:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว ชิดชนก  แพนเดช
   Miss Chidchanok Pandate
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3042, 0-7567-3011
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3042, 3011
   E - mail  chidchanok.pa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตร
  สาขาที่จบ  ผู้ช่วยพยาบาล
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549 - 2550
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/02/2560
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยพยาบาล
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายการพยาบาล
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/02/2560 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)