:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. กิตติพงค์  คุณจริยกุล
   Asst.Prof.Dr. Kittipong Kunchariyakun
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2342, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2342, 2304-5
   E - mail  kittipong.ku@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  PhD. in Environmental Technology
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2553 - 2557
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Environmental Engineering
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551 - 2553
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546 - 2551
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  25/07/2559
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  หลักสูตร  หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  19/09/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  - Utilization of waste in construction manterials
- Solid waste management
- Low energy and green cement
  สาขาความสนใจ
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  Utilization of waste in construction materials
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Strength and Microstructure of Palm Oil Fuel Ash–Fly Ash–Soft Soil Geopolymer Masonry Units
   ผู้เขียน : Sukmak, P., Kunchariyakun, K., Sukmak, G., Horpibulsuk, S., Kassawat, S., & Arulrajah, A.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Materials in Civil Engineering
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : 8 หน้า :  เดือน/ปี : 05/2562-12/2563
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Effect of Na2SiO3 and Na2CO3 on hydration properties of dicalcium silicate prepared from black rice husk ash
   ผู้เขียน : Nilobon Intararit, Suwimol Asavapisit, Suthatip Sinyoung and Kittipong Kunchariyakun
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ : The Journal of Applied Science
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ :  หน้า : 68-74 เดือน/ปี : 01/2561-05/2561
   ชื่อบทความ : Influence of partial sand replacement by black rice husk ash and bagasse ash on properties of autoclaved aerated concrete under different temperatures and times
   ผู้เขียน : Kunchariyakun, K., Asavapisit, S. and Sinyoung, S.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Construction and Building Materials
   เล่มที่ : 173 ฉบับที่ :  หน้า : 220-227 เดือน/ปี : 04/2561-06/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Synthesis of belite cement from nano-silica extracted from two rice husk ashes
   ผู้เขียน : Suthatip Sinyoung, Kittipong Kunchariyakun, Suwimol Asavapisit, Kenneth J.D. MacKenzie
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Environmental Management
   เล่มที่ : 190 ฉบับที่ : - หน้า : 53-60 เดือน/ปี : 09/2559-04/2560
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Properties of autoclaved aerated concrete incorporating rice husk ash as partial replacement for fine aggregate
   ผู้เขียน : Kittipong Kunchariyakun, Suwimol Asavapisit, Kwannate Sombatsompop
   แหล่งตีพิมพ์ : : Cement and Concrete Composites
   เล่มที่ : 55 ฉบับที่ : - หน้า : 11-16 เดือน/ปี : 04/2557-08/2558
   ชื่อบทความ : Effect of Fine Al-Containing Waste in Autoclaved-Aerated Concrete Incorporating Rice-Husk Ash
   ผู้เขียน : Kunchariyakun, K., Asavapisit, S. and Sombatsompop, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Materials in Civil Engineering
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : - หน้า : 04014220-1-7 เดือน/ปี : 12/2557-09/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Preparation of B-C2S phase using Nano-silica Extracted from Rice Husk Ash (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tongprachainam, C., Sinyoung, S., Asavapisit, S. and Kunchariyakun, K.
   ชื่อการประชุม : The 10th international conference on the physical properties and application of advanced materials
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/11/2558
   ชื่อบทความ : Microwave Activation for Synthesis of B-dicalcium Silicate (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sawaspath, K., Sinyoung, S., Asavapisit, S. and Kunchariyakun, K. (2015)
   ชื่อการประชุม : The 10th international conference on the physical properties and application of advanced materials.
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Preparation of C2S phase using nano-silica from RHA (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kunchariyakun, K. and Sinyung, S.
   ชื่อการประชุม : International Conference on Safe and Sustainable Nanotechnology
   สถานที่ประชุม : Phitsanulok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/10/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : The Effect of Rice Husk Ash on Properties of Aerated Concrete (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kunchariyakun, K., Asavapisit, S. and Sombatsompop, K.
   ชื่อการประชุม : The 4th International Conference on Multi-Functional Materials and Structures
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/07/2556
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Leaching Behavior of Zn from Mortar Derived from Co-burning in Cement Process by Modified Toxicity Characteristic Leaching Procedure (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kunchariyakun, K. and Kajitvichyanukul, P.
   ชื่อการประชุม : RSU Research Conference 2008
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/04/2551
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
  • ชื่อโครงการ : ตรวจวัดคุณสมบัติเชิงกายภาพและเชิงกลของวัสดุทางวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้าง
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)