:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ศกุนิชญ์  จันทร์ทอง
   Mrs. Sakunith Janthong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-4255, 0-7567-4231-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      4255, 4231-3
   E - mail  sakunith.we@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การออกแบบอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2553-2558
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2550
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  23/02/2558
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  23/02/2558 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อื่น ๆ  บรรจุภัณฑ์
  อื่น ๆ  กราฟิก
  สาขาความสนใจ
  การตลาด/การลงทุน  การตลาด ตราสินค้า
  อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร  การยืดอายุอาหาร
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : อัตลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประยุกต์สู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์กลางสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องถมนคร (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ศกุนิชญ์ จันทร์ทอง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย"ครั้งที่ ๙ : The 9th Walailak Research national Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาชุมชนต้นแบบภายใต้การออกแบบนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ต่างๆ ให้ได้มาตรฐานและเป็นสินค้าที่สื่อถึงอัตลักษณ์ความเป็นลานสกา
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาชุมชนต้นแบบภายใต้การออกแบบนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
    ชื่อกิจกรรม : 1.โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้มตาหนุ่ย 2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา อ.นบพิตำและพื้นที่หลังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3.โครงการปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาลนบพิตำ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • กรรมการตัดสินงานประกวดการออกแแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่สินค้า OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาเครื่องหมายการค้า ณ สถานประกอบการจังหวัดชุมพร และระนอง
 • ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการโครงการผลิตภัณฑ์มังคุดพร้อมรับประทาน
  พ.ศ.2560
 • วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์
 • เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการร่วมดำเนินงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการโอทอปและวิสาหกิจชุมชนไปใช้ในการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ จัดโดยหน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทสไทย(วว.)
 • เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจ ผลิตภัณฑ์สะตออบแห้ง ที่ต้องการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น
 • เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการร่วมดำเนินงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการโอทอปและวิสาหกิจชุมชน "ผู้ประกอบการน้ำผึ้งโพรงไทย" ไปใช้ในการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ จัดโดยหน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทสไทย(วว.)
  พ.ศ.2559
 • ที่ปรึกษา และควบคุมการออกแบบ การผลิตบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก สูจิบัตและสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายนิทรรศการ ตลอดจนการจัดเตรียมพื้นที่ภายในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่๒๔
 • ที่ปรึกษา ควบคุมการออกแบบและการผลิต ตลอดจนการเตรียมพื้นที่ภายในงานประชุม
 • ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาเครื่องหมายการค้า ณ สถานประกอบการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาเครื่องหมายการค้า ณ สถานประกอบการจังหวัดกระบี่ พังงา
 • ที่ปรึกษา และควบคุมการออกแบบ การผลิตบรรจุภัณฑ์ภายในโครงการ
 • ที่ปรึกษาและควบคุมการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในโครงการให้แก่ผู้ประกอบการจำนวน ๙ ราย (จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา และภูเก็ต) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้และสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ ร่วมกันบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนราวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฯ 2
  พ.ศ.2558
 • ให้คำปรึกษาทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต "นาข้าวแซมดิน" อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อเข้าร่วมประกวด เผยแพร่ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดระดับประเทศ ผลการพิจารณาได้รับผลงานดีเด่น ชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)