:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว ยุพรัตน์  ขาวเอี่ยม
   Miss Yupharat Khaw-aiem
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2301, 0-7567-2301-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2301, 2301-3
   E - mail  yupharat.kh@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  บัญชีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบัญชี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2553-2556
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  19/10/2558
 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภทตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  ฝ่าย/งาน  สำนักงานคณบดี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  19/10/2558 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)