:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาง เพ็ญพร  ช่อผูก
   Mrs. Penporn Churpook
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2247, 0-7567-2201 2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2247, 2201 2224
   E - mail  penporn.pa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อังกฤษ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2556
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  27/05/2559
 
  ตำแหน่ง  นักวิชาการ
  ประเภทตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ฝ่าย/งาน  โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  27/05/2559 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)