:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ จิตติมา  เชาว์แก้ว
   Miss Jittima Choawkeaw
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-4241, 0-7567-4231-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      4241, 4231-3
   E - mail  jittima.ch@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สถาปัตยกรรมภายใน
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2555-2557
 
  วุฒิการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สถาปัตยกรรม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2555
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/06/2558
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  หลักสูตรสถาปัตยกรรม
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/06/2558 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสถาปัตยกรรม
  สาขาความสนใจ
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและภายนอกอาคาร, การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ตลาดนัด: กาลเทศะแห่งชีวิตประจำวันในความเป็นพื้นที่สาธารณะชุมชน กรณีศึกษาชุมชนท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Occasional Market as Publicness of Community Public Space: Space and Time of Everyday Life, a case study of Tha Sala Community in Nakorn Sri Thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ และจิตติมา เชาว์แก้ว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2561 : Urban and Regional Planning Academic Symposium 2018: URPAS 2018
   สถานที่ประชุม : หอประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/04/2561
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
  • ชื่อโครงการ : อนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครสรีธรรมราช โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประจำปี 2561
  • ชื่อโครงการ : อนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อ.เชียรใหญ่ จ.นครสรีธรรมราช โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประจำปี 2560
      ชื่อกิจกรรม : อนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อ.เชียรใหญ่ จ.นครสรีธรรมราช โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  • ชื่อโครงการ : การอบรมปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง
      ชื่อกิจกรรม : จัดอบรม
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)