:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา  ทองบัวแก้ว
   Dr. Tipsuda Thongbuakaew
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2892, 0-7567-2801-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2892, 2801-4
   E - mail  tipsuda.th@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2558
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีววิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2550
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  04/07/2559
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  04/07/2559 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา  Molecular Biology
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Medical Science
  เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา  Life Science
  การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์  Fishery Science
  สาขาความสนใจ
  เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา  Life Science, Molecular Biology, Neurohormones, Fisheries Science
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Medical Science
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Distribution of abalone egg-laying hormone-like peptide in the central nervous system and reproductive tract of the male mud crab, Scylla olivacea
   ผู้เขียน : Kanjana Khornchatri, Jirawat Saetan, Tipsuda Thongbuakaew, Thanyaporn Senarai, Thanapong Kruangkum, Napamanee Kornthong, Yotsawan Tinikul, Prasert Sobhon
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Histochemica
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 02/2562-02/2562
   ชื่อบทความ : Identification and characterization of a crustacean female sex hormone in the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii
   ผู้เขียน : Tipsuda Thongbuakaew, Saowaros Suwansa-ard, PrapeeS retarugsa, Prasert Sobhon, Scott F. Cummins
   แหล่งตีพิมพ์ : : Aquaculture
   เล่มที่ : 507 ฉบับที่ : 30 May 2019 หน้า : 56-68 เดือน/ปี : 05/2562-05/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Three-dimensional organization of the brain and distribution of serotonin in the brain and ovary, and its effects on ovarian steroidogenesis in the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii
   ผู้เขียน : Boworn Soonthornsumrith, Jirawat Saetan, Thanapong Kruangkum, Tipsuda Thongbuakaew, Thanyaporn Senarai, Ronnarong Palasoon, Prasert Sobhon, Prapee Sretarugsa
   แหล่งตีพิมพ์ : : Invertebrate Neuroscience
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 2 หน้า : 5 เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : The presence of abalone egg-laying hormone-like peptide in the central nervous system and ovary of the blue swimming crab, Portunus pelagicus , and its effect on ovarian maturation
   ผู้เขียน : Jirawat Saetan, Thanyaporn Senarai, Tipsuda Thongbuakaew, Thanapong Kruangkum, Piyachat Chansela, Kanjana Khornchatri, Montakan Tamtin, Prasert Sobhon, Prapee Sretarugsa
   แหล่งตีพิมพ์ : : Aquaculture
   เล่มที่ : 479 ฉบับที่ : - หน้า : 412-422 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : The existence of kisspeptin-like peptides and effects on ovarian development and maturation in the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii
   ผู้เขียน : Tipsuda Thongbuakaew a, Jirawat Saetan a, b, Saowaros Suwansa-ard a, c, Wilairat Kankoun a, Chanudporn Sumpownon a, Ishwar Parhar d, Prasert Meeratana e, Prasert Sobhon a, e, Prapee Sretarugsa a
   แหล่งตีพิมพ์ : : Aquaculture
   เล่มที่ : 455 ฉบับที่ : - หน้า : 50-62 เดือน/ปี : 03/2559-03/2559
   ชื่อบทความ : Steroids and genes related to steroid biosynthesis in the female giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii
   ผู้เขียน : Tipsuda Thongbuakaew a, Tanapan Siangcham a, b, Saowaros Suwansa-arda, c, Abigail Elizur c, Scott F. Cumminsc , Prasert Sobhon a, b, Prapee Sretarugsa a
   แหล่งตีพิมพ์ : : Steroids
   เล่มที่ : 107 ฉบับที่ : - หน้า : 149-160 เดือน/ปี : 03/2559-03/2559
   ชื่อบทความ : Gonadotropin-releasing hormone and adipokinetic hormone/corazonin-related peptide in the female prawn
   ผู้เขียน : Suwansa-Ard S1, Zhao M2, Thongbuakaew T3, Chansela P4, Ventura T2, Cummins SF5, Sobhon P6.
   แหล่งตีพิมพ์ : : General and Comparative Endocrinology
   เล่มที่ : 236 ฉบับที่ : - หน้า : 70-82 เดือน/ปี : 07/2559-07/2559
   ชื่อบทความ : Transcriptomic analysis of the autophagy machinery in crustaceans
   ผู้เขียน : Saowaros Suwansa-ard, Wilairat Kankuan, Jirawat Saetan, Napamanee Kornthong, Thanapong Kruangkum, Kanjana Khornchatri, Scott F. Cummins, Ciro Isidoro, Prasert Sobhon
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Genomics
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 587 หน้า : 1-14 เดือน/ปี : 10/2559-10/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : In silico Neuropeptidome of Female Macrobrachium rosenbergii Based on Transcriptome and Peptide Mining of Eyestalk, Central Nervous System and Ovary
   ผู้เขียน : Saowaros Suwansa-ard1☯, Tipsuda Thongbuakaew1☯, Tianfang Wang2, Min Zhao2,Abigail Elizur2, Peter J. Hanna1,3†, Prapee Sretarugsa1, Scott F. Cummins2*,Prasert Sobhon1*
   แหล่งตีพิมพ์ : : PLoS ONE
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 5 หน้า : e0123848 เดือน/ปี : 05/2558-05/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : The existence of kisspeptin-like peptides and effects on ovarian development and maturation in the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tipsuda Thongbuakaew, Jirawat Saetan, Saowaros Suwansa-ard, Wilairat Kankoun, Chanudporn Sumpownon, Ishwar Parhar, Prasert Meeratana, Prasert Sobhon, and Prapee Sretarugsa
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference on Aquaculture and Fisheries 2016 London
   สถานที่ประชุม : London, UK
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 29/09/2559
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
  • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ
      ชื่อกิจกรรม : การวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง body composition และให้ความรู้ด้านสุขภาพ
  • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการวันเด็กแห่งชาติ 2560
      ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมชมสาธิตร่างกายมนุษย์และ body painting
  พ.ศ.2559
  • ชื่อโครงการ : ยืดยาง ลดกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงความดันโลหิตสูง
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)