:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. กรวิทย์  อยู่สกุล
   Asst.Prof.Dr. Gorawit Yusakul
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2839, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2839, 2808-10
   E - mail  gorawit.yu@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences)
  มหาวิทยาลัย  Kyushu University
  ประเทศ  ญี่ปุ่น
  ช่วงปี พ.ศ.  2556 - 2560
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชภัณฑ์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554 - 2556
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549 - 2554
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/06/2560
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  06/02/2563 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สถานวิจัย
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2562 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิจัยและพัฒนา  1. Antibody and Immunoassay
2. Natural Products and Phytochemical analysis
3. Green extraction and analysis
4. Plant tissue culture
  สาขาความสนใจ
  วิจัยและพัฒนา  Green extraction and analysis of bioactive compounds from herb, Herbal medicines, Immunoassay development
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Development of a high-performance liquid chromatography for analysis of corosolic acid in Lagerstroemia species and their hypoglycemic potentials
   ผู้เขียน : Gorawit Yusakul, Paritad Saensom, Nattapol Mitsantia, Chattarika Pengdee, Waraporn Putalun
   แหล่งตีพิมพ์ : Songklanakarin Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 42 ฉบับที่ : 2 หน้า : 314-320 เดือน/ปี : 04/2563-/
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Recombinant Fab Antibody Against Kwakhurin as a Tool for Sensitive Indirect Competitive ELISA
   ผู้เขียน : Kaskamol Chanpokapaiboon, Pichayatri Khoonrit, Gorawit Yusakul, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun, Hiroyuki Tanaka, Seiichi Sakamoto and Satoshi Morimoto
   แหล่งตีพิมพ์ : : Current Pharmaceutical Biotechnology
   เล่มที่ : In Press ฉบับที่ : In press หน้า : In press เดือน/ปี : 01/2562-10/2562
   ชื่อบทความ : Modification of the first constant domain of heavy chain (CH1) enabled effective folding of functional anti-forskolin antigen-binding fragment (Fab) for sensitive quantitative analysis
   ผู้เขียน : Gorawit Yusakul, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto
   แหล่งตีพิมพ์ : : Biotechnology Progress
   เล่มที่ : in press ฉบับที่ : in press หน้า : in press เดือน/ปี : 04/2562-09/2562
   ชื่อบทความ : Preparation of a highly specific single chain variable fragment antibody targeting miroestrol and its application in quality control of Pueraria candollei by enzyme linked immunosorbent assay
   ผู้เขียน : Benyakan Pongkitwitoon, Panitch Boonsnongcheep, Tharita Kitisripanya, Gorawit Yusakul, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto, Waraporn Putalun
   แหล่งตีพิมพ์ : : Phytochemical Analysis
   เล่มที่ : in press ฉบับที่ : in press หน้า : in press เดือน/ปี : 03/2562-09/2562
   ชื่อบทความ : Preincubation Format for a Sensitive Immunochromatographic Assay for Monocrotaline, a Toxic Pyrrolizidine Alkaloid
   ผู้เขียน : Gorawit Yusakul, Seiichi Sakamoto, Kaskamol Chanpokapaiboon, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto
   แหล่งตีพิมพ์ : : Phytochemical Analysis
   เล่มที่ : In press ฉบับที่ : In press หน้า : In press เดือน/ปี : 03/2562-09/2562
   ชื่อบทความ : The Deoxymiroestrol and Isoflavonoid Production and Their Elicitation of Cell Suspension Cultures of Pueraria candollei var. mirifica: from Shake Flask to Bioreactor
   ผู้เขียน : Orapin Udomsin, Gorawit Yusakul, Tharita Kitisripanya, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun
   แหล่งตีพิมพ์ : : Applied Biochemistry and Biotechnology
   เล่มที่ : In press ฉบับที่ : In press หน้า : In press เดือน/ปี : 07/2562-08/2562
   ชื่อบทความ : A green and effective method using oils to remove chlorophyll from Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob
   ผู้เขียน : Suppalak Phaisan, Gorawit Yusakul, Attapon Sakdamas, Nattapon Taluengjit, Seiichi Sakamoto, Waraporn Putalun
   แหล่งตีพิมพ์ : Songklanakarin J. Sci. Technol.
   เล่มที่ : Accepted ฉบับที่ : Accepted หน้า : Accepted เดือน/ปี : 06/2562-/
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Enzyme linked immunosorbent assay for total potent estrogenic miroestrol and deoxymiroestrol of Pueraria candollei, a Thai herb for menopause remedy
   ผู้เขียน : Gorawit YusakulTharita KitisripanyaThaweesak JuengwatanatrakulSeiichi SakamotoHiroyuki TanakaWaraporn Putalun
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Natural Medicines
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 03/2561-03/2561
   ชื่อบทความ : Enhanced accumulation of high-value deoxymiroestrol and isoflavonoids using hairy root as a sustainable source of Pueraria candollei var. mirifica
   ผู้เขียน : Orapin Udomsin, Gorawit Yusakul, Witsarut Kraithong, Latiporn Udomsuk, Tharita Kitisripanya, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun
   แหล่งตีพิมพ์ : : Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC)
   เล่มที่ : In press ฉบับที่ : In press หน้า : In press เดือน/ปี : 10/2561-10/2562
   ชื่อบทความ : Improvement of heavy and light chain assembly by modification of heavy T chain constant region 1 (CH1): Application for the construction of an anti- paclitaxel fragment antigen-binding (Fab) antibody
   ผู้เขียน : Gorawit Yusakula, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Biotechnology
   เล่มที่ : 288 ฉบับที่ : 0 หน้า : 41–47 เดือน/ปี : 10/2561-10/2562
   ชื่อบทความ : An indirect competitive enzyme-linked immunosorbent assay toward the standardization of Pueraria candollei based on its unique isoflavonoid, kwakhurin
   ผู้เขียน : Gorawit Yusakul, Rui Togita, Kei Minamia, Kaskamol Chanpokapaiboon, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun, Hiroyuki Tanaka, Seiichi Sakamoto, Satoshi Morimoto
   แหล่งตีพิมพ์ : : Fitoterapia
   เล่มที่ : In press ฉบับที่ : In press หน้า : In press เดือน/ปี : 12/2561-10/2562
   ชื่อบทความ : Different expression systems resulted in varied binding properties of anti-paclitaxel single-chain variable fragment antibody clone 1C2
   ผู้เขียน : Gorawit Yusakul, Seiichi Sakamoto, Poomraphie Nuntawong, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Natural Medicines
   เล่มที่ : 72 ฉบับที่ : 1 หน้า : 310–316 เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Bacterial expression of a single-chain variable fragment (scFv) antibody against ganoderic acid A: a cost-effective approach for quantitative analysis using the scFv-based enzyme-linked immunosorbent assay
   ผู้เขียน : Gorawit Yusakul, Poomraphie Nuntawong, Seiichi Sakamoto, Pahweenvaj Ratnatilaka Na Bhuket, Toshitaka Kohno, Nao Kikkawa, Pornchai Rojsitthisak, Kuniyoshi Shimizu, Hiroyuki Tanaka, and Satoshi Morimoto
   แหล่งตีพิมพ์ : : Biological and Pharmaceutical Bulletin
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 10 หน้า : 1767–1774 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
   ชื่อบทความ : A pilot pharmacokinetic study of miroestrol and deoxymiroestrol on rabbit sera using polyclonal antibody-based icELISA analysis
   ผู้เขียน : Tharita Kitisripanya, OrapinUdomsin, Jukrapun Komaikul, Chadathorn Inyai, Supattra Limsuwanchote, Gorawit Yusakul, Waraporn Putalun
   แหล่งตีพิมพ์ : : Phytotherapy Research
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ : - หน้า : 365–369 เดือน/ปี : 11/2560-11/2560
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : (+)-7-O-Methylisomiroestrol, a new chromene phytoestrogen from the Pueraria candollei var. mirifica root      
   ผู้เขียน : Gorawit Yusakul, Wipawee Juengsanguanpornsuk, Boonchoo Sritularak, Suppalak Phaisan, Thaweesak Juengwatanatrakul & Waraporn Putalun
   แหล่งตีพิมพ์ : Natural Product Research
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-/
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Improvement of heavy and light chain assembly by modification of heavy chain constant region 1 (CH1): Application for the construction of an anti-paclitaxel fragment antigen-binding (Fab) antibody (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Gorawit Yusakul, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto
   ชื่อการประชุม : 10th HOPE Meeting with Nobel Laureates
   สถานที่ประชุม : Yokohama Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 12/03/2561
   ชื่อบทความ : Expression and characterization of anti-miroestrol fragment antigen binding in E. coli (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Supaluk Krittanai Gorawit Yusakul Seiichi Sakamoto Hiroyuki Tanaka Waraporn Putalun
   ชื่อการประชุม : The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine
   สถานที่ประชุม : PSU Conference Hall Songkhla, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2561
   ชื่อบทความ : Expression and characterization of antigen binding fragment (Fab) against isomiroestrol in E. coli SHuffle (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wipawee Juengsanguanpornsuk Tharita Kitisripanya Gorawit Yusakul Tarapong Srisongkram Supaluk Krittanai Seiichi Sakamoto Hiroyuki Tanaka Waraporn Putalun
   ชื่อการประชุม : The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine
   สถานที่ประชุม : PSU Conference Hall Songkhla, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2561
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : Fellow status of UK Professional Standards Framework (UKPSF)
   ชื่อรางวัล : Fellow status of UK Professional Standards Framework (UKPSF)
   จาก : Higher Education Academy
   เมื่อ : 28/01/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.กรวิทย์  อยู่สกุล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : Improvement of heavy and light chain assembly by modification of heavy chain constant region 1 (CH1): application for construction of anti-paclitaxel fragment antigen-binding (Fab)
   ชื่อรางวัล : ตัวแทนประเทศไทย (1 ใน 4) เข้าร่วมการประชุม HOPE meeting with Nobel Laureates ครั้งที่ 10 ณ ประเทศญี่ปุ่น
   จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Japan Society For The Promotion Of Science
   เมื่อ : 10/11/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.กรวิทย์  อยู่สกุล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)