:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว พัชรี  เมืองมุสิก
   Miss Patcharee Maungmusik
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2654, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2654, 2002-3
   E - mail  patcharee.ma@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2556 - 2533
 
  วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2556
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  14/02/2560
 
  ตำแหน่ง  นักวิชาการ
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  14/02/2560 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)