be Left Behind? และการเสวนา หัวข้อ Internationalization in Modern Education
  พ.ศ.2558
  • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในระดับมหาวิทยาลัย
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : L1 Transfer as a Source of Difficulty for L2 Learners: a Comparative Study of English and Thai Modality
   ชื่อรางวัล : Best Paper Award Gold: Best Academic Paper
   จาก : Symposium of International Languages & Knowledge (SILK 2015)
   เมื่อ : 13/06/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางสาวกัญญณัฐ  สัคคะนายก
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)