:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ศ.ดร. สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์
   Prof.Dr. Sombat Thamrongthanyawong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3840, 0-7567-3824 3802
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3840, 3824 3802
   E - mail  sombat.th@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  พัฒนบริหารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบริหารการพัฒนา
  มหาวิทยาลัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  
 
  วุฒิการศึกษา  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การปกครอง
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เกษตร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/07/2559
 
  ตำแหน่ง  อธิการบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักผู้บริหาร
  ฝ่าย/งาน  อธิการบดี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  10/12/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีจัดการภูมิปัญญาและองค์ความรู้การปลูกและตำรับยากัญชา
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาวิชาการ การบริหารจัดการการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์
 • ชื่อโครงการ : ค่ายสัตวแพทย์ (WU VET camp) รุ่นที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมฝึกอบรม
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และภาคีเครือข่าย คืนปูม้าสู่ทะเล
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรคุณภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2561
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ วลัยลักษณ์ สู่สังคม
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การประเมินรับรองสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สังคมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนตอนที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สังคมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศักยภาพสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สถาบันภาษา : ศักยภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
    ชื่อกิจกรรม : ตอน 25 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : Walailak Expo 2017
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศักยภาพสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศักยภาพสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน วลัยลักษณ์ เอ็กซ์โป
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ความพร้อมและการเปิดให้บริการศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับการรับใช้สังคม
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ วลัยลักษณ์ สู่สังคม ปีงบประมาณ 2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2560 ได้ผลิตและออกอากาศจำนวน 260 ตอน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)