:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ นุจรีย์  สุทธิพันธ์
   Miss Nujaree Suttiphan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2007, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2007, 2002-3
   E - mail  nujaree.su@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Curriculum and Teching Methodology
  มหาวิทยาลัย  Chongqing University
  ประเทศ  จีน
  ช่วงปี พ.ศ.  2555 - 2558
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาจีน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2554
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  13/01/2560
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตร  หลักสูตรภาษาจีน
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  13/01/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : นัยยะแห่ง “ สีสัน ” ในข้าวฟ่างสีเพลิง
   Latent meaning of colors in Red Sorghum film

   ผู้เขียน : นุจรีย์ สุทธิพันธ์
   แหล่งตีพิมพ์ : สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ : Walailak Abode of Culture Journal
   เล่มที่ : ปีที่ 17 ฉบับที่ : 2 หน้า : 75-90 เดือน/ปี : 07/2560-12/2560
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการฟังภาษาจีนของนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรณีศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ In Country Study Program ประจำปีการศึกษา 2560
    Factors affecting Chinese language listening skills of Chinese language students, Walailak University --- case study for students participating in In Country Study Program for the academic year 2017 (บรรยาย)

   ผู้เขียน : นุจรีย์ สุทธิพันธ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 : The 10th Hatyai National and International Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/07/2562
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : ค่าย SET FOR U ติวรายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คนเก่งมีที่เรียน
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษานานาชาติ SILK2018
    ชื่อกิจกรรม : การปาฐกถา หัวข้อ Internationalization of Education การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Challenges of the Disruptive Digital World: Will I Be Left Behind? และการเสวนา หัวข้อ Internationalization in Modern Education
 • ชื่อโครงการ : โรงเรียนชุมชนใหม่ “โรงเรียนต้นแบบ” แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตกิจกรรมวันอาเซียน
    ชื่อกิจกรรม : โรงเรียนชุมชนใหม่ โรงเรียนต้นแบบ แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตกิจกรรมวันอาเซียน
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับปริญญาตรีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ศิลปศาสตร์วิจัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : โรงเรียนชุมชนใหม่ “โรงเรียนต้นแบบ” แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต หลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : โรงเรียนชุมชนใหม่ โรงเรียนต้นแบบ แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต หลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : หลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนใหม่กับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เรียนรู้อาเซียน
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการรายวิชาเพื่อบริการวิชาการสู่สังคมโดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ กิจกรรม Fun Chinese Teaching and Learning Workshop
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม Fun Chinese Teaching and Learning Workshop
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)