:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย พีรชัย  อินทรคำ
   Mr. Peerachai Intarakum
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3016, 0-7567-3059
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3016, 3059
   E - mail  peerachai.in@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2555 - 2559
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  04/04/2560
 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ฝ่าย/งาน  สำนักงานศูนย์การแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  04/04/2560 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)