:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. สุริยัน  สุขติ
   Dr. Suriyan Sukati
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2479, 0-7567-2703-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2479, 2703-4
   E - mail  suriyan.su@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548 - 2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544 - 2548
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/10/2559
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  03/10/2559 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Thalassemia and Hemostasis
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Evaluation of Thrombolytic Activity of Zingiber cassumunar Roxb. and Thai Herbal Prasaplai Formula
   ผู้เขียน : Warachate Khobjai, Suriyan Sukati, Khemjira Jarmkom, Pattaranut Eakwaropas, Surachai Techaoei
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Medical, Health, Biomedical, Bioengineering and Pharmaceutical Engineering
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 5 หน้า : 272-275 เดือน/ปี : 05/2560-05/2560
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Cytotoxic Effect of Crude Ethanolic Extract from Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby Heartwood on K562 Leukemic Cell Line (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suriyan Sukati
   ชื่อการประชุม : Research Innovation for Life Improvement
   สถานที่ประชุม : Ubon Ratchathani University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/07/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Prevalence of Alpha-Thalassemia in Myanmar Migrant Workers (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suriyan Sukati, Saovaros Svasti, Kittiphong Paiboonsukwong
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5 : The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017” “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis”
   สถานที่ประชุม : Twin Lotus Hotel, Nakhon Si Thammarat Province,Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปี 2561
      ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเพื่อการคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
  พ.ศ.2559
  • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
      ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)