:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย ปรุงภัณฑ์  พันธรักษ์
   Mr. Prungpan Pantarak
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3763, 0-7567-3764
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3763, 3764
   E - mail  prungpan.pa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการการดำเนินงานและโซ่อุปทาน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2554
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  23/02/2559
 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  งานบริหารความเสี่ยง
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/05/2562 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)