:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. เพชรรัตน์  บุญร่วมแก้ว
   Dr. Phetcharat Boonruamkaew
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2845, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2845, 2808-10
   E - mail  phetcharat.bo@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สรีรวิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2555 - 2559
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายวิภาคศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552 - 2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548 -2552
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  17/01/2560
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  17/01/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิจัยและพัฒนา  Neurophysiology, Parkinsonism-like symptoms model, Oxidative stress parameters, and Pharmacological activity of herbal medicine
  สาขาความสนใจ
  วิจัยและพัฒนา  Neuroscience, Physiology, Nanotechnology and Toxicity model
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Chronic treatment with a smart antioxidative nanoparticle for inhibition of amyloid plaque propagation in Tg2576 mouse model of Alzheimer’s disease
   ผู้เขียน : Phetcharat Boonruamkaew, Pennapa Chonpathompikunlert, Long Binh Vong, Sho Sakaue, Yasushi Tomidokoro, Kazuhiro Ishii, Akira Tamaoka, Yukio Nagasaki
   แหล่งตีพิมพ์ : : Scientific Reports
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้า : 3785 เดือน/ปี : 03/2560-05/2560
   ชื่อบทความ : The antioxidant and neurochemical activity of Apium graveolens L. and its ameliorative effect on MPTP-induced Parkinson-like symptoms in mice
   ผู้เขียน : Pennapa Chonpathompikunlert, Phetcharat Boonruamkaew, Wanida Sukketsiri, Pilaiwanwadee Hutamekalin, Morakot Sroyraya
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Complementary and Alternative Medicine
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 103 หน้า : 1-12 เดือน/ปี : 11/2560-03/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Anxiolytic and free radical scavenging potential of Chinese celery (Apium graveolens) extract in mice
   ผู้เขียน : Supita Tanasawet, Phetcharat Boonruamkaew, Wanida Sukketsiri, Pennapa Chonpathompikunlert
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้า : 20-26 เดือน/ปี : 02/2559-09/2559
   ชื่อบทความ : An Apium Graveolens extract influences the mood and cognition in healthy mice
   ผู้เขียน : Phetcharat Boonruamkaew, Wanida Sukketsiri, Pharkphoom Panichayupakaranant, Wijittra Kaewnam, Supita Tanasawet, Varomyalin Tipmanee, Pilaiwanwadee Hutamekalin, Pennapa Chonpathompikunlert
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Natural Medicines (JONM)
   เล่มที่ : 71 ฉบับที่ : - หน้า : 492-550 เดือน/ปี : 08/2559-01/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Redox Nanoparticle Therapeutics for Acetaminophen-Induced Hepatotoxicity in Mice
   ผู้เขียน : Phetcharat Boonruamkaew,Pennapa Chonpathompikunlert, and Yukio Nagasaki
   แหล่งตีพิมพ์ : : Oxidative Medicine and Cellular Longevity
   เล่มที่ : 2016 ฉบับที่ : 4984597 หน้า : 1-10 เดือน/ปี : 11/2558-02/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Ameliorative Effect of Apium graveolens L. on Scopolamine-Induced Amnesia Mice
   ผู้เขียน : Boonruamkaew Phetcharat, Sukketsiri Wanida, Tanasawet Supita, Chonpathompikunlert Pennapa
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน : Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 1 หน้า : 82-93 เดือน/ปี : 11/2557-01/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Chronic treatment with a smart antioxidative nanoparticle for inhibition of amyloid plaque propagation in Tg2576 mouse model of Alzheimer’s disease (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phetcharat Boonruamkaew, Pennapa Chonpathompikunlert, Long Binh Vong, Sho Sakaue, Yasushi Tomidokoro, Kazuhiro Ishii, Akira Tamaoka, Yukio Nagasaki
   ชื่อการประชุม : 70th oxidative stress Society meeting
   สถานที่ประชุม : Tsukuba international hall
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 28/06/2560
   ชื่อบทความ : The neuroprotective effect of Astaxanthin from white shrimp shell on C57BL/6 mice model of MPTP-induced Parkinsonism-like symptoms via antioxidant activity and neuro-inflammatory marker (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Boonruamkaew Phetcharat, Sroyraya Morakot, Klaypradit Wanwimol, Chonpathompikunlert Pennapa
   ชื่อการประชุม : Society for Neuroscience 2017
   สถานที่ประชุม : Washington DC
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 11/11/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : The neuroprotective effect of Apium graveolens L. in MPTP-induced mice model (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Boonruamkaew P, Sroyraya M, Sukketsiri W, Sobhon P, Chonpathompikunlert P
   ชื่อการประชุม : The 10th FENS
   สถานที่ประชุม : Copenhagen, Denmark
   ประเทศ : เดนมาร์ก เมื่อ 02/07/2559
   ชื่อบทความ : The antioxidant activity of Apium graveolens L. on MPTP-induced Parkinson like symptoms in mice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Boonruamkaew P, Sroyraya M, Sukketsiri W, Sobhon P, Chonpathompikunlert P
   ชื่อการประชุม : The 5th IBRO-APRC
   สถานที่ประชุม : Tehran, Iran
   ประเทศ : อิหร่าน เมื่อ 10/05/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : The Potential Effect of Apium graveolens L. on Scopolamine-induced Amnesia Mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Boonruamkaew P, Sukketsiri W, Chonpathompikulert P
   ชื่อการประชุม : The Neuroscience Symposium of Brain Institute Monash Sunway (BRIMS) and NeuroMalaysia Society
   สถานที่ประชุม : Kuala Lumpur, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 28/09/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Apium graveolens L. Crude Extract Enhances Cognitive Function in Mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Boonruamkaew P, Sukketsiri W, Hiranphan P, Radchunrong W, Chonphathompikunlert P
   ชื่อการประชุม : The international conference and 31st Annual Meeting of the Indian Academy of Neuroscience (IAN)
   สถานที่ประชุม : Allahaba, India
   ประเทศ : อินเดีย เมื่อ 25/10/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : มหกรรมสุขภาพท่าศาลา
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ มหกรรมสุขภาพท่าศาลา
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ พื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (ตำบลโพธิ์ทอง) ร่วมกับ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ภัยใกล้ตัวภาวะนอนไม่หลับ
 • ชื่อโครงการ : เภสัชสัญจร
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ภาวะตับเป็นพิษจากยาพาราเซตามอล
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคอัลไซเมอร์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ผักสวนครัวขึ้นฉ่ายต้านโรคซึมเศร้า
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • Editor of Walailak Procedia ,Vol. 2019, No. 4 (2019)
 • https://www.wu.ac.th/en/researchinno/detail/1039
  พ.ศ.2561
 • Editor of Current Trends in Clinical Toxicology
 • Editor of Walailak Procedia ,Vol. 2019, No. 4 (2019)
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความวิจัยของวารสาร Biomaterials ของ ISI
  พ.ศ.2560
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความวิจัยของวารสาร Biomaterials ของ ISI
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2019
   ชื่อหนังสือ : Nutritional Composition and Antioxidant Properties of Fruits & Vegetables
   ผู้แต่ง :  ดร.เพชรรัตน์  บุญร่วมแก้ว,  ผศ.ดร.เพ็ญนภา  ชลปฐมพิกุลเลิศ,  ดร.วนิดา  สุขเกษศิริ
   สำนักพิมพ์ : Academic Press
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ United States
   ISBN : 9780128127803
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : Fellow of the Higher Education Academy (HEA) in recognition of attainment against the UK Professional Standards Framework (UKPSF) for teaching and learning support in higher education.
   ชื่อรางวัล : Fellow of the Higher Education Academy
   จาก : The Higher Education Academy (HEA)
   เมื่อ : 25/06/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.เพชรรัตน์  บุญร่วมแก้ว
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : Participate and present research work in annual meeting of SfN 2017, Washington D.C., USA on 11-15th November, 2017.
   ชื่อรางวัล : IBRO-SfN Travel Grants 2017
   จาก : the International Brain Research Organization (IBRO) and Society for Neuroscience (SfN)
   เมื่อ : 20/04/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.เพชรรัตน์  บุญร่วมแก้ว
   ชื่อผลงาน : รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอกประจำปี 2559
   ชื่อรางวัล : รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอกประจำปี 2559
   จาก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   เมื่อ : 11/08/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.เพชรรัตน์  บุญร่วมแก้ว
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : Full grant support to participate in the associative School of Neuroscience in Tehran, Iran on 29th April- 14th May, 2016.
   ชื่อรางวัล : Associative school of Neuroscience
   จาก : International Brain Research Organization-Asia Pacific Regional Committee (IBRO-APRC)
   เมื่อ : 29/05/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.เพชรรัตน์  บุญร่วมแก้ว
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : Full grant support to participate in the Advanced School of Neuroscience in Brain Research Institute Monash, Monash University on 3rd September- 3rd October, 2014.
   ชื่อรางวัล : Advance school of Neuroscience
   จาก : International Brain Research Organization-Asia Pacific Regional Committee (IBRO-APRC)
   เมื่อ : 03/09/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.เพชรรัตน์  บุญร่วมแก้ว
  พ.ศ.2556
   ชื่อผลงาน : Full grant support to attend in the Associate School of Neuroscience in Brain research center, Department of Zoology, Banarus Hindu university, Varanasi, India on 19-23th October, 2013.
   ชื่อรางวัล : Associative school of Neuroscience
   จาก : International Brain Research Organization-Asia Pacific Regional Committee (IBRO-APRC)
   เมื่อ : 19/10/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.เพชรรัตน์  บุญร่วมแก้ว
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)