:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว ณัฐปภัสร์  พรหมสวัสดิ์
   Miss Natpaphat Promsawat
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2049, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2049, 2002-3
   E - mail  natpaphat.pr@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชา บรรณารักษสาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554 - 2548
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  25/06/2563
 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภทตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  25/06/2563 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)