:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ วาลุกา  เอมเอก
   Miss Waluka Amaek
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2414, 0-7567-2511-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2414, 2511-2
   E - mail  waluka.am@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การออกแบบอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554 - 2559
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549 - 2553
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  08/07/2559
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  08/07/2559 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Development of a physical activity monitoring tool for Thai medical schools: a protocol for a mixed methods study
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit, Surasak Vijitpongjinda, Udomsak Saengow, Waluka Amaek, Sanhapan Thanamee, Prachyapan Petchuay
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMJ Open
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : - หน้า : e017297 เดือน/ปี : 09/2560-09/2560
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : โครงการแปลงโกงกางสีเขียวชุมชนบ้านหน้าทับ : ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการปลูกโกงกางจาก นักท่องเที่ยวอย่างถูกวิธีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วาลุกา เอมเอก
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารนวัตกรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2560
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
  • ชื่อโครงการ : โครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
      ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 1
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)