:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว สุรางคนา  สุวรรณโชติ
   Miss Surangkhana Suwannachote
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2656, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2656, 2002-3
   E - mail  surangkhana.at@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554-2558
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  19/01/2560
 
  ตำแหน่ง  นักวิชาการ
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  19/01/2560 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)