:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์
   Dr. Nitita Piya-amornphan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2761, 0-7567-2703-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2761, 2703-4
   E - mail  nitita.do@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สรีรวิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2553-2556
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2552
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2549
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  05/01/2558
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  05/01/2558 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  วิทยาศาสตร์การแพทย์
กายภาพบำบัด
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การศึกษานำร่องผลของการให้โปรแกรมส่งเสริมการทำงานสมองต่อการทำงานสมองและสมรรถภาพทางกายในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังระดับความรุนแรงปานกลางถึงหนัก
   Cognitive Improvement Enhances Cognitive Function and Physical Function in Patients with Moderate to Severe COPD: a Preliminary Study

   ผู้เขียน : นิธิตา ปิยอมรพันธุ์1, ศุภกานต์ วรวัฒนาชัย1, ฐิติมา จีนประชา1, มารินี ชั่งหนิ1, สุนิษา โต๊ะหลี1, โฆษณพงศ์ โพธา1, อโนมา สันติวรกุล1 และ ทิพวิมล ดำช่วย2
   แหล่งตีพิมพ์ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร : J Thai Rehabil Med
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : 2 หน้า : 64-70 เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : สถานะความจำ สถานะความเสี่ยงต่อการหกล้มและการสูญเสียความสามารถในการเดินของผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นิธิตา ปิยอมรพันธุ์, สาลินี ไชยกูล, เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ, วรางคณา ราชชำรอง, และ ชาลี ศรีประจันทร์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Cognitive improvement enhances physical function in patients with moderate to severe COPD (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Titima Jeanpracha, Marinee Changni, Sunisa Tholee, Kosanaphong Potha, Suppakarn Worawattanachai, Tipwimon Damchuey, Anoma Santiworakul, Nitita Piya-amornphan
   ชื่อการประชุม : WCPT-AWP & PTAT congress
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/06/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ผลของการให้โปรแกรมส่งเสริมการทำงานสมองต่อสมรรถภาพทางกายในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้รับโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
    Effects of cognitive improvement program on physical function in COPD patients performing pulmonary rehabilitation program (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : โฆษณพงศ์ โพธา ศุภกานต์ วรวัฒนาชัย ฐิติมา จีนประชา มารินี ชั่งหนิ สุนิษา โต๊ะหลี ทิพวิมล ดำช่วย ธวัชชัย ลักเซ้ง นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
   ชื่อการประชุม : โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/06/2559
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปี 2561
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและกระบวนการวิจัยด้านกายภาพบำบัด
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกายภาพบำบัดเพื่อการสร้างนวัตกรรมสำหรับผู้พิการในชุมชน
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและกระบวนการวิจัยด้านกายภาพบำบัด
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : โรคข้อเข่าเสื่อม ผู้สูงอายุ และคลินิกให้คำปรึกษา
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)