:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ จินดารัตน์  สมใจนึก
   Miss Jindarat Somjainuek
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2175, 0-7567-2101-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2175, 2101-2
   E - mail  jindarat.so@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาลเด็ก
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2556 - 2558
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550 - 2554
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/11/2558
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/11/2558 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
   Effects of Problem-Based Learning to Enhance Emotional Quotient of Walailak University Nursing Students

   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิต, อรทัย นนทเภท, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, และจินดารัตน์ สมใจนึก.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา : Journal of Nursing and Education
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 98-113.  เดือน/ปี : 04/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Effects of Problem-based Learning to Enhance Emotional Quotient of Walailak University Nursing Students

   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร อรทัย นนทเภท รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ จินดารัตน์ สมใจนึก
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 98-113 เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการทางานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาลผ่านเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
    Learning Outcome of Teamwork for Walailak University Nursing Students by Problem-based Learning (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จินดารัตน์ สมใจนึก, เกียรติกาจร กุศล, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, อรทัย นนทเภท, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์,ธัญวลัย หองสา, กาไล สมรักษ์ และ จันทร์จุรีย์ ถือทอง
   ชื่อการประชุม : การเรียนรู้เชิงรุกครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
      ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
      ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
  • ตรวจสุขภาพเด็กและให้คำแนะนำรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษาในการจัดกิจกรรม
  พ.ศ.2560
  • กิจกรรมตรวจร่างกาย คัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
  พ.ศ.2559
  • ตรวจสุขภาพเด็กและให้คำแนะนำ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษาในการจัดกิจกรรม
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)