:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว จรัญญา  ทองเนื้องาม
   Miss Jaranya Thongnuengam
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3011, 0-7567-3059
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3011, 3059
   E - mail  jaranya.th@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ม.6
  สาขาที่จบ  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  มหาวิทยาลัย  โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551 - 2554
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/02/2560
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยประจำห้องปฏิบัติการ
  ประเภทตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  หน่วยงาน  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายเทคนิคการพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/02/2560 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)