:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ บุศรินทร์  นันทะเขต
   Miss Budsarin Nantakat
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2253, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2253, 2206-7
   E - mail  budsarin.na@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  นวัตกรรมการออกแบบ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2557
 
  วุฒิการศึกษา  สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  นิเทศศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2549
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/12/2557
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชานิเทศศาตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรนิเทศศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/12/2557 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเพื่อรับชมภาพยนตร์ผ่าน Netflix กรณีศึกษาของนักศึกษาและบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อรณี พลเกษตร, บุศรินทร์ นันทะเขต
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการระดับชาติ สารสนเทศศาสตร์วิชาการ 2019 : National Conference on Informatics, NCIs2019
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/06/2562
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
  • เป็นกรรมการสอบโครงงาน การออกแบบและพัฒนาหนังสือในระบบโลกเสมือนผสมผสานโลกจริง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กับหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 2 ครั้ง ลักษณะงานประเมินความก้าวหน้าของโครงงาน1
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)