:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ สิทธิพงค์  จงไกรจักร
   Mr. Siddhibhong Jongkraijakra
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2844, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2844, 2808-10
   E - mail  siddhibhong.jo@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บริบาลเภสัชกรรม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2558
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  17/08/2558
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  17/08/2558 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  เภสัชบำบัด
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำที่เกิดจากยา
   Drug-Induced Hypokalemia

   ผู้เขียน : สิทธิพงค์ จงไกรจักร
   แหล่งตีพิมพ์ : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม : Center for Continuing Pharmaceutical Education, The Thai Pharmacy Council
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า : 1-16 เดือน/ปี : 01/2562-00/0000
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้ประเด็นอันตรกิริยาระหว่างยา valproic acid กับยา กลุ่ม carbapenem ในทางคลินิก
   ผู้เขียน : สิทธิพงค์ จงไกรจักร
   แหล่งตีพิมพ์ : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม : Center for Continuing Pharmaceutical Education, The Thai Pharmacy Council
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 1-8 เดือน/ปี : 12/2560-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2558
  • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
      ชื่อกิจกรรม : การคัดกรองเบาหวาน ความดัน คลินิกเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 1
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
  • บรรยายหัวข้อ Anticoagulation case- base discussion งานประชุมวิชาการ Pharmaceutical Care for Patients with Chronic disease 2017 จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
  พ.ศ.2558
  • บริการวิชาการ ณ คลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลท่าศาลา
  • บริการวิชาการ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนอาศรมยาวลัยลักษณ์
  • เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2559
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)