:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. เกตมาตุ  ดวงมณี
   Dr. Katematu Duangmanee
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2029, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2029, 2002-3
   E - mail  katematu.du@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Ph.D Comparative Education
  มหาวิทยาลัย  Southwest University
  ประเทศ  จีน
  ช่วงปี พ.ศ.  2550 - 2553
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Linguistics and Applied Linguistics
  มหาวิทยาลัย  Yunnan Normal University
  ประเทศ  จีน
  ช่วงปี พ.ศ.  2548 - 2550
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาจีน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540 - 2544
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  17/02/2560
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/02/2563 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตร  หลักสูตรภาษาจีน
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  17/02/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์  ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์, ภาษาและวัฒนธรรมจีน
  ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ, การศึกษาเปรียบเทียบไทย-จีน
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : “โอตาว” อาหารในประเพณีกินเจกับความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดตรัง
   “Owtao” and Vegetarian Food and Beliefs of Thai Chinese in Trang Province

   ผู้เขียน : เกตมาตุ ดวงมณี
   แหล่งตีพิมพ์ : สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ : Walailak Abode of Culture Journal
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 1 หน้า : 46-60 เดือน/ปี : 01/2562-06/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : วิธีการเรียนการสอนบนพื้นฐานกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการแปลของนักศึกษาเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Activity-Based Learning Method with Developing the Translation Skill of Students Majoring in Chinese at Walailak University

   ผู้เขียน : เกตมาตุ ดวงมณี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น : FEU Academic Review
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 2 หน้า : 277-291 เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Chinese language and life beliefs: A case study of Thai Chinese in Trang Province (Thailand) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Katematu Duangmanee
   ชื่อการประชุม : IASTEM International Conference,
   สถานที่ประชุม : London, UK
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 17/09/2561
   ชื่อบทความ : The management of Chinese Language Teaching in Secondary Schools in Nakhon si Thanmmarat Province (Thailand) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Katematu Duangmanee
   ชื่อการประชุม : Internation Symposium on Quality Developments in E-business, Social Science & Management Research Forum for Social Science Innovation
   สถานที่ประชุม : London, UK
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 22/12/2561
   ชื่อบทความ : The Management of Chinese Language Teaching in Secondary Schools in Nakhon Si Thammarat Province (Thailand) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Katematu Duangmanee
   ชื่อการประชุม : International Symposium on Quality Developments in E-business, Social Science & Management Research Forum for Social Science Innovation
   สถานที่ประชุม : London
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 22/12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : The Buddhist Community at Chinese Shrines in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Katematu D.
   ชื่อการประชุม : Seventh International Conference on Religion and Spirituality in Society on the Religion in Society Research Network
   สถานที่ประชุม : Imperial College London
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 17/04/2560
   ชื่อบทความ : Chinese Belief-Related Vocabulary Concerning the Vegetarian Festival Celebrated by Chinese Thais in Trang Province, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Katematu Duangmanee
   ชื่อการประชุม : Asia in the Mist : A Study on Asia Intellectuals and Interdisciplinary in Asia
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/08/2560
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : ค่าย SET FOR U ติวรายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คนเก่งมีที่เรียน
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษานานาชาติ SILK2018
    ชื่อกิจกรรม : การปาฐกถา หัวข้อ Internationalization of Education การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Challenges of the Disruptive Digital World: Will I Be Left Behind? และการเสวนา หัวข้อ Internationalization in Modern Education
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับปริญญาตรีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ศิลปศาสตร์วิจัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : หลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • คณะทำงานการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพหนังสือภาษาจีน ให้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
 • ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาจีน เจรจาด้านการท่องเที่ยว ณ ประเทศจีนให้แก่บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 • ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาจีนให้แก่คณะผู้แทนเทศบาลเมืองผิงเสียง มณฑลกว่างซี ขณะมาเยี่ยมเยือนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานราชการต่าง ๆ
 • วิทยากรภาษาจีนให้กับโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
  พ.ศ.2560
 • เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด. อุปถัมภ์)
 • โครงกาบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน ภายใต้กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน บริการให้ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ร.ร. เมืองนครศรีธรรมราช
 • ที่ปรึกษาด้านวิชาภาษาจีน โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ - ให้คำปรึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน - ให้คำแนะนำด้านการทำหลักสูตรภาษาจีน และหลักสูตรฤดูร้อน - ร่วมบริหารและวางแผนการจัดการด้านภาษาจีน
 • วิทยากรการประชุมนานาชาติ หัวข้อ \\\"Asia in the Mist : A Study on Asia Intellectuals and Interdisciplinary in Asia\\\" ให้ข้อมูลด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน บริบทความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทย
 • คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครสงขลา ร่วมประชุม วางแผนและให้คำแนะนำ การบริหารด้านการศึกษา การจัดทำแผนแม่บทการศึกษาของเทศบาล
 • คณะทำงานการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพหนังสือภาษาจีน ให้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยให้แก่วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)