:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ. ปิยชาติ  สึงตี
   Asst.Prof. Piyachat Suongtee
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-6263, 0-7567-2401-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      6263, 2401-2
   E - mail  piyachat.su@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ประวัติศาสตร์ : ไทย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2550
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพัฒนาชุมชน
  มหาวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏพระนคร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  19/01/2558
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/01/2563 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยจารีต ประวัติศาสตร์สังคม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ภาคใต้
  สาขาความสนใจ
  อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์  ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์สังคม ประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเล ประวัติศาสตร์ภาคใต้
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : “ฮกจิวนาบอน”: ประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนฮกจิว อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Hok Chiu Nabon: History of Hock Chiu Communities in Nabon District Nakhon si Thammarat Province

   ผู้เขียน : ปิยชาติ สึงตี สิธีธร ถาวรวงศา
   แหล่งตีพิมพ์ : วาสารสงขลานครินทร์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : Songklanakarin: Journal of Social Sciences and Humanities
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 3 หน้า : 103-138 เดือน/ปี : 09/2561-12/2561
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ความเปลี่ยนแปลงพื้นที่กรุงเทพฯ กับการเติบโตของคนชั้นกลางเมืองกรุงเทพฯ (พ.ศ.2325-ทศวรรษ 2500)
   ผู้เขียน : ปิยชาติ สึงตี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้า : 34 เดือน/ปี : 06/2557-12/2557
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : “ชีวิตเหมือนฝัน คุณหญิงมณี สิริวรสาร”: ภาพสะท้อนความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของสังคมเมืองกรุงเทพฯ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ปิยชาติ สึงตี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 10 : The 10th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : ฮกจิวข้ามแดน: ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มชาวจีนฮกจิว อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ปิยชาติ สึงตี
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 "เชื่อม ข้าม เผชิญหน้า ณ จุดตัด"
   สถานที่ประชุม : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/08/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : กินกับเมือง: ประวัติศาสตร์สังคมว่าด้วยการ“กินข้าวนอกบ้าน”กับการประกอบสร้างความเป็นเมืองและชาวกรุงเทพฯ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ปิยชาติ สึงตี
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 2 อาหารอาเซียน : ภูมิปัญญา และการเชื่อมโยงในวิถีวัฒนธรรม
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/09/2560
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : ค่าย SET FOR U ติวรายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คนเก่งมีที่เรียน
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้พัฒนาวิถีชีวิตพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ให้คำปรึกษาการทำท่องเที่ยวชุมชนโมคลาน
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับปริญญาตรีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ศิลปศาสตร์วิจัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3)
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช)
    ชื่อกิจกรรม : สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลชุมชนโมคลาน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • อ่านและประเมินบทคัดย่อบทความ
  พ.ศ.2561
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา การเขียนบทคัดย่อ บทความวิชาการ บทความวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • คณะกรรมการให้คำปรึกษาการจัดทำหนังสือ ประวัติศาสตร์อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วยตรวจและเขียนต้นฉบับหนังสือฯ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแลกเปลี่ยนและวิจารณ์ในงานสัมมนา หลากมิติของความไม่เป็นประชาธิปไตย
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวช้อภูเก็ต: ฝ่าวิกฤตสงครามโลก จัดโดยพิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทรรศ ภูเก็ต
 • บรรยายพิเศษ เรื่อง เรียนรู้รากเหง้าความเป็นไทย ให้กับนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  พ.ศ.2560
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐานโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ สาชาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • ประสานงานฝ่ายเกี่ยวข้อง ในการถ่ายทำ Footage เพื่อใช้ประกอบการวิจัยและการตีพิมพ์หนังสือ E-book ของ Prof. Dr. CRAIG J.REYNOLDS เรื่องขุนพันธรักษ์ราชเดช
  พ.ศ.2559
 • ศึกษานอกสถานที่ นำชมสถานที่ประวัติศาสตร์ภูเก็ต การเป็นวิทยากรมัคคุเทศก์ ต้นแบบ
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : sdfsdf
   ชื่อรางวัล : sdf
   จาก : sdfsdf
   เมื่อ : 09/08/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ปิยชาติ  สึงตี,  นายวชิรศักดิ์  โภคากรณ์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)