:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ตารเกศ  แดงงาม
   Miss Taragade Dangngam
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2779, 0-7567-2709-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2779, 2709-10
   E - mail  taragade.da@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Law and Technology
  มหาวิทยาลัย  Tilburg University
  ประเทศ  ประเทศเนเธอร์แลนด์
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2553
 
  วุฒิการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  นิติศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2550
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/11/2558
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชานิติศาสตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรนิติศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/11/2558 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
      ชื่อกิจกรรม : ตอน ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ชื่อโครงการ : นิติศาสตร์สัมพันธ์ชุมชน : ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชน
  • ชื่อโครงการ : นิติศาสตร์สัมพันธุ์ชุมชน : คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน (ค่ายนักศึกษากฎหมายอาสา)
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)