:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว นิธิวรรณ  พรมแก้ว
   Miss Nithiwan Promkeaw
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2426, 0-7567-2425
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2426, 2425
   E - mail  nithiwan.pr@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Internationnal Business
  มหาวิทยาลัย  University Of Wollongong
  ประเทศ  ออสเตรเลีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2556 - 2557
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการโรงแรม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546 - 2550
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/09/2560
 
  ตำแหน่ง  นักวิชาการ
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  วิทยาลัยนานาชาติ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/09/2560 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)