:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ กษิญา  เก้าเอี้ยน
   Miss Kasiya Goweian
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2415, 0-7567-2511-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2415, 2511-2
   E - mail  kasiya.go@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ศิลปอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2556
 
  วุฒิการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การออกแบบอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2556-2559
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/06/2559
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/06/2559 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบผลิตภัณฑ์
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบเครื่องเคลือบและเครื่องปั้นดินเผา
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  สาขาความสนใจ
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบ
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบผลิตภัณฑ์
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบงานหัตถอุตสาหกรรม
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบเครื่องปั้นและเครื่องเคลือบดินเผา
  โครงการวิจัย
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ผลิตภัณฑ์สาธารณะในพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรมสู่การกำหนดแนวทางการออกแบบและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเป็นมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช
   STREET FURNITURE IN CULTURAL WORLD HERITAGE SITE TO GUIDE THE DESIGN AND DEVELOPMENT FOR PROMOTING WAT PHRA MAHATHAT WORAMAHAWIHAN, NAKORN SI THAMMARAT PROVINCE AS A WORLD HERITAGE

   ผู้เขียน : กษิญา เก้าเอี้ยน1 เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม2
   แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 5 : The 5th National Conference on Applied Arts : NCAA2015
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 236-249 เดือน/ปี : 05/2558-05/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ผลิตภัณฑ์สาธารณะเพื่อส่งเสริมการเป็นมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : กษิญา เก้าเอี้ยน
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2559
  • กิจกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ร่วมกับรายวิชาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 3 (IND-362) ในพื้นที่ชุมชนอำเภอท่าศาลา
  • วิทยากรอบรมการเขียนเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานเพื่องานวิจัยฯให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลลาดกระบัง
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)