:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. ศรีรัตน์  กสิวงศ์
   Asst.Prof.Dr. Srirat Kasiwong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2831, 0-7567-2104-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2831, 2104-5
   E - mail  srirat.ka@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Pharmacy
  มหาวิทยาลัย  Oregon State University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2540
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชเวท
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2529-2531
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2524-2529
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/11/2557
 
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การประเมินความเหมาะสมของขนาดยากาบาเพนตินที่ใช้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
   Assessment of Appropriateness of Prescribed Dose of Gabapentin for Patients with Chronic Kidney Disease at a Hospital in Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : ศรีรัตน์ กสิวงศ์ ธนะวิชช์ ปานน้อย
   แหล่งตีพิมพ์ : เภสัชกรรมไทย : Thai Journal of Pharmacy Practice
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 2 หน้า : 337-344 เดือน/ปี : 07/2561-12/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การศึกษารูปแบบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาจากการบริบาลทางเภสัชกรรมของผู้ป่วยโรคหืดวัยผู้ใหญ่ในคลินิกโรคหืดอย่างง่ายของโรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : บงกชกร พลไชย, ศรีรัตน์ กสิวงศ์, ณัฐนนท์ เลาหบูรณะกิจ, จิราภา โอทอง, กรวิกา ไชยเดช และ มุทิตา พรหมมา
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8 การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการสุขภาพ” ครั้งที่ 1
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection HSP)
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และให้ความรู้ด้านยา
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Human Subject Protection Course
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง Clinical decision making : Case-based learning for pharmacists
 • ชื่อโครงการ : สัปดาห์เภสัช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์เภสัช
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : ให้บริการยาและเวชภัณฑ์ในภาวะอุทกภัยและออกหน่วยแพทย์
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : การคัดกรองเบาหวาน ความดัน คลินิกเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการสัปดาห์เภสัชกรรม
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการสัปดาห์เภสัชกรรม กิจกรรมที่ 1 ชุมชนฉลาดใช้ยา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : การคัดกรองเบาหวาน ความดัน คลินิกเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในสัปดาห์เภสัช
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2558
 • บรรยายให้แก่เภสัชกร พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 ชั่วโมง
 • บรรยายและอภิปรายกลุ่มให้แก่พยาบาล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เภสัชกร และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 4.5 ชั่วโมง
 • ซักประวัติ จ่ายยา ให้คำแนะนำการใช้ยา และ ให้ความรู้เรื่องโรคและยา 102. 50 ชั่วโมง
  พ.ศ.2557
 • ซักประวัติ จ่ายยา ให้คำแนะนำการใช้ยา และ ให้ความรู้เรื่องโรคและยา 102. 50 ชั่วโมง
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)