:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. ขวัญธิดา  โคตรพุ้ย
   Asst.Prof.Dr. Kwuntida Kotepui
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2473, 0-7567-2703-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2473, 2703-4
   E - mail  kwuntida.ut@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีวเคมีทางการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2557
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2551
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/12/2557
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  22/05/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  ชีวเคมีทางการแพทย์
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  ชีวเคมีทางการแพทย์
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Differentiating between dengue fever and malaria using hematological parameters in endemic areas of Thailand
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar, Bhukdee PhunPhuech, Nuoil Phiwklam
   แหล่งตีพิมพ์ : : Infectious Diseases of Poverty
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : - หน้า : 27 เดือน/ปี : 03/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : Prevalence of scrub typhus infection among patients infected with malaria in Phop Phra Hospital, Tak Province, Thailand
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Bhukdee PhunPhuech, Nuoil Phiwklam, Kwuntida Uthaisar, Phiman Thirarattanasunthon
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Med Tech Assoc Thailand
   เล่มที่ : 45 ฉบับที่ : - หน้า : 5909-16 เดือน/ปี : 07/2560-07/2560
   ชื่อบทความ : Clinical characteristics, parasite diagnosis and hematological parameters of malaria in Surat Thani Province, Thailand
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Chatree Ratcha, Kwuntida Uthaisar
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Health Res
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : - หน้า : 281-8 เดือน/ปี : 07/2560-07/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : A diagnostic tool for malaria based on software computer
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar, Bhukdee Phunphuech, Nuoil Phiwklam.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Scientific Reports, Impact Factor(2015)= 5.578
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : - หน้า : 16656 เดือน/ปี : 01/2559-01/2559
   ชื่อบทความ : Prevalence and hematological indicators of G6PD deficiency in malaria-infected patients
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar, Bhukdee PhunPhuech, Nuoil Phiwklam
   แหล่งตีพิมพ์ : : Infectious Diseases of Poverty Impact Factor(2015)= 4.111
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : - หน้า : 36 เดือน/ปี : 04/2559-04/2559
   ชื่อบทความ : Alteration of liver function test among patients with hepatitis and cirrhotic disorders
   ผู้เขียน : Kwuntida Uthaisar, Manas Kotepui,, Bhukdee Phunphuech, Nuoil Phiwklam
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of health research
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 6 หน้า : xxx เดือน/ปี : 12/2559-12/2559
   ชื่อบทความ : Establishment and characterization of a novel human cholangiocarcinoma cell line with high metastatic activity
   ผู้เขียน : Kwuntida Uthaisar, Kulthida Vaeteewoottacharn, Wunchana Seubwai, Chutima Talabnin , Kanlayanee Sawanyawisuth, Sumalee Obchoei, Ratthaphol Kraiklang , Seiji Okada and Sopit Wongkham
   แหล่งตีพิมพ์ : : ONCOLOGY REPORTS
   เล่มที่ : 36 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1435-1446 เดือน/ปี : 07/2559-07/2559
   ชื่อบทความ : Dietary Intake of High School Girls aged 15-18 Years in Nakhon Si Thammarat Province, Thailand
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Orawan Sarakul, Kwuntida Uthaisar, Ranee Marasa, Wachafiyah Thepwarin
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Health Res
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 2 หน้า : 75-82 เดือน/ปี : 04/2559-05/2559
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Cepharanthine Suppresses Metastatic potential of Human Cholangiocarcinoma Cell lines
   ผู้เขียน : Kwuntida Uthaisar, Wunchana Seubwai, Pattrawadee Srikoon, Kulthida Vaeteewoottacharn, Kanlayanee Sawanyawisuth, Seiji Okada, Sopit Wongkham
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : - หน้า : 149-154 เดือน/ปี : 09/2555-12/2555
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การแพร่กระจายของมะเร็ง : สาเหตุหลักในการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง
   ผู้เขียน : ขวัญธิดา อุทัยสาร์ และ โสพิศ วงศ์คำ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารโรคมะเร็ง
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 4 หน้า : 184-190 เดือน/ปี : 10/2552-12/2552
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Clinical and Laboratory Diagnosis of Malaria in Surat Thani, Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Chatree Ratcha, Kwuntida Uthaisar
   ชื่อการประชุม : the ICID 2017 : 19th International Conference on Infectious Diseases
   สถานที่ประชุม : Sydney, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 26/01/2560
   ชื่อบทความ : The abnormality of blood cells parasitized by Plasmodium vivax (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui1, Kwuntida Uthaisar, Phiman Thirarattanasunthon, Bhukdee PhunPhuech, Nuoil Phiwklam
   ชื่อการประชุม : ICID 2017 : 19th International Conference on Infectious Diseases
   สถานที่ประชุม : Sydney, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 26/01/2560
   ชื่อบทความ : Expression of Latrophilin 3 (LPHN3) Protein in Breast Cancer Tissue by Immunohistochemistry Method (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wanatsanan Chulrik1, Tiraporn Soison1, Sunisa Namsawai1, Kwuntida Uthaisar1*
   ชื่อการประชุม : กำรประชุมวิชำกำรและวิจัยระดับชำติและนำนำชำติทำงเทคนิคกำรแพทย์ ครั้งที่ 5 : “5th National and International Conferences on Medical Technology 2017” The 25th Anniversary Walailak University; 20th Anniversary Walailak Medical Technology; 60th Anniversary Thai Medical Technology “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis”
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมรำช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : The hematological alteration of patients parasitized by Plasmodium vivax (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Bhukdee Kotepui, Nuoil Kotepui, Kwuntida Uthaisar
   ชื่อการประชุม : 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017 “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis”
   สถานที่ประชุม : Twin Lotus Hotel, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะหนักของคนเก็บขยะจากบ่อฝังกลบขยะทุ่งท่าลาด ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Health Risk Assessment from Heavy Metal Exposure of Scavengers in Thungtalad Municipality Dump Site, Nakhon Si Thammarat Province. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : รัตติยา สุขศรีนวล, พิมาน ธีระรัตนสุนทร, วิยดา กวานเหียน, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, จันจิรา มหาบุญ, มนัส โคตรพุ้ย, ขวัญธิดา อุทัยสาร์
   ชื่อการประชุม : พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 : PHAYAO REARCH CONFERENCE 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยพะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/01/2559
   ชื่อบทความ : Incidence of G6PD deficiency in patients with malaria (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar, Phiman Thirarattanasunthon, Nuoil Phiwklam, Bhukdee Phunphuech
   ชื่อการประชุม : PHAYAO RESEARCH CONFERENCE 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยพะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/01/2559
   ชื่อบทความ : ความชุกของภาวะตับอักเสบและภาวะตับแข็งในผู้ป่วยโรคตับ
    Prevalence of hepatitis and cirrhosis among people with liver diseases (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ขวัญธิดา อุทัยสาร์*, มนัส โคตรพุ้ย, พิมาน ธีระรัตนสุนทร, ภักดี พันธ์พืช, หนูออย ผิวคล้าม
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” วันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
   สถานที่ประชุม : ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จ. พะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/01/2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาปริมาณเม็ดเลือดที่เหมาะสมสาหรับการตรวจฟิล์มเลือดหนาและฟิล์มเลือดบางในการตรวจวินิจฉัยมาลาเรียในงานตรวจประจาวัน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มนัส โคตรพุ้ย*, อัครีย๊ะห์ ดะอุแม, มารีนี อาลีมามะ, ขวัญธิดา อุทัยสาร์, สาโรจน์ เพชรมณี, พิมาน ธีระรัตนสุนทร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : ิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2559
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ของผลการตรวจการทำงานของตับในผู้ป่วยภาวะตับอักเสบและภาวะตับแข็ง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ขวัญธิดา อุทัยสาร์*, มนัส โคตรพุ้ย, ภักดี พันธ์พืช, หนูออย ผิวคล้าม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 8 : The 8thWalailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/07/2559
   ชื่อบทความ : Health Condition and Quality of life among Scavengers in City Municipality Dump site Nakhon Si Thammarat Province, Thailand
    สภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิต ของคนเก็บขยะ ในพื้นที่ฝังกลบขยะทุ่งท่าลาด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร, วิยดา กวานเหียน, มุจลินท์ ช้ายเกลี้ยง, อมรเทพ เยาวยอด, มนัส โคตรพุ้ย, ขวัญธิดา อุทัยสาร์, ปริญญา ว่องไววณิชกุล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Discriminating dengue from malaria using hematological parameters (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar, Bhukdee PhunPhuech, Nuoil Phiwklam
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 16 : Universal Health Care Coverage: A Global Perspective
   สถานที่ประชุม : ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ เอ บี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/10/2559
   ชื่อบทความ : Prevalence of scrub typhus and malaria infection in Western Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Bhukdee PhunPhuech, Nuoil Phiwklam, Kwuntida Uthaisar, Phiman Thirarattanasunthon, Parinya Vongvaivanichakul
   ชื่อการประชุม : Mae Fah Luang University International Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/11/2559
   ชื่อบทความ : Immediately Effect of Reaction Time Training on Balance in Older Adults. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Onchuma Meaungson, Parinya Vongvaivanichakul, Thepprathan Sae-Chua, Panita Yarat, Piyanut Serisrisakun, Mahasak Seublee, Assadaphon Phongson, Manas Kotepui, Phiman Thirarattanasunthon, Kwuntida Uthaisar
   ชื่อการประชุม : Mae Fah Luang University International Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/11/2559
   ชื่อบทความ : Discriminating dengue from malaria using hematological parameters (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar, Bhukdee PhunPhuech, Nuoil Phiwklam
   ชื่อการประชุม : the 16th International Conference of Public Health Sciences. "Universal Health Care Coverage: A Global Perspective"
   สถานที่ประชุม : Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/10/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Effect of malaria infection on complete blood count (CBC) parameters (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar, Duangjai Piwkham, Phiman Thirarattanasunthon, Bhukdee Phunphuech, Nuoil Phiwklam
   ชื่อการประชุม : Phayao Research Conference 2015
   สถานที่ประชุม : University of Phayao
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/01/2558
   ชื่อบทความ : Metastatic associated genes in cholangiocarcinoma (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kwuntida Uthaisara, Kulthida Vaeteewoottacharn, Wunchana Seubwai, Chutima Talabnine, Kanlayanee Sawanyawisuth, Seiji Okada, Sopit Wongkham
   ชื่อการประชุม : Special Conference EACR-AACR-SIC 2015
   สถานที่ประชุม : Florence, Italy
   ประเทศ : อิตาลี เมื่อ 20/06/2558
   ชื่อบทความ : การศึกษายีนที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี
    Metastatic associated genes in cholangiocarcinoma ()

   ผู้เขียน : Kwuntida Uthaisar, Kulthida Vaeteewoottacharn, Wunchana Seubwai, Chutima Talabnin, Kanlayanee Sawanyawisuth, Seiji Okada, Sopit Wongkham
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Effect of malaria infection on blood cell parameters (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar, Bhukdee Phunphuech, Nuoil Phiwklam
   ชื่อการประชุม : the The 5th International Conference on Sciences and Social Sciences 2015; Research and Innovation for Community and Regional Development "Celebrating the 90th Anniversary of Rajabhat Maha Sarakham University and the 150th Anniversary of Maha Sarakham Province
   สถานที่ประชุม : Rajabhat Maha Sarakham University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/09/2558
   ชื่อบทความ : The Incidence of Liver Diseases at Propphra Hospital (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kwuntida Uthaisar, Manas Kotepui, Bhukdee Phunphuech and Nuoil Phiwklam
   ชื่อการประชุม : The 5th International Conference on Science and Social Science 2015
   สถานที่ประชุม : Rajabhat Maha Sarakham University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/09/2558
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2559
  • ชื่อโครงการ : รายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน (MTH-372)
      ชื่อกิจกรรม : เด็กโมคลานวัยใส ใส่ใจผชิตเหา (โรงเรียนวัดป่าโมคลาน)
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)