:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ปฏิบัติ  ปรียาวงศากุล
   Mr. Patibut Preeyawongsakul
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2274-2547, 0-7567-2206
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2274-2547, 2206
   E - mail  patibut.pr@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศิลปมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การออกแบบนิเทศศิลป์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2555
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  นิเทศศิลป์
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2550
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  24/11/2557
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและอนิเมชัน
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  24/11/2557 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ปริทัศน์หนังสือ “MY QUEST FOR THE YETI” เขียนโดย Reinhold Messner พิมพ์โดย สำนักพิมพ์ Pan Macmillan ประเทศออสเตรเลีย
   ผู้เขียน : อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล, อาจารย์ทวีพร คงแก้ว
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : Walailak Journal of Social Science
   เล่มที่ : ปีที่ 12 ฉบับที่ : 1 หน้า : 175-186 เดือน/ปี : 01/2562-06/2562
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
      ชื่อกิจกรรม : พัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโมคลาน จ.นครศรีธรรมราช
      ชื่อกิจกรรม : พัฒนาApplication for Augmented Reality โบราณสถานโมคลาน จ.นครศรีธรรมราช
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
  • เขียนสตอรี่บอร์ดและ ดูแลการถ่ายทำ
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : Stained
   ชื่อรางวัล : Selected Artist
   จาก : Naver Co,.LTD South Korea.
   เมื่อ : 09/01/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายปฏิบัติ  ปรียาวงศากุล
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : Talung Land
   ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบเกมระดับภาคใต้ โครงการ Thailand Digi Challenge 2015 รู้รักษ์ สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย
   จาก : สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
   เมื่อ : 22/07/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายปฏิบัติ  ปรียาวงศากุล
   ชื่อผลงาน : ภาพประกอบ Interactive Website True Meaning of Giving,
   ชื่อรางวัล : Commercial Product and service
   จาก : งานประกาศผลรางวัลโฆษณา Adman Awards & Symposium 2015, Bangkok Convention Centre ชั้น 22 โรงแรม Centa
   เมื่อ : 07/10/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายปฏิบัติ  ปรียาวงศากุล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)