:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว สุนิฎฐ์  ทองจำเนียร
   Miss Sunit Thongjamnian
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3065, 0-7567-3064
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3065, 3064
   E - mail  sunit.th@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ม.6
  สาขาที่จบ  ศิลป์ - ภาษา
  มหาวิทยาลัย  โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542 - 2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/12/2559
 
  ตำแหน่ง  แม่บ้าน
  ประเภทตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  หน่วยงาน  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ฝ่าย/งาน  สำนักงานศูนย์การแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/12/2559 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)