:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. โดนัล โรเบิร์ต รีดี
   Dr. Donald Robert Reedy
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2418, 0-7567-2419
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2418, 2419
   E - mail  donald.re@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  การศึกษาตลอดชีวิต
  มหาวิทยาลัย  Hanseo University
  ประเทศ  เกาหลีใต้
  ช่วงปี พ.ศ.  2555 - 2558
 
  วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การสอนภาษาอังกฤษผู้ใช้ภาษาจีน
  มหาวิทยาลัย  Shenandoah University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2548 - 2552
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาต่างประเทศ
  มหาวิทยาลัย  George Mason University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2540 - 2543
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/10/2560
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
  หลักสูตร  หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/10/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Evolving Gender Roles among Korean University Students
   ผู้เขียน : Don Reedy
   แหล่งตีพิมพ์ : : Proceedings of Symposium of International Languages & Knowledge
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 23-27 เดือน/ปี : 03/2561-03/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Evolving Gender Roles among Korean University Students (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Don Reedy
   ชื่อการประชุม : Symposium of International Languaages and Knowledge (SILK 2018)
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2561
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษานานาชาติ SILK2018
      ชื่อกิจกรรม : การปาฐกถา หัวข้อ Internationalization of Education การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Challenges of the Disruptive Digital World: Will I Be Left Behind? และการเสวนา หัวข้อ Internationalization in Modern Education
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)