:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย สมใจ  จันทรมณี
   Mr. Somjai Juntaramanee
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3041, 0-7567-3042
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3041, 3042
   E - mail  somjai.ju@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ม.6
  สาขาที่จบ  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  มหาวิทยาลัย  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2534 - 2536
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/02/2560
 
  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถพยาบาล
  ประเภทตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  หน่วยงาน  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายการพยาบาล
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/02/2560 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)