:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ สินีนาฏ  นาคศรี
   Miss Sineenart Naksri
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2172, 0-7567-2101-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2172, 2101-2
   E - mail  sineenart.na@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาลผู้ใหญ่
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554 - 2556
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546 - 2550
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/08/2559
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/08/2559 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉินในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล ในห้องฉุกเฉิน และการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล: การทบทวนวรรณกรรม
   trauma care in prehospital, emergency department, and inter-facility transfer: aliterature review

   ผู้เขียน : วิภา แซ่เซี๊ย, หทัยรัตน์ แสงจันทร์, ประณีต ส่งวัฒนา, ศศิธร มุกประดับ, ณัฐษยกานต์ นาคทอง และสินีนาฏ นาคศรี
   แหล่งตีพิมพ์ : : Rajabhat Journal of science, humannities & social sciences
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 1 หน้า : 89-98 เดือน/ปี : 01/2561-06/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
  • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement)
      ชื่อกิจกรรม : ความปลอดภัยของผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)