:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว ภัสราภรณ์  พุมดวง
   Miss Patsaraphorn Phumduang
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2467, 0-7567-2221
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2467, 2221
   E - mail  patsaraphorn.ph@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
  มหาวิทยาลัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2550
 
  วุฒิการศึกษา  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  25/11/2557
 
  ตำแหน่ง  นักวิชาการ
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/09/2559 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)