:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์
   Asst.Prof.Dr. Jiraporn Sonpaveerawong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2126, 0-7567-2101-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2126, 2101-2
   E - mail  jiraporn.so@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาล
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2550
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2544
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2529-2534
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  23/03/2558
 
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  - ผู้ป่วยจิตเภทและครอบครัวผู้ดูแล
- การเเสดงออกทางอารมณ์ในครอบครัว
- ความเครียดและการเผชิญความเครียด
- การใหเการปรึกษา

- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  - Schizophrenia and chronic psychosis and family caregivers - Expressed emotion in the family - Care giver burden - Stress and coping - Psychiatric crisis - Disasters and PTSD
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Prevalence of Psychological Distress and Mental Health Problems among the survivors in the Flash Floods and Landslide in Southern Thailand
   ผู้เขียน : Jiraporn SONPAVEERAWONG , Wanida LIMMUN and Nidarat CHUWICHIAN
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal Science and Technology (WJST)
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 4 หน้า : 255-264 เดือน/ปี : 04/2562-04/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บ้าน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : สุธิศา ทองประสิทธิ์1, นัยนา หนูนิล2, จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์2
   แหล่งตีพิมพ์ : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 3 หน้า :  เดือน/ปี : 09/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : Prevalence of Psychological Distress and Mental Health Problems among the survivors in the Flash Floods and Landslide in Southern Thailand
   ผู้เขียน : จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ วนิดา ลิ่มมั่น นิดารํตน์ ชูวิเชียร
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology (WJST)
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้า :  เดือน/ปี : 02/2561-02/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความเครียด การจัดการความเครียดและความต้องการความช่วยเหลือของนักศึกษาพยาบาล
   Stress, Stress Management and the Need to Supports Nursing Students

   ผู้เขียน : จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ มัชฌิมา ดำมี จันทร์จิรา นิ่มสุวรรณ ชุติมา หมัดอะดัม ศุภารัตน์ ละเอียดการ สุชาวดี โสภณ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา : Journal of Nursing and Education
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 11 หน้า : 11 เดือน/ปี : 12/2560-06/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Happiness of Walailak University Students

   ผู้เขียน : ปีที่ 34 ฉบับที่ 5 ก.ย.-ต.ค. 2559
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร สงขลานครินเวชสาร : Songklanagarind Medical Journal
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 5 หน้า : รอจัดหน้า  เดือน/ปี : 09/2559-10/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ผลกระทบทางสุขภาพ การรับรู้ การปรับตัวและการสนับสนุนทางสังคมของผู้ประสบภัยน้ำป่าและดินโคลนถล่ม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Health Impact, Perceptions, Adaptations and Social Support among People in Flash Floods and Mudslide in Sichon District, Nakhon si Thammarat, Province

   ผู้เขียน : จิราภรณ์ สรพพวีรวงค์ นิดารัตน์ ชูวิเชียร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์เวชสาร : Songkla Med J
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 3 หน้า : 109-119 เดือน/ปี : 05/2558-06/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ในการประยุกต์ใช้เทคนิค Research Based Learning ของรายวิชาวิจัยทางการพยาบาลและการศึกษาอิสระ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จรวย สุวรรณบำรุง จิราภรณ์ สรรพวีรวงค์ อรทัย นนทเภท2 อภิรยา พานทองรัชฎาภรณ์ จันทร์สุวรรณ์ จันทร์จุรีย์ ถือทอง สุดา ใจห้าว จิราวรรณ คล้ายวิเศษ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก 5-6 สิงหาคม 2559 : Active Learning: Challenges and Innovations, Aug 5-6 2016
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
   ชื่อบทความ : ความเครียด สาเหตุของความเครียด การจัดการความเครียดและความต้องการความช่วยเหลือของนักศึกษาพยาบาล
    Stress, Causes of Stress, Stress Management and the Need to Support Nursing Students (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ มัชฌิมา ดำมี จันทร์จิรา นิ่มสุวรรณ ชุติมา หมัดอะดัม ศุภารัตน์ ละเอียดการ สุชาวดี โสภณ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8" : Tha 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : ความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    Happiness of Walailak University Students (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ พย.ด *ภัทรกันย์ ติเอียดย่อ พย.บ** จันทนี ปลูกไม้ดี พย.บ** ศรัญญา ทิ้งสุข พย.บ** สุพรรษา สุดสวาท พย.บ** กนกพร สงปราบ พย.บ**
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8 : The 8 th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยของนักศึกษาพยาบาลโดยบูรณาการรายวิชาวิจัยทางการพยาบาลและการศึกษาอิสระด้ายการประยุกต์ใช้เทคนิค Research Based Learning (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จรวย สุวรรณบำรุง จิราภรณ์ สรรพวีรวงค์ อรทัย นนทเภท อภิรยา พานทองรัชฎาภรณ์ จันทร์สุวรรณ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุหลังประสบภัยน้ำป่าและดินโคลนถล่ม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Mental Health Problems among Elderly after Flash Floods and Mudslide in Sichon District, Nakhon si Thammarat, Province (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ และ นิดารัตน์ ชูวิเชียร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7"
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ผลกระทบทางสุขภาพ การรับรู้ การปรับตัวและการสนับสนุนทางสังคมของผู้ประสบภัยน้ำป่าและดินโคลนถล่ม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรร
    Health Impact, Perceptions, Adaptations and Social Support among People in Flash Floods and Mudslide in Sichon District, Nakhon si Thammarat, Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ นิดารัตน์ ชูวิเชียร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์” (Public Mental Health for Human Dignity)
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/06/2558
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
      ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  พ.ศ.2558
  • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
      ชื่อกิจกรรม : ตอน ภาวะความเครียด
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2558
  • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ บทคัดย่อผลงานวิจัย เพื่อพิจารณารับเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7 จำนวนทั้งสิ้น 8 เรื่อง โดยได้ภาระงานเรื่องละ 3 ชั่วโมง
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2558
   ชื่อหนังสือ : การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต: ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 1
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์
   สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ไทม์พริ้นติ้ง
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ
   ISBN : 9789747557510
   ชื่อหนังสือ : การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต: ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์
   สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ไทม์พริ้นติ้ง
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN : 9789747557510
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)