:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. สุรินทร์  ไหมศรีกรด
   Assoc.Prof.Dr. Surin Maisrikrod
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3801, 0-7567-3808 3812
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3801, 3808 3812
   E - mail  surin.ma@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Political Science
  มหาวิทยาลัย  University of Hawaii
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2531-2534
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Political Science
  มหาวิทยาลัย  University of Hawaii
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2529-2532
 
  วุฒิการศึกษา  รัฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  รัฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2518-2522
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/03/2559
 
  ตำแหน่ง  รองอธิการบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักผู้บริหาร
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  24/12/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : ค่ายสัตวแพทย์ (WU VET camp) รุ่นที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมฝึกอบรม
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริหารจัดการเมือง (City Manangement)
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 9 นำเสนอร่างประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 8 นำเสนอร่างยุทธศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 7 นักการเมืองและงานนักบริหารท้องถิ่น
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 6 ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีฯ ก่อน พ.ศ.2475
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมทางวัฒนธรรม การกวนข้าวยาโควันเพ็ญเดือนสาม
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 5 เรื่อง เรื่องเสนอยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มชุมชนวัดท้าวโคตรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 4 เรื่องเสนอยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มนักการเมืองในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 3 เรื่องเสนอยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มข้าราชการในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 2 เรื่องยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มศิลปินพื้นบ้านในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 1 เรื่องนำเสนอยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษานานาชาติ SILK2018
    ชื่อกิจกรรม : การปาฐกถา หัวข้อ Internationalization of Education การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Challenges of the Disruptive Digital World: Will I Be Left Behind? และการเสวนา หัวข้อ Internationalization in Modern Education
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน NASA-CLOUND Sat SMAP measur ins CLOUND & SOIL Moisture
    ชื่อกิจกรรม : ตอน NASA-GPM MISSION measures flooding in Thailand
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)