:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.พญ. วีระนุช  นิสภาธร
   รศ.พญ. Veeranoot Nissapatorn
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2673, 0-7567-2602-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2673, 2602-4
   E - mail  veeranoot.ni@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Master of Clinical Tropical Medicine
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Diploma of Tropical Medicine and Hygiene
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  สาขาที่จบ  Bachelor of Medicine
  มหาวิทยาลัย  lady hardinge medical college, delhi university
  ประเทศ  อินเดีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2537
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  29/06/2560
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  29/06/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : PLGA nanoparticles loaded with Gallic acid- a constituent of Leea indica against Acanthamoeba triangularis
   ผู้เขียน : Tooba Mahboob, Muhammad Nawaz, Maria de Lourdes Pereira, Tan Tian-Chye, Chandramathi Samudi, Shamala Devi Sekaran, Christophe Wiart, and Veeranoot Nissapatorn
   แหล่งตีพิมพ์ : Sci Rep
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 1 หน้า : 8954 เดือน/ปี : 06/2563-/
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Genetic diversity of Merozoite Surface Protein-1 gene block 2 allelic types in Plasmodium falciparum isolates from Malaysia and Thailand
   Genetic diversity of Merozoite Surface Protein-1 gene block 2 allelic types in Plasmodium falciparum isolates from Malaysia and Thailand

   ผู้เขียน : Goh, X.T. , Chua, K.H.*, Vythilingam, I. , Lee, P.C. , Tan, T.C. , Yap, N.J. , Chai, H.C. , Nissapatorn, V. and Lim, Y.A.L.*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Biomedicine
   เล่มที่ : 36 ฉบับที่ : 1 หน้า : 70-80 เดือน/ปี : 03/2562-03/2562
   ชื่อบทความ : Diagnosis and drug resistance of human soil-transmitted helminth infections: A public health perspective
    Diagnosis and drug resistance of human soil-transmitted helminth infections: A public health perspective

   ผู้เขียน : Mutombo PN, Man NWY, Nejsum P, Ricketson R, Gordon CA, Robertson G, Clements ACA, Chacón-Fonseca N, Nissapatorn V, Webster JP, McLaws ML
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advances in Parasitology
   เล่มที่ : 104 ฉบับที่ : - หน้า : 247-326 เดือน/ปี : 04/2562-04/2562
   ชื่อบทความ : Natural Products: Alternative Therapeutic Compounds Against Acanthamoeba spp.
   Natural Products: Alternative Therapeutic Compounds Against Acanthamoeba spp.

   ผู้เขียน : Chin Ei Wei , Chong Yoke Yeng, Tooba Mahboob, Lim Chooi Ling , Chandramathi Samudi Raju , Sahapat Barusrux, Veeranoot Nissapatorn
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian J. Pharmacogn
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 2 หน้า : 29-38 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : Acanthamoeba in Southeast Asia – Overview and Challenges
   Acanthamoeba in Southeast Asia – Overview and Challenges

   ผู้เขียน : Chooseel Bunsuwansakul, Tooba Mahboob, Kruawan Hounkong, Sawanya Laohaprapanon, Sukhuma Chitapornpan, Siriuma Jawjit, Atipat Yasiri, Sahapat Barusrux, Kingkan Bunluepuech, Nongyao Sawangjaroen, Cristina C. Salibay, Chalermpon Kaewjai, Maria de Lourdes Pereira, Veeranoot Nissapatorn
   แหล่งตีพิมพ์ : : Korean J Parasitol
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 4 หน้า : 341-357 เดือน/ปี : 07/2562-02/2562
   ชื่อบทความ : Prevalence and risk factors of Toxoplasma infection – an update in Malaysian pregnant women
   ผู้เขียน : Chemoh, W, Nur Farhana, M.N, Noor Azmi, M.A, Si Lay, K, Sawangjaroen, N, Tan, T.C, Chandramathi, S.R and Nissapatorn, V
   แหล่งตีพิมพ์ : Tropical Biomedicine
   เล่มที่ : 36 ฉบับที่ : 3 หน้า : 694-702 เดือน/ปี : 09/2562-/
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Preparation of Poly (dl-Lactide-co-Glycolide) Nanoparticles Encapsulated with Periglaucine A and Betulinic Acid for In Vitro Anti-Acanthamoeba and Cytotoxicity Activities
   ผู้เขียน : Mahboob T, Nawaz M, Tian-Chye T, Samudi C, Wiart C, Nissapatorn V.
   แหล่งตีพิมพ์ : : pathogens
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 3 หน้า : E62 เดือน/ปี : 07/2561-07/2561
   ชื่อบทความ : Antiviral activity of Embelia ribes Burm. f. against influenza virus in vitro.
   ผู้เขียน : Hossan MS, Fatima A, Rahmatullah M, Khoo TJ, Nissapatorn V, Galochkina AV, Slita AV, Shtro AA, Nikolaeva Y, Zarubaev VV, Wiart C.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Archives of Virology
   เล่มที่ : 163 ฉบับที่ : 8 หน้า : 2121-2131 เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : Occurrence of Acanthamoeba genotypes in Central West Malaysian environments.
   ผู้เขียน : Basher MHA, Ithoi I, Mahmud R, Abdulsalam AM, Foead AI, Dawaki S, Atroosh WMM, Nissapatorn V, Abdullah WO.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Tropica
   เล่มที่ : 178 ฉบับที่ :  หน้า : 219-228 เดือน/ปี : 02/2561-02/2561
   ชื่อบทความ : Recommended Medicinal Plants as Source of Natural Products: A Review
   ผู้เขียน : Henry Ivanz A. Boy, Alfred Joshua H. Rutilla, Kimbberly A. Santos, Allister Matthew T. Ty, Alicia I. Yu, Tooba Mahboob, Jitbanjong Tangpoong, Veeranoot Nissapatorn.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Digital Chinese Medicine
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า : 131-142 เดือน/ปี : 04/2561-04/2561
   ชื่อบทความ : Cryptosporicidal Activity of Plant Extracts against Cryptosporidium parvum and Cryptosporidium hominis
   ผู้เขียน : Alain Mae Almoradie, Richard Justine Angeles, Elshiva Victoria Beltran, Merille Ugali, Nathaniel Sept Valles, Zenaida D. Los Banos, Tooba Mahboob, Sahapat Barusrux, Veeranoot Nissapatorn.
   แหล่งตีพิมพ์ : : THE ASIAN JOURNAL OF PHARMACOGNOSY
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 3 หน้า : 22-31 เดือน/ปี : 05/2561-05/2561
   ชื่อบทความ : DNA barcoding relates Trichuris species from a human and a man’s best friend to non-human primate sources
   DNA barcoding relates Trichuris species from a human and a man’s best friend to non-human primate sources

   ผู้เขียน : Brandon-Mong, G.J, Ketzis, J.K, Choy, J.S, Boonroumkaew, P, Tooba, M, Sawangjaroen, N, Yasiri, A, Janwan, P., Tan, T.C. and Nissapatorn, V.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Biomedicine
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : 4 หน้า : 1131-1139 เดือน/ปี : 12/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : Curcuma longa ethanol extract and Curcumin inhibit the growth of Acanthamoeba triangularis trophozoites and cysts isolated from water reservoirs at Walailak University, Thailand
   ผู้เขียน : Watcharapong Mitsuwan,Chooseel Bunsuwansakul,Theodore Ebenezer Leonard,Sawanya Laohaprapanon,Kruawan Hounkong,Kingkan Bunluepuech,Chalermpon Kaewjai,Tooba Mahboob,Chandramathi Sumudi Raju,Mahaveer Dhobi,Maria de Lourdes Pereira,Muhammad Nawaz,Christophe Wiart,Abolghasem Siyadatpanah,Roghayeh Norouzi &Veeranoot Nissapatorn
   แหล่งตีพิมพ์ : Pathogen and Global Health
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : - หน้า : 8 เดือน/ปี : 09/2561-/
   ชื่อบทความ : DNA barcoding relates Trichuris species from a human and a man’s best friend to non-human primate sources
   DNA barcoding relates Trichuris species from a human and a man’s best friend to non-human primate sources

   ผู้เขียน : Brandon-Mong, G.J., Ketzis, J.K., Choy, J.S., Boonroumkaew, P., Tooba, M., Sawangjaroen, N., Yasiri, A., Janwan, P., Tan, T.C. and Nissapatorn, V.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Biomedicine
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : 4 หน้า : 1131-9 เดือน/ปี : 12/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : Antibacterial effects of 18 medicinal plants used by the Khyang tribe in Bangladesh.
   Antibacterial effects of 18 medicinal plants used by the Khyang tribe in Bangladesh.

   ผู้เขียน : Hossan MS, Jindal H, Maisha S, Samudi Raju C, Devi Sekaran S, Nissapatorn V, Kaharudin F, Su Yi L, Khoo TJ, Rahmatullah M, Wiart C.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Pharmaceutical Biology
   เล่มที่ : 56 ฉบับที่ : 1 หน้า : 201-208 เดือน/ปี : 12/2561-12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Molecular identification of Vermamoeba vermiformis from freshwater fish in lake Taal, Philippines.
   ผู้เขียน : Milanez GD, Masangkay FR, Thomas RC, Ordona MOGO, Bernales GQ, Corpuz VCM, Fortes HSV, Garcia CMS, Nicolas LC, Nissapatorn V.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Experimental Parasitology
   เล่มที่ : 183 ฉบับที่ :  หน้า : 201-206 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : Acanthamoebicidal activity of periglaucine A and betulinic acid from Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. in vitro.
   ผู้เขียน : Mahboob T, Azlan AM, Shipton FN, Boonroumkaew P, Nor Azman NS, Sekaran SD, Ithoi I, Tan TC, Samudi C, Wiart C, Nissapatorn V.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Experimental Parasitology
   เล่มที่ : 183 ฉบับที่ :  หน้า : 160-166 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : Plant-based Therapy - How does it Work on Parasites?
   ผู้เขียน : Nadiah Syafiqah Binti Nor AZMAN, Tooba MAHBOOB, Tan TIAN-CHYE, Chandramathi SAMUDI, Veeranoot NISSAPATORN, Christophe WIART
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 8 หน้า :  เดือน/ปี : 05/2560-11/2560
   ชื่อบทความ : Transmission of waterborne parasites in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN): Overview and direction forward
   ผู้เขียน : Yvonne A.L. Lim, Veeranoot Nissapatorn.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food and Waterborne Parasitology
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า : 75-83 เดือน/ปี : 08/2560-09/2560
   ชื่อบทความ : Genotyping of Toxoplasma gondii Isolated from cat Feces in Songkhla, Southern Thailand
   ผู้เขียน : Waenurama Chemoh, Nongyao Sawangjaroen, Veeranoot Nissapatornc ,Natthawan Sermwittayawong.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า : 105-109 เดือน/ปี : 12/2560-03/2561
   ชื่อบทความ : Parasitic Infections in Pediatric Clinical Practice
   ผู้เขียน : Veeranoot Nissapatorn, Helieh S. Oz.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Pediatric Infectious Diseases
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 4 หน้า : 193 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : Congenital Toxoplasmosis: The Unknown Disease Burden of Pregnant Women in Southeast Asia
   ผู้เขียน : Cristina Cabanacan Salibay, Mario S. Torres, Steven Paulo C. Salibay, Veeranoot Nissapatorn.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Pediatric Infectious Diseases
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 4 หน้า : 194 เดือน/ปี : 02/2560-04/2560
   ชื่อบทความ : Malaria in Children: Diagnostic Tools in Resource-Limited Settings
   ผู้เขียน : Narong Jaturas, Tooba Mahboob, Nadiah Syafiqah Binti Nor Azman, Tan Tian-Chye, Veeranoot Nissapatorn.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Pediatric Infectious Diseases
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 4 หน้า : 249 เดือน/ปี : 12/2560-01/2561
   ชื่อบทความ : Prospects on the Application of DNA Barcoding on Soil-Transmitted Helminths in Children
   ผู้เขียน : Guo-Jie Brandon-Mong, Romano Ngui, Veeranoot Nissapatorn.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Pediatric Infectious Diseases
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 4 หน้า : 256-263 เดือน/ปี : 12/2560-01/2561
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : A Review on Streptomyces spp. as Plant-Growth Promoting Bacteria (PGPB)
   ผู้เขียน : Chelsea Mae Ferrer, Jizelle Elyza Olivete, Sam Luigi Orias, Mark Romulo Rocas, Clydine San Juan, Julieta Z. Dungca, Tooba Mahboob, Sahapat Barusrux, Veeranoot Nissapatorn.
   แหล่งตีพิมพ์ : : THE ASIAN JOURNAL OF PHARMACOGNOSY
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 3 หน้า : 32-40 เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
   ชื่อบทความ : A Cross-sectional Analysis of Facebook Comments to Study Public Perception of the Mass Drug Administration Program in the Philippines
   ผู้เขียน : Ryan V. Labana* ID , Veeranoot Nissapatorn* ID , Kristel Joy S. Cada, Khristine L. Sandoval
   แหล่งตีพิมพ์ : Int J Health Policy Manag
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
   ชื่อบทความ : Synthesis and characterization of cadmium-bismuth microspheres for the catalytic and photocatalytic degradation of organic pollutants, with antibacterial, antioxidant and cytotoxicity assay
   ผู้เขียน : Faiza Qureshi, Muhammad Nawaz , Suriya Rehman , Sarah Ameen Almofty, Sumaira Shahzad , Veeranoot Nissapatorn , Muhammad Taha
   แหล่งตีพิมพ์ : J Photochem Photobiol B
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
   ชื่อบทความ : Butanol Fraction of Kelussia odoratissima Mozaff Inhibits the Growth of Leishmania major Promastigote and Amastigote
   ผู้เขียน : Farzaneh Mirzaei, Roghayeh Norouzi, Abolghasem Siyadatpanah, Watcharapong Mitsuwan, Mohammadali Nilforoushzadeh, Amir Maleksabet, Mohsen Hosseini, Maria de Lourdes Pereira, Veeranoot Nissapatorn, and Sayed Hossein Hejazi
   แหล่งตีพิมพ์ : World Veterinary Journal
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
   ชื่อบทความ : Effect of ABCB1 3435C>T transporter gene polymorphism on plasma efavirenz concentration in HIV-1 infected Thai adults
   ผู้เขียน : Sahapat Barusrux1#, Napatrupron Koomdee2,3#, Rattanaporn Sukprasong2,3, Weerawat Manosuthi4, Monpat Chamnanphon2,3,5, Apichaya Puangpetch2,3, Chonlaphat Sukasem2,3, Veeranoot Nissapatorn1, Maria de Lourdes Pereira6
   แหล่งตีพิมพ์ : Asian Pacific Journal of Tropical Medicine
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Multidrug Resistant Gram Negative Bacilli (MDR-GNB): an Emerging Crisis in Sikkim, a Small Hilly State in Northeast India ()
   ผู้เขียน : Karma Dolma, Jyotsna Kapil, T.S.K. Singh and Veeranoot Nissapatorn
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Prevalence of Multidrug resistance Acinetobacter baumanii Isolated from Different Clinical Specimens, Central Referral Hospital, Sikkim, India ()
   ผู้เขียน : Deepan Gautam, Karma G. Dolma, Christophe Wiart and Veeranoot Nissapatorn
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Medicinal Plants - Future Antiparasitic Drug Discovery ()
   ผู้เขียน : Tooba Mahboob, Tan Tian Chye, Chandramathi Samudi, Muhammad Nawaz, Christophe Wiart and Veeranoot Nissapatorn
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Acanthamoeba in Southeast Asia – Overview and Challenges ()
   ผู้เขียน : Chooseel Bunsuwansakul, Tooba Mahboob, Kruawan Hounkong, Sawanya Laohaprapanon, Sukhuma Chitapornpan, Siriuma Jawjit, Atipat Yasiri, Sahapat Barusrux, Kingkan Bunluepuech, Nongyao Sawangjaroen, Cristina C. Salibay, Chalermpon Kaewjai, Maria de Lourdes Pereira, Veeranoot Nissapatorn
   ชื่อการประชุม :
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/03/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Waterborne Parasites: How to Incorporate into Commercialization? ()
   ผู้เขียน : -
   ชื่อการประชุม : The 2018 APCORE
   สถานที่ประชุม : Westin Resorts and Hotel, Guam
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 31/10/2561
   ชื่อบทความ : Plant and Pathogen ()
   ผู้เขียน : -
   ชื่อการประชุม :
   สถานที่ประชุม : Deshbandhu College, University of Delhi, Delhi , India
   ประเทศ : อินเดีย เมื่อ 14/12/2561
   ชื่อบทความ : Frontier Natural Products Pakistan-ASEAN Research Collaboration ()
   ผู้เขียน : -
   ชื่อการประชุม : International center chemical and biological sciences
   สถานที่ประชุม : Karachi University
   ประเทศ : ปากีสถาน เมื่อ 13/01/2561
   ชื่อบทความ : Acanthamoeba: the Potential Role of Leea indica and its Constituent Gallic acid Toward Drug Discovery ()
   ผู้เขียน : -
   ชื่อการประชุม : Hunan International Bio-TCM Conference beld
   สถานที่ประชุม : Hunan University of Chinese Medicine
   ประเทศ : จีน เมื่อ 24/10/2561
   ชื่อบทความ : Plant and Pathogen ()
   ผู้เขียน : -
   ชื่อการประชุม : Exploring research in public health
   สถานที่ประชุม : Delhi pharmaceutical sciences and research University
   ประเทศ : อินเดีย เมื่อ 17/12/2561
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : เดิน-วิ่ง กินลมชมเล ณ ชายหาดท่าสูงบน
    ชื่อกิจกรรม : การลงพื้นที่สำรวจและการให้บริการวิชาการ (บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาชุมชน)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement)
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • Prof. Dr Veeranoot Nissapatorn from School of Allied Health Sciences, Walailak University, Thailand has been appointed as a co-supervisor of the above candidate to assist in the areas of infectious parasitic diseases. The candidate is in the final stage of “Minor correction” on her thesis. The duration of assigned supervision is one-year period starting from 1st September 2018 to 31st August 2019. The total of supervising hours is 5 hours per week (240 hours per years).
 • Prof. Dr Veeranoot Nissapatorn from School of Allied Health Sciences, Walailak University, Thailand has been appointed as a co-supervisor of the above student to assist in the areas of infectious parasitic diseases. The candidate is still on progress of her thesis project on plant extracts against a selected bacteria. The duration of assigned supervision is one-year period starting from 1st September 2018 to 31st August 2019. The total of supervising hours is 5 hours per week (240 hours per years).
 • Prof. Dr Veeranoot Nissapatorn from School of Allied Health Sciences, Walailak University, Thailand has been appointed as a cosupervisor of the above student to assist in the areas of infectious diseases. The candidate is starting her thesis project at the School of Pharmacy, Nottingham University Malaysia Campus from 1st September 2019
 • The assigned activity was brief orientation on the RBL, introduction of waterborne parasites, sample collection, results and discussion. During this time, he also experienced UKPSF approach in both academic and social activities. The expected outcome of this placement program is 2 manuscripts for publication: the first one has been completed and he will be assist in the 2nd manuscript writing. The duration of the overall program started from 1st June 2019 for manuscript writing (5 hours per week x 1 month =100 hours) and the actual works of laboratory placement was from 1st July to 31st August 2019 (5 hours per week x 2 months = 200 hours).
 • -
 • -
 • 1. WU- IC4IR Orgainzing committee member, session chair, chair for health sciences session including reviewers contact. 2. International - Editor (academic and associate), Editorial; board member and peer reviewer of international journals as well as including reviewers contact.
  พ.ศ.2561
 • 1. Laboratory works
 • Prof. Dr Veeranoot Nissapatorn from School of Allied Health Sciences, Walailak University, Thailand has been appointed as a co-supervisor of the above candidate to assist in the areas of infectious parasitic diseases. The candidate is in the final stage of “Minor correction” on her thesis. The duration of assigned supervision is one-year period starting from 1st September 2018 to 31st August 2019. The total of supervising hours is 5 hours per week (240 hours per years).
 • Prof. Dr Veeranoot Nissapatorn from School of Allied Health Sciences, Walailak University, Thailand has been appointed as a co-supervisor of the above student to assist in the areas of infectious parasitic diseases. The candidate is still on progress of her thesis project on plant extracts against a selected bacteria. The duration of assigned supervision is one-year period starting from 1st September 2018 to 31st August 2019. The total of supervising hours is 5 hours per week (240 hours per years).
 • Prof. Dr Veeranoot Nissapatorn from School of Allied Health Sciences, Walailak University, Thailand has been appointed as a cosupervisor of the above student to assist in the areas of infectious diseases. The candidate is starting her thesis project at the School of Pharmacy, Nottingham University Malaysia Campus from 1st September 2019
 • 1. WU- IC4IR Orgainzing committee member, session chair, chair for health sciences session including reviewers contact. 2. International - Editor (academic and associate), Editorial; board member and peer reviewer of international journals as well as including reviewers contact.
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : Prevalence of Multidrug resistance Acinetobacter baumanii Isolated from Different Clinical Specimens, Central Referral Hospital, Sikkim, India
   ชื่อรางวัล : BERT ORAL PRESENTATION
   จาก : Walailak University
   เมื่อ : 29/03/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.พญ.วีระนุช  นิสภาธร
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : Research Fellow
   ชื่อรางวัล : Dr. Matthew A. Eichler Memorial Fellowship Awards
   จาก : Asia Pacific Consortium of Researchers and Educators (APCoRE)
   เมื่อ : 02/11/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.พญ.วีระนุช  นิสภาธร
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)