:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. กรวิทย์  อยู่สกุล
   Dr. Gorawit Yusakul
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2839, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2839, 2808-10
   E - mail  gorawit.yu@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences)
  มหาวิทยาลัย  Kyushu University
  ประเทศ  ญี่ปุ่น
  ช่วงปี พ.ศ.  2556 - 2560
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชภัณฑ์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554 - 2556
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549 - 2554
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/06/2560
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/06/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิจัยและพัฒนา  Antibody/Immunoassay/Natural Products
  สาขาความสนใจ
  วิจัยและพัฒนา  Green extraction and analysis of bioactive compounds from herb, Herbal medicines, Immunoassay development
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Recombinant Fab Antibody Against Kwakhurin as a Tool for Sensitive Indirect Competitive ELISA
   ผู้เขียน : Kaskamol Chanpokapaiboon, Pichayatri Khoonrit, Gorawit Yusakul, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun, Hiroyuki Tanaka, Seiichi Sakamoto and Satoshi Morimoto
   แหล่งตีพิมพ์ : : Current Pharmaceutical Biotechnology
   เล่มที่ : In Press ฉบับที่ : In press หน้า : In press เดือน/ปี : 00/2562-00/0000
   ชื่อบทความ : Development of a high-performance liquid chromatography for analysis of corosolic acid in Lagerstroemia species and their hypoglycemic potentials
   ผู้เขียน : Gorawit Yusakul, Paritad Saensom, Nattapol Mitsantia, Chattarika Pengdee, Waraporn Putalun
   แหล่งตีพิมพ์ : Songklanakarin Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : in press ฉบับที่ : in press หน้า : in press เดือน/ปี : 02/2562-00/0000
   ชื่อบทความ : Modification of the first constant domain of heavy chain (CH1) enabled effective folding of functional anti-forskolin antigen-binding fragment (Fab) for sensitive quantitative analysis
   ผู้เขียน : Gorawit Yusakul, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto
   แหล่งตีพิมพ์ : : Biotechnology Progress
   เล่มที่ : in press ฉบับที่ : in press หน้า : in press เดือน/ปี : 04/2562-00/0000
   ชื่อบทความ : Preparation of a highly specific single chain variable fragment antibody targeting miroestrol and its application in quality control of Pueraria candollei by enzyme linked immunosorbent assay
   ผู้เขียน : Benyakan Pongkitwitoon, Panitch Boonsnongcheep, Tharita Kitisripanya, Gorawit Yusakul, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto, Waraporn Putalun
   แหล่งตีพิมพ์ : : Phytochemical Analysis
   เล่มที่ : in press ฉบับที่ : in press หน้า : in press เดือน/ปี : 00/2562-00/0000
   ชื่อบทความ : Preincubation Format for a Sensitive Immunochromatographic Assay for Monocrotaline, a Toxic Pyrrolizidine Alkaloid
   ผู้เขียน : Gorawit Yusakul, Seiichi Sakamoto, Kaskamol Chanpokapaiboon, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto
   แหล่งตีพิมพ์ : : Phytochemical Analysis
   เล่มที่ : In press ฉบับที่ : In press หน้า : In press เดือน/ปี : 00/2562-00/0000
   ชื่อบทความ : The Deoxymiroestrol and Isoflavonoid Production and Their Elicitation of Cell Suspension Cultures of Pueraria candollei var. mirifica: from Shake Flask to Bioreactor
   ผู้เขียน : Orapin Udomsin, Gorawit Yusakul, Tharita Kitisripanya, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun
   แหล่งตีพิมพ์ : : Applied Biochemistry and Biotechnology
   เล่มที่ : In press ฉบับที่ : In press หน้า : In press เดือน/ปี : 07/2562-00/0000
   ชื่อบทความ : A green and effective method using oils to remove chlorophyll from Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob
   ผู้เขียน : Suppalak Phaisan, Gorawit Yusakul, Attapon Sakdamas, Nattapon Taluengjit, Seiichi Sakamoto, Waraporn Putalun
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songklanakarin Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : Accepted ฉบับที่ : Accepted หน้า : Accepted เดือน/ปี : 00/2562-00/0000
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Different expression systems resulted in varied binding properties of anti-paclitaxel single-chain variable fragment antibody clone 1C2
   ผู้เขียน : Gorawit Yusakul, Seiichi Sakamoto, Poomraphie Nuntawong, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Natural Medicines
   เล่มที่ : 72 ฉบับที่ : 1 หน้า : 310–316 เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
   ชื่อบทความ : Enzyme linked immunosorbent assay for total potent estrogenic miroestrol and deoxymiroestrol of Pueraria candollei, a Thai herb for menopause remedy
   ผู้เขียน : Gorawit YusakulTharita KitisripanyaThaweesak JuengwatanatrakulSeiichi SakamotoHiroyuki TanakaWaraporn Putalun
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Natural Medicines
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 03/2561-03/2561
   ชื่อบทความ : Enhanced accumulation of high-value deoxymiroestrol and isoflavonoids using hairy root as a sustainable source of Pueraria candollei var. mirifica
   ผู้เขียน : Orapin Udomsin, Gorawit Yusakul, Witsarut Kraithong, Latiporn Udomsuk, Tharita Kitisripanya, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun
   แหล่งตีพิมพ์ : : Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC)
   เล่มที่ : In press ฉบับที่ : In press หน้า : In press เดือน/ปี : 10/2561-00/0000
   ชื่อบทความ : Improvement of heavy and light chain assembly by modification of heavy T chain constant region 1 (CH1): Application for the construction of an anti- paclitaxel fragment antigen-binding (Fab) antibody
   ผู้เขียน : Gorawit Yusakula, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Biotechnology
   เล่มที่ : 288 ฉบับที่ : 0 หน้า : 41–47 เดือน/ปี : 10/2561-00/0000
   ชื่อบทความ : An indirect competitive enzyme-linked immunosorbent assay toward the standardization of Pueraria candollei based on its unique isoflavonoid, kwakhurin
   ผู้เขียน : Gorawit Yusakul, Rui Togita, Kei Minamia, Kaskamol Chanpokapaiboon, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun, Hiroyuki Tanaka, Seiichi Sakamoto, Satoshi Morimoto
   แหล่งตีพิมพ์ : : Fitoterapia
   เล่มที่ : In press ฉบับที่ : In press หน้า : In press เดือน/ปี : 12/2561-00/0000
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Bacterial expression of a single-chain variable fragment (scFv) antibody against ganoderic acid A: a cost-effective approach for quantitative analysis using the scFv-based enzyme-linked immunosorbent assay
   ผู้เขียน : Gorawit Yusakul, Poomraphie Nuntawong, Seiichi Sakamoto, Pahweenvaj Ratnatilaka Na Bhuket, Toshitaka Kohno, Nao Kikkawa, Pornchai Rojsitthisak, Kuniyoshi Shimizu, Hiroyuki Tanaka, and Satoshi Morimoto
   แหล่งตีพิมพ์ : : Biological and Pharmaceutical Bulletin
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 10 หน้า : 1767–1774 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
   ชื่อบทความ : A pilot pharmacokinetic study of miroestrol and deoxymiroestrol on rabbit sera using polyclonal antibody-based icELISA analysis
   ผู้เขียน : Tharita Kitisripanya, OrapinUdomsin, Jukrapun Komaikul, Chadathorn Inyai, Supattra Limsuwanchote, Gorawit Yusakul, Waraporn Putalun
   แหล่งตีพิมพ์ : : Phytotherapy Research
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ : - หน้า : 365–369 เดือน/ปี : 11/2560-11/2560
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Improvement of heavy and light chain assembly by modification of heavy chain constant region 1 (CH1): Application for the construction of an anti-paclitaxel fragment antigen-binding (Fab) antibody (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Gorawit Yusakul, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto
   ชื่อการประชุม : 10th HOPE Meeting with Nobel Laureates
   สถานที่ประชุม : Yokohama Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 12/03/2561
   ชื่อบทความ : Expression and characterization of anti-miroestrol fragment antigen binding in E. coli (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Supaluk Krittanai Gorawit Yusakul Seiichi Sakamoto Hiroyuki Tanaka Waraporn Putalun
   ชื่อการประชุม : The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine
   สถานที่ประชุม : PSU Conference Hall Songkhla, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2561
   ชื่อบทความ : Expression and characterization of antigen binding fragment (Fab) against isomiroestrol in E. coli SHuffle (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wipawee Juengsanguanpornsuk Tharita Kitisripanya Gorawit Yusakul Tarapong Srisongkram Supaluk Krittanai Seiichi Sakamoto Hiroyuki Tanaka Waraporn Putalun
   ชื่อการประชุม : The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine
   สถานที่ประชุม : PSU Conference Hall Songkhla, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2561
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : Improvement of heavy and light chain assembly by modification of heavy chain constant region 1 (CH1): application for construction of anti-paclitaxel fragment antigen-binding (Fab)
   ชื่อรางวัล : ตัวแทนประเทศไทย (1 ใน 4) เข้าร่วมการประชุม HOPE meeting with Nobel Laureates ครั้งที่ 10 ณ ประเทศญี่ปุ่น
   จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Japan Society For The Promotion Of Science
   เมื่อ : 10/11/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.กรวิทย์  อยู่สกุล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)