:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. จันทิรา  วงศ์เณร
   Dr. Chantira Wongnen
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2362, 0-7567-2301-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2362, 2301-2
   E - mail  chantira.wo@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สัตวศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2553 - 2560
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Master of Science (Animal Science)
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548 - 2551
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Bachelor of Sciene (Animal Sciences and Agricultural Technology)
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544 - 2548
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  05/09/2559
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรสัตวศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  05/09/2559 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Effects of vegetable oil and yeast fermented cassava pulp (YFCP) supplementation on feed intake, nutrient digestibility and rumen fermentation in Thai Friesian dairy cows
   ผู้เขียน : N. Suphrap, C. Wachirapakorn, C. Thamrongyoswittayakul and C. Wongnen
   แหล่งตีพิมพ์ : : Indian Journal of Animal Research
   เล่มที่ : 53 ฉบับที่ : - หน้า : 895-900 เดือน/ปี : 07/2562-07/2562
   ชื่อบทความ : Effect of vegetable oil source supplementation on feed intake, nutrients digestibility and rumen biohydrogenation bacterial population in Thai Friesian dairy cows
   ผู้เขียน : N. Suphrap, C. Wachirapakorn, C. Thamrongyoswittayakul and C. Wongnen
   แหล่งตีพิมพ์ : : Indian Journal Of Animal Research
   เล่มที่ : 53 ฉบับที่ : - หน้า : 907-912 เดือน/ปี : 07/2562-07/2562
   ชื่อบทความ : การเพิ่มระดับโปรตีนในหญ้าเนเปียร์จากการหมักด้วยเชื้อรา Trichoderma asperellum (NST-009)
   Protein enrichment of Napier grass by fermented with Trichoderma asperellum (NST-009)

   ผู้เขียน : กฤติกา กาบพลอย, จันทิรา วงศ์เณร, ยุพาวดี ถาวรมาศ และ ทิพย์ฤดี บุญแนบ
   แหล่งตีพิมพ์ : แก่นเกษตร : Khon Khen Agr J.
   เล่มที่ : 47 ฉบับที่ : Suppl2 หน้า : 729 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : Effects of tannin sources supplementation on internal nematodes infections in goats
   ผู้เขียน : Chantira Wongnen, Krittika Kabploy, Pijug Summpunn, Witsanu phetsuwan, and Julawan Jitpakdee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Khon Kaen Agr. J.
   เล่มที่ : 47 ฉบับที่ : Sppl. 2 หน้า : 893-898 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : ผลของการเสริมผลิตภัณฑ์ผสมไบโอติน (BMP) ต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊ส และการย่อยได้ของอาหารผสมสำเร็จ (TMR)
   In vitro gas production and degradability of total mixed ration influenced by biotin mixed product supplementation

   ผู้เขียน : วุฒิกร สระแก้ว, ทิพย์วดี ประไพวงศ์, สุกัญญา พูลทจิตร, จันทิรา วงศ์เณร, วรุณ โคตะ และ ฉลอง วชิราภากร
   แหล่งตีพิมพ์ : แก่นเกษตร : KHON KAEN AGR. J.
   เล่มที่ : 47 ฉบับที่ : SUPPL. 2 หน้า : 215-222 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของสารดูดซับพิษจากเชื้อราต่อการขจัดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน บี 1 และ การหมักในกระเพาะรูเมนในหลอดทดลอง
   Efficacy of Mycotoxin Adsorbents on Aflatoxin B1 Decontamination and in vitro Rumen Fermentation

   ผู้เขียน : Chittraporn Yeanpet, Chaiyapas Thamrongyoswittayakul, Chalong Wachirapakorn, Piyada Songsermsakul, Noppadon Somphon and Chuntira Wongnen
   แหล่งตีพิมพ์ : Prawarun Agricultural Journal : วารสารเกษตรพระวรุณ
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 1 หน้า : 260 เดือน/ปี : 01/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : ผลของแหล่งน้ามันต่อการผลิตแก๊สในหลอดทดลอง การย่อยได้ และผลผลิตจากกระบวนการหมัก ในโคนมลูกผสมไทยฟรีเชี่ยน
   Effect of Various Oil Sources on in vitro Gas Production, Digestibility and Fermentation Metabolites in Thai Friesian Crossbred

   ผู้เขียน : Naphongphot Suphrap, Chalong Wachirapakorn, Chiyapat Thamrongyoswittayakul and Chantira Wongnen
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเกษตรพระวรุณ : Prawarun Agricultural Journal
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 1 หน้า : 248 เดือน/ปี : 01/2561-06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Effects of Direct-fed Exogenous Fibrolytic Enzymes on Rumen Fermentation and Fibrolytic Bacteria Population in Ruminants Fed a Rice Straw-based Diet
   ผู้เขียน : C. Wongnen, C. Wachirapakorn, N. Suphrap, P. Napasirth, C.Thamrongyoswittayakul and C. Yuangklang
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai Journal of Agricultural Science
   เล่มที่ : 50 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1 เดือน/ปี : 01/2560-03/2560
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ผลการเสริมวัตถุดิบแหล่งแทนนินต่อการติดเชื้อพยาธิตัวกลมในแพะ
    Supplementation of tannin sources on internal nematodes infections in goats (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : จันทิรา วงศ์เณร, กฤติกา กาบพลอย, พิจักษณ์ สัมพันธ์, วิษณุ เพชรสุวรรณ และ จุฬาวรรณ จิตต์ภักดี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 8 : The 8th National Animal Science Conference of Thailand
   สถานที่ประชุม : โรงแรม ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2562
   ชื่อบทความ : การเพิ่มระดับโปรตีนในฟญ้าเนเปียร์จากการหมักด้วยเชื้อรา Trichoderma asperellum (NST-009)
    Protein enrichment of Napier grass by fermented with Trichoderma asperellum (NST-009) (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : กฤติกา กาบพลอย, จันทิรา วงศ์เณร, ยุพาวดี ถาวรมาศ และ ทิพย์ฤดี บุญแนบ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการสัตวศสาสตร์แห่งชาติ
   สถานที่ประชุม : โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท ภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2562
   ชื่อบทความ : ผลของการเสริมผลิตภัณฑ์ผสมไบโอติน (BMP) ต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊ส และการย่อยได้ของอาหารผสมสำเร็จ (TMR)
    In vitro gas production and degradability of total mixed ration influenced by biotin mixed product supplementation (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : วุฒิกร สระแก้ว, ทิพย์วดี ประไพวงศ์, สุกัญญา พูลทจิตร, จันทิรา วงศ์เณร, วรุณ โคตะ และ ฉลอง วชิราภากร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : โรงแรม ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อาเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2562
   ชื่อบทความ : การส่งเสริมการแปรรูปไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้าสมุนไพรในพื้นที่อำเภอท่าศาลา (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จันทิรา วงศ์เณร และ พิจักษณ์ สัมพันธ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/08/2562
   ชื่อบทความ : การส่งเสริมการแปรรูปไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้าสมุนไพรในพื้นที่อำเภอท่าศาลา (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จันทิรา วงศ์เณร และ พิจักษณ์ สัมพันธ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ : วิชาการรับใช้สังคม
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/08/2562
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
      ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
      ชื่อกิจกรรม : ตอน นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2560
  • ชื่อโครงการ : โคแม่พันธุ์และโคขุน
      ชื่อกิจกรรม : อบรมครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดการแม่พันธุ์โคเพื่อการผลิตลูกและการเลี้ยงโคขุนมืออาชีพ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : การส่งเสริมการแปรรูปไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้าสมุนไพรในพื้นที่อำเภอท่าศาลา
   ชื่อรางวัล : โล่เกียรติคุณรางวัลบทความวิจัยรับใช้สังคม การนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ระดับดี
   จาก : เครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้
   เมื่อ : 16/08/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.พิจักษณ์  สัมพันธ์,  ดร.จันทิรา  วงศ์เณร
   ชื่อผลงาน : Teaching and learning support in higher education
   ชื่อรางวัล : Fellow of the Higher Education academy (FHEA)
   จาก : The UK Professional Standards Framework (UKPSF)
   เมื่อ : 11/02/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.จันทิรา  วงศ์เณร
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)