:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. สุริยัน  สุขติ
   Dr. Suriyan Sukati
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2629, 0-7567-2602-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2629, 2602-4
   E - mail  suriyan.su@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548 - 2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544 - 2548
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/10/2559
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  03/10/2559 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Hematology
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Extracellular vesicles for diagnosis and therapy, Hemostasis, Thalassemia and Hemoglobinopathies
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Total Phenolic Content and DPPH Free Radical Scavenging Activity of Young Turmeric Grown in Southern Thailand
   Total Phenolic Content and DPPH Free Radical Scavenging Activity of Young Turmeric Grown in Southern Thailand

   ผู้เขียน : Suriyan Sukati, Warachate Khobjai
   แหล่งตีพิมพ์ : : Applied Mechanics and Materials
   เล่มที่ : 886 ฉบับที่ : - หน้า : 61-69 เดือน/ปี : 01/2562-01/2562
   ชื่อบทความ : A survey of jellyfish sting knowledge among Thai divers in Thailand
   A survey of jellyfish sting knowledge among Thai divers in Thailand

   ผู้เขียน : Sukati Suriyan, Kanlaya Haruethaikan, Roopngam Evelyn Piyachat
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Maritime Health
   เล่มที่ : 70 ฉบับที่ : 1 หน้า : 11-16 เดือน/ปี : 03/2562-03/2562
   ชื่อบทความ : Extracellular vesicle-mediated macrophage activation: An insight into the mechanism of thioredoxin-mediated immune activation
   Extracellular vesicle-mediated macrophage activation: An insight into the mechanism of thioredoxin-mediated immune activation

   ผู้เขียน : Chontida Yarana, Hannah Thompson, Luksana Chaiswing, D. Allan Butterfield, Heidi Weiss, Subbarao Bondada, Sara Alhakeem, Suriyan Sukati, Daret K. St Clair
   แหล่งตีพิมพ์ : : Redox Biology
   เล่มที่ : 26  ฉบับที่ : (2019) 101237 หน้า : 1-13 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : IN VITRO ANTICOAGULANT AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF PRASAPLAI RECIPE AND ZINGIBER CASSUMUNAR ROXB. EXTRACTS
   ผู้เขียน : SURIYAN SUKATI, KHEMJIRA JARMKOM, SURACHAI TECHAOEI, NAKUNTWALAI WISIDSRI, WARACHATE KHOBJAI
   แหล่งตีพิมพ์ : International Journal of Applied Pharmaceutics
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 5 หน้า : 26-30 เดือน/ปี : 10/2562-/
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Cytotoxic Effect of Crude Ethanolic Extract from Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby Heartwood on K562 Leukemic Cell Line
   ผู้เขียน : Suriyan Sukati
   แหล่งตีพิมพ์ : The 12th National Conference on Research and Innovation for Quality of Life Improvement, Ubon Ratchathani University.
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า : 524-531 เดือน/ปี : 07/2561-07/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Evaluation of Thrombolytic Activity of Zingiber cassumunar Roxb. and Thai Herbal Prasaplai Formula
   ผู้เขียน : Warachate Khobjai, Suriyan Sukati, Khemjira Jarmkom, Pattaranut Eakwaropas, Surachai Techaoei
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Medical, Health, Biomedical, Bioengineering and Pharmaceutical Engineering
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 5 หน้า : 272-275 เดือน/ปี : 05/2560-05/2560
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : ANTICOAGULANT PROPERTIES OF FLAVONOID COMPOUNDS: POTENTIAL STRUCTURE-FUNCTIONAL RELATIONSHIP
   ผู้เขียน : Phisit Pouyfung, Suriyan Sukati
   แหล่งตีพิมพ์ : International Journal of Applied Pharmaceutics
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
   ชื่อบทความ : Anticoagulant Properties of Flavonoid Compounds: Potential Structure-Functional Relationship
   ผู้เขียน : Phisit Pouyfung and Suriyan Sukati
   แหล่งตีพิมพ์ : International Journal of Applied Pharmaceutics (Int J App Pharm, ISSN: 0975–7058)
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : ANTICOAGULANT PROPERTIES OF FLAVONOID COMPOUNDS: POTENTIAL STRUCTURE-FUNCTIONAL RELATIONSHIP (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phisit Pouyfung, Suriyan Sukati
   ชื่อการประชุม : The 2020 5th International Conference on Pharmacy and Pharmaceutical Science (ICPPS 2020)
   สถานที่ประชุม : Meiji University, Tokyo, Japan.
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 25/03/2563
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : IN VITRO ANTICOAGULANT AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF PRASAPLAI RECIPE AND ZINGIBER CASSUMUNAR ROXB. EXTRACTS (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : SURIYAN SUKATI, KHEMJIRA JARMKOM, SURACHAI TECHAOEI, NAKUNTWALAI WISIDSRI, WARACHATE KHOBJAI
   ชื่อการประชุม : The 2019 4th International Conference on Pharmacy and Pharmaceutical Science (ICPPS 2019)
   สถานที่ประชุม : Meiji University, Tokyo, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 28/03/2562
   ชื่อบทความ : Vitamin E inhibits extracellular vesicles mediated-macrophage activation (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suriyan Sukati, Chontida Yarana, Luksana Chaiswing, D. Allan Butterfield, Heidi Weiss, Subbarao Bondada, Sara Alhakeem, Daret K. St. Clair
   ชื่อการประชุม : Department of Toxicology & Cancer Biology Departmental Retreat
   สถานที่ประชุม : University of Kentucky, KY, USA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 24/08/2562
   ชื่อบทความ : Application of Gas Chromatography Mass Spectrometry to Investigate Effect of Platelet Activation of Careya sphaerica Roxb. Leaves (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Warachate Khobjai, Thaksaorn Thongom, Wanvisa Ninlaor, Suriyan Sukati
   ชื่อการประชุม : 6th International Conference on Agriculture, Biotechnology, Science and Engineering
   สถานที่ประชุม : Ho Chi Minh City, Vietnam
   ประเทศ : เวียดนาม เมื่อ 23/08/2562
   ชื่อบทความ : Hemostatic Effect of Herbal Extracts on In Vitro Blood Coagulation (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Warachate Khobjai, Nattawat Arjsakorn, Suriyan Sukati
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Conference on Applied Science, Engineering and Interdisciplinary Studies 2019 (2nd ASEIS 2019) and The 4th Prachachuen Research Network National and International Conference (4th PRNCON)
   สถานที่ประชุม : Victoria Meeting Room, 1F, President Building Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathumthani, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2562
   ชื่อบทความ : Vitamin E modulates extracellular vesicles mediated-immune activation via NF-kappa-B and Nrf-2 pathways (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suriyan Sukati, Chontida Yarana, Luksana Chaiswing, D. Allan Butterfield, Heidi Weiss, Subbarao Bondada, Sara Alhakeem, Daret K. St. Clair
   ชื่อการประชุม : The Society for Redox Biology and Medicine's 26th Annual Conference (SfRBM 2019)
   สถานที่ประชุม : Las Vegas, NV, USA, at the Planet Hollywood Resort & Casino
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 23/11/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Cytotoxic Effect of Crude Ethanolic Extract from Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby Heartwood on K562 Leukemic Cell Line (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suriyan Sukati
   ชื่อการประชุม : Research Innovation for Life Improvement
   สถานที่ประชุม : Ubon Ratchathani University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/07/2561
   ชื่อบทความ : Total Phenolic Content and DPPH Free Radical Scavenging Activity of Young Turmeric Grown in Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suriyan Sukati, Warachate Khobjai
   ชื่อการประชุม : The URU International Conference on Science and Technology 2018 (URUICST2018)
   สถานที่ประชุม : Uttaradit Rajabhat University, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2561
   ชื่อบทความ : Antioxidant Activity of the Aqueous and Methanolic Extracts of Selected Indigenous Vegetables from Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suriyan Sukati, Warachate Khobjai
   ชื่อการประชุม : International Conference on Biomedical Sciences – ICBMS 2018
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Prevalence of Alpha-Thalassemia in Myanmar Migrant Workers (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suriyan Sukati, Saovaros Svasti, Kittiphong Paiboonsukwong
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5 : The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017” “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis”
   สถานที่ประชุม : Twin Lotus Hotel, Nakhon Si Thammarat Province,Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ก้าวหน้า ก้าวไกลเป็นเลิศสู่สากล
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : เดิน-วิ่ง กินลมชมเล ณ ชายหาดท่าสูงบน
    ชื่อกิจกรรม : การลงพื้นที่สำรวจและการให้บริการวิชาการ (บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาชุมชน)
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเพื่อการคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement)
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)