:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
   Asst.Prof.Dr. Pongsathorn Dechatiwongse
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2499, 0-7567-3761 3768
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2499, 3761 3768
   E - mail  pongsathorn.de@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Chemical Engineering
  มหาวิทยาลัย  Imperial College London
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2554-2558
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Chemical with Nuclear Engineering
  มหาวิทยาลัย  Imperial College London
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2554
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/08/2558
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนผู้อำนวยการ
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/08/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
  หลักสูตร  หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  03/08/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิศวกรรมเคมี  Biochemical Engineering
Bioenergy
Bioprocess Design
Bioproduct
Bioreactor Scale-up
  สาขาความสนใจ
  วิศวกรรมเคมี  Biotechnology, Biochemical Engineering & Biomedical Engineering
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2560
   - การใช้เซลลูโลสที่แยกได้จากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเอทานอลผ่านกระบวนการย่อยสลายควบคู่กับการหมัก
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์,  นายสาโรจน์   ศิริศันสนียกุล,  ผศ.ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
   ระยะเวลาโครงการ : 28/02/2560 - 27/02/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 05/03/2561
   แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) /
   - อิทธิพลของการเพาะเลี้ยงภายนอกอาคารต่อการผลิตแอสตาแซนธินของสาหร่าย Haematococcus pluvialis
   Influence of Outdoor Conditions on Astaxanthin Production by Haematococcus pluvialis

   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา,  รศ.ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/01/2560 - 31/12/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : บริษัท อิมพีเรียลแอสตา จำกัด /
  พ.ศ.2559
   - การผลิตแอสตาแซนธินแบบต่อเนื่องโดยใช้สาหร่ายสีเขียว Haematococcus pluvialis
   Continuous Astaxanthin Production by Green Alga Haematococcus pluvialis

   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา,  รศ.ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์
   ระยะเวลาโครงการ : 08/01/2559 - 07/01/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : บริษัท อิมพีเรียลแอสตา จำกัด /
   - การเปลี่ยนหญ้าเนเปียร์เป็นแก๊สมีเทนโดยใช้เอนไซม์จากวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดและน้ำทิ้งจากการผลิตแก๊สมีเทนเป็นกล้าเชื้อ
   The conversion of Napier grass to methane using spent mushroom as enzymes source and methane fermenter effluent as seed cultures

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์,  ผศ.ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
   ระยะเวลาโครงการ : 01/08/2559 - 31/05/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด /โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สกอ. /
  พ.ศ.2558
   - การเพาะเลี้ยง Haematococcus pluvialis แบบมิกโซทรอฟในถังหมักแบบคอลัมน์โดยการใช้กลีเซอรอลดิบเป็นสารอาหารอินทรีย์คาร์บอน
   Mixotrophic growth of Haematococcus pluvialis in column photobioreactors using crude glycerol as an organic carbon source

   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา,  รศ.ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์,  ผศ.ดร.อาชว์  พรหมรักษา
   ระยะเวลาโครงการ : 01/10/2558 - 30/09/2559   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ. /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Cellulose and hemicellulose recovery from oil palm empty fruit bunch (EFB) fibers and production of sugars from the fibers
   ผู้เขียน : S. Palamae, P. Dechatiwongse, W. Choorit, Y. Chisti and P. Prasertsan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Carbohydrate Polymers
   เล่มที่ : 155 ฉบับที่ : 0 หน้า : 491-497 เดือน/ปี : 06/2559-09/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Dynamic modelling of high biomass density cultivation and biohydrogen production in different scales of flat-plate photobioreactors
   ผู้เขียน : Zhang, D., P. Dechatiwongse, E. A. del Rio-Chanona, G. C. Maitland, K. Hellgardt and V. S. Vassiliadis
   แหล่งตีพิมพ์ : : Biotechnology & Bioengineering
   เล่มที่ : 112 ฉบับที่ : 12 หน้า : 2429–2438 เดือน/ปี : 06/2558-07/2558
   ชื่อบทความ : Optimal operation strategy for biohydrogen production
   ผู้เขียน : Del Rio-Chanona, E.A., P. Dechatiwongse, D. Zhang, G. C. Maitland; K. Hellgardt, H. Arellano-Garcia and V. S. Vassiliadis
   แหล่งตีพิมพ์ : : Industrial & Engineering Chemistry Research
   เล่มที่ : 54 ฉบับที่ : 24 หน้า : 6334–6343 เดือน/ปี : 02/2558-06/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Demonstration of a two-stage aerobic / anaerobic chemostat for the enhanced production of hydrogen and biomass from unicellular nitrogen-fixing cyanobacterium
   ผู้เขียน : Dechatiwongse, P., G. C. Maitland and K. Hellgardt
   แหล่งตีพิมพ์ : : Algal Research
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 0 หน้า : 189 – 201 เดือน/ปี : 11/2557-05/2558
   ชื่อบทความ : Modelling of light and temperature influences on cyanobacterial growth and biohydrogen production
   ผู้เขียน : Zhang, D., P. Dechatiwongse, E. A. del Rio-Chanona, G. C. Maitland, K. Hellgardt and V. S. Vassiliadis
   แหล่งตีพิมพ์ : : Algal Research
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 0 หน้า : 263-274 เดือน/ปี : 11/2557-05/2558
   ชื่อบทความ : Modelling light transmission, cyanobacterial growth kinetics and fluid dynamics in a laboratory scale multiphase photo-bioreactor for biological hydrogen production
   ผู้เขียน : Zhang, D., P. Dechatiwongse and K. Hellgardt
   แหล่งตีพิมพ์ : : Algal Research
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 0 หน้า : 99-107 เดือน/ปี : 09/2557-01/2558
   ชื่อบทความ : Analysis of the cyanobacterial hydrogen photoproduction process via model identification and process simulation
   ผู้เขียน : Zhang, D., P. Dechatiwongse, E. A. Del-Rio-Chanona, K. Hellgardt, G. C. Maitland and V. S. Vassiliadis
   แหล่งตีพิมพ์ : : Chemical Engineering Science
   เล่มที่ : 128 ฉบับที่ : 0 หน้า : 130-146 เดือน/ปี : 10/2557-02/2558
   ชื่อบทความ : Effects of light and temperature on the photoautotrophic growth and photoinhibition of nitrogen-fixing cyanobacterium Cyanothece sp. ATCC 51142
   ผู้เขียน : Dechatiwongse, P., S. Srisamai, G.C. Maitland and K. Hellgardt
   แหล่งตีพิมพ์ : : Algal Research
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 0 หน้า : 103-111 เดือน/ปี : 01/2557-07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Process and reactor design for biophotolytic hydrogen production
   ผู้เขียน : Tamburic, B., P. Dechatiwongse, F. W. Zemichael, G. C. Maitland and K. Hellgardt
   แหล่งตีพิมพ์ : : Physical Chemistry Chemical Physics
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 26 หน้า : 10783-10794 เดือน/ปี : 04/2556-05/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Algal biofuels: a credible prospective?
   ผู้เขียน : Patel, B., B. Tamburic, F. W. Zemichael, P. Dechatiwongse and K. Hellgardt
   แหล่งตีพิมพ์ : : ISRN Renewable Energy
   เล่มที่ : 2012 ฉบับที่ : 631574 หน้า : 14 เดือน/ปี : 10/2555-12/2555
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Biohydrogen and biomass production by Rhodobacter sphaeroides S10 under different concentrations of mixed organic carbon (บรรยาย)
   ผู้เขียน : P. Dechatiwongse, S. Palamae, D. Zhang, E. A. Del Rio-Chanona, Y. Chisti and W. Choorit
   ชื่อการประชุม : 2016 BEST Conference & International Symposium on Biotechnology and Bioengineering
   สถานที่ประชุม : National Central University, Taoyuan, Taiwan
   ประเทศ : ไตหวัน เมื่อ 24/06/2559
   ชื่อบทความ : A promising biological approach of astaxanthin production from wasted glycerol (บรรยาย)
   ผู้เขียน : P. Dechatiwongse, W. Pattanamanee, S. Singhasuwan and W. Choorit
   ชื่อการประชุม : 2016 International Conference on Beneficial Microbes
   สถานที่ประชุม : Duangjitt Resort and Spa, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/05/2559
   ชื่อบทความ : การผลิตไฮโดรเจนจากเศษเหลือทะลายปาล์มนํ้ามันโดย Rhodobacter sphaeroides S10 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพชนิดท่อแบบแสงส่องผ่าน
    Hydrogen production from oil palm empty fruit bunch hydrolysate by Rhodobacter sphaeroides S10 cultivated in tubular photobioreactor (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สุริยา ปาละแม, พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา และ วรรณา ชูฤทธิ์
   ชื่อการประชุม : 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakorn Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Effect of crude and refined glycerol on the growth of the green alga Haematococcus pluvialis (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pongsathorn Dechatiwongse, Walailak Pattanamanee, Somruethai Singhasuwan and Wanna Choorit
   ชื่อการประชุม : 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakorn Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Hydrogen production from empty fruit bunch hydrolysate in a tubular reactor by Rhodobacter sphaeroides S10 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suriya Palamae, Pongsathorn Dechatiwongse, Wanna Choorit and Yusuf Chisti
   ชื่อการประชุม : RGJ-Ph.D. Congress 17
   สถานที่ประชุม : Jomtien Palm Beach Hotel & Resort, Pattaya, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/06/2559
   ชื่อบทความ : Comparison of photo-hydrogen production from acid hydrolyzed empty fruit bunch: Using different concentrations of mixed organic carbon. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suriya Palamae, Pongsathorn Dechatiwongse, Wanna Choorit, Duangporn Kantachote and Yusuf Chisti
   ชื่อการประชุม : RGJ Seminar Series 115th (Advanced Materials)
   สถานที่ประชุม : Prince of Songkla University, Songkla, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/07/2559
   ชื่อบทความ : Chemical Composition of Napier Grass after Pretreatment with Edible Mushroom (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Ruethai Narinthorn, Wanna Choorit and Pongsahtorn Dechatiwongse
   ชื่อการประชุม : The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference
   สถานที่ประชุม : The Empress Hotel and Convention Centre, Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/11/2559
   ชื่อบทความ : Influence of Selected Mushroom and Microorganism from Methane Fermenter Effluent on Methane Production from Napier Grass (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sutinee Lowattanatakul, Wanna Choorit, Pongsathorn Dechatiwongse and Yusuf Chisti
   ชื่อการประชุม : The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference
   สถานที่ประชุม : The Empress Hotel and Convention Centre, Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/11/2559
   ชื่อบทความ : A Comparative Study: The Use of Sunlight and Artificial Light for Bacterial Hydrogen Production from Acid Hydrolyzed Oil Palm Empty Fruit Bunch (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suriya Palamae, Pongsathorn Dechatiwongse, Surada Alophatanon, Suttipong Rattunahiran, Wanna Choorit, Duangporn Kantachote and Yusuf Chisti
   ชื่อการประชุม : The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference
   สถานที่ประชุม : The Empress Hotel and Convention Centre, Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/11/2559
   ชื่อบทความ : Process for Xylooligosaccharides Production from Oil Palm Empty Fruit Bunch (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Zainab Rathamat, Chanaiporn Sripan, Sudawan Wanbayor, Wanna CHoorit and Pongsathorn Dechatiwongse
   ชื่อการประชุม : The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference
   สถานที่ประชุม : The Empress Hotel and Convention Centre, Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/11/2559
   ชื่อบทความ : The Effect of Red and Blue Light-emitting Diodes on the Mixotrophic Growth of Astaxanthin-rich Green Microalga Haematococcus pluvialis (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pongsathorn Dechatiwongse, Walailak Pattanamanee, Sawinee Sangsri, Adisorn Pitisuk, Khunakon Phayungphan, Kamonwan Wirahong and Wanna Choorit
   ชื่อการประชุม : The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference
   สถานที่ประชุม : The Empress Hotel and Convention Centre, Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/11/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Towards an autonomous cyanobacterial biorefinery: continuous production of bio-hydrogen and biomass (บรรยาย)
   ผู้เขียน : P. Dechatiwongse, G. C. Maitland and K. Hellgardt
   ชื่อการประชุม : 2014 American Institute of Chemical Engineers Annual Meeting
   สถานที่ประชุม : Hilton Atlanta, Atlanta, Georgia, United States
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 16/11/2557
   ชื่อบทความ : Concurrent production of bio-hydrogen and cyanobacterial biomass using a two-stage continuous photo-bioreactor system (บรรยาย)
   ผู้เขียน : P. Dechatiwongse, D. Zhang, G. C. Maitland and K. Hellgardt
   ชื่อการประชุม : 2014 Algal Biotechnology Sheffield symposium
   สถานที่ประชุม : University of Sheffield, Sheffield, United Kingdom
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 26/08/2557
   ชื่อบทความ : Continuous and sustainable hydrogen production in a novel algal bioreactor system (บรรยาย)
   ผู้เขียน : P. Dechatiwongse, G. C. Maitland and K. Hellgardt
   ชื่อการประชุม : 7th Samaagi Samagom Academic Conference
   สถานที่ประชุม : University of Kent, Canterbury, United Kingdom
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 25/01/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Continuous co-production of H2 and biomass from Cyanothece 51142 cultivated in a two-Stage chemostat (บรรยาย)
   ผู้เขียน : P. Dechatiwongse, G. C. Maitland and K. Hellgardt
   ชื่อการประชุม : 2013 American Institute of Chemical Engineers Annual Meeting
   สถานที่ประชุม : Hilton San Francisco Union Square, San Francisco, California, United States
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 03/11/2556
   ชื่อบทความ : Effect of phototrophic regime on growth and hydrogen production of the green algae Chlamydomonas reinhardtii (บรรยาย)
   ผู้เขียน : B. Tamburic, P. Dechatiwongse, F. W. Zemichael, G. C. Maitland and K. Hellgardt
   ชื่อการประชุม : 19th World Hydrogen Energy Conference
   สถานที่ประชุม : Toronto Centre Sheraton, Toronto, Canada
   ประเทศ : คานาดา เมื่อ 03/06/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Investigation of cultivating conditions to facilitate the growth of a H2-producing cyanobacterium Cyanothece sp. ATCC 51142 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : P. Dechatiwongse, G. C. Maitland and K. Hellgardt
   ชื่อการประชุม : 2nd Asia-Oceania Algae Innovation Summit
   สถานที่ประชุม : Sheraton Royal Orchid Hotel & Towers, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/09/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษานานาชาติ SILK2018
    ชื่อกิจกรรม : การปาฐกถา หัวข้อ Internationalization of Education การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Challenges of the Disruptive Digital World: Will I Be Left Behind? และการเสวนา หัวข้อ Internationalization in Modern Education
 • ชื่อโครงการ : ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สถาบันภาษา : ศักยภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ค่ายโต้วาทีโครงการ YSEALI มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนโมคลาน
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนตำบลโมคลาน ครั้งที่ 1
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • ผู้บรรยายงานครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
  รางวัล
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : 1 ใน 5 ผู้แทนประเทศไทยประจำปี 2560 โครงการ Global Young Scientists Summit - GYSS รุ่นที่ 5
   ชื่อรางวัล : 1 ใน 5 ผู้แทนประเทศไทยประจำปี 2560 โครงการ Global Young Scientists Summit - GYSS รุ่นที่ 5
   จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
   เมื่อ : 25/10/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : งานวิจัยในระดับปริญญาเอกได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 งานวิจัยตัวอย่างของ Energy Future Labs, Imperial College London ในหัวข้อ Sustainable Power
   ชื่อรางวัล : งานวิจัยในระดับปริญญาเอกได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 งานวิจัยตัวอย่างของ Energy Future Labs, Imperial College London ในหัวข้อ Sustainable Power
   จาก : Energy Future Labs, Imperial College London
   เมื่อ : 01/06/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : Winner of 2014 Anglo-Thai Society Award for Excellence in Engineering and Technology
   ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สำหรับความเป็นเลิศในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
   จาก : Anglo-Thai Society
   เมื่อ : 18/11/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
   ชื่อผลงาน : Winner of 7th Samaggi Academic Conference in Sciences & Technology
   ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สำหรับความเป็นเลิศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   จาก : สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์
   เมื่อ : 25/01/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
  พ.ศ.2556
   ชื่อผลงาน : Postgraduate Travel Award
   ชื่อรางวัล : ทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ
   จาก : City & Guild College Association
   เมื่อ : 23/08/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
   ชื่อผลงาน : 1 ใน 6 ผู้ช่วยสอนดีเด่นจากการคัดเลือกของนักศึกษามหาวิทยาลัย Imperial College London
   ชื่อรางวัล : Best Teaching Assistant
   จาก : องค์การบริหาร องค์การนิสิตมหาวิทยาลัย Imperial College London
   เมื่อ : 14/03/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
   ชื่อผลงาน : รางวัลสำหรับการอุทิศตนเพื่อ Imperial College Student Union
   ชื่อรางวัล : Imperial College Union Colours Award
   จาก : Imperial College Student Union
   เมื่อ : 01/06/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
   ชื่อผลงาน : Postgraduate Travel Award
   ชื่อรางวัล : ทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ
   จาก : Imperial College Trust
   เมื่อ : 01/05/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
  พ.ศ.2555
   ชื่อผลงาน : ทุนสนับสนุนการทำวิจัยช่วงปิดเทอมฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Imperial College London
   ชื่อรางวัล : Imperial College Undergraduate Research Opportunities Programme Bursary
   จาก : สมาคมศิษย์เก่านักศึกษามหาวิทยาลัย Imperial College London
   เมื่อ : 01/07/2555
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
  พ.ศ.2553
   ชื่อผลงาน : รางวัลสำหรับผลการเรียนยอดเยี่ยมในภาควิศวกรรมศาสตร์เคมี โดย บริษัท British Petroleum
   ชื่อรางวัล : British Petroleum Prize in Chemical Engineering
   จาก : British Petroleum
   เมื่อ : 01/01/2553
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
  พ.ศ.2549
   ชื่อผลงาน : รางวัลพระราชทานเข็มทองเรียนดีสำหรับผลการศึกษาที่ยอดเยี่ยมตลอด 3 ปีของการศึกษาในระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนจิตรลดา
   ชื่อรางวัล : รางวัลพระราชทานเข็มทองเรียนดีสำหรับผลการศึกษาที่ยอดเยี่ยมตลอด 3 ปีของการศึกษาในระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนจิตรลดา
   จาก : โรงเรียนจิตรลดา
   เมื่อ : 24/02/2549
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
   ชื่อผลงาน : ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก ที่ประเทศสหราชอาณาจักร
   ชื่อรางวัล : ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก ที่ประเทศสหราชอาณาจักร
   จาก : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   เมื่อ : 01/01/2549
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)