:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. วรวุฒิ  สมศักดิ์
   Asst.Prof.Dr. Voravuth Somsak
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2607, 0-7567-2602-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2607, 2602-4
   E - mail  voravuth.so@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีวเคมี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545 - 2548
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีวเคมี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545 - 2548
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541 - 2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  29/06/2560
 
  ตำแหน่ง  รองคณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  29/06/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา  Malaria and Biochemistry
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Clinical Chemistry
  วิจัยและพัฒนา  Antimalarial research
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Biochemistry, Molecular Genetics, Malaria
  วิจัยและพัฒนา  Antimalarial research
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2562
   - การเพิ่มฤทธิ์ต้านมาลาเรียโดยการใช้ร่วมกันของ artesunate และ kaempferol ในหนูทดลอง
   Increase Antimalarial Effect by Combination of Artesunate and Kaempferol in Experimental Mice

   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/01/2562 - 31/12/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : มวล. ประเภทบุคคล2562 /
  พ.ศ.2561
   - “บ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มวล.”
   ผู้วิจัย :  นายจินตนา  พาวงศ์,  นายพงศ์พันธุ์  พงศ์พนิตานนท์,  นายพัชรินทร์  นิลมาท,  ดร.อโนมา  สันติวรกุล,  ดร.วันทนีย์  โยชน์ชัยสาร,  ผศ.ดร.พวงทิพย์  ภู่พงษ์,  นางสาวเนตรชนก  เจียรมาศ,  ดร.ดวงใจ  ผิวคำ,  นางสาวสุมาตรา  สังข์เกื้อ,  นางสาวศรุดา  คุระเอียด,  ผศ.ดร.มรกต  ชาตาธิคุณ,  นายกนก  เตียประพงษ์,  นางไฮฟะ  นิตยรักษ์,  ผศ.ดร.นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์,  ผศ.ดร.ขวัญธิดา  โคตรพุ้ย,  ผศ.ดร.เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน,  ดร.ปริญญา  ว่องไววณิชกุล,  ผศ.ดร.ประภัสสร  เส้งสุ้น,  นายกรหยก  คำดี,  นางสาววฤนดา  พรหมโชติ,  ดร.คมกริบ  หลงละเลิง,  ผศ.ดร.มานิตย์  นุ้ยนุ่น,  ดร.มาลาตี  ตาเยะ,  ดร.ชฎายุ  อุดม,  ผศ.ดร.วิยดา  กวานเหียน,  ผศ.ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์,  รศ.ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง
   ระยะเวลาโครงการ : 01/11/2561 - 30/06/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : มวล. : ศูนย์บริการวิชาการ /
   - ฤทธิ์ต้านมาลาเรียของ Kaempferol และการใช้ยาร่วมกับ Chloroquine ในหนูทดลองที่ติดเชื้อ Plasmodium berghei
   Antimalarial Activity of Kaempferol and Its Combination with Chloroquine Against Plasmodium berghei Infection in Mice

   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/05/2561 - 15/05/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : ไม่ระบุแหล่งทุน
    - In vivo antimalarial activity of zingerone against Plasmodium berghei ANKA
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/10/2561 - 30/09/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : มวล. :บัณฑิตวิทยาลัย P2P /
    - Increasing antimalarial effect by artesunate combination with kaempferol in experimental mice
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/10/2561 - 30/09/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : มวล. :บัณฑิตวิทยาลัย P2P /
    - Antimalarial activity of Tinospora baenzigeri against Plasmodium Berghei inected mice
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/10/2561 - 30/09/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : มวล. :บัณฑิตวิทยาลัย P2P /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Combination of zingerone and dihydroartemisinin presented synergistic antimalarial activity against Plasmodium berghei infection in BALB/c mice as in vivo model
   ผู้เขียน : Sakaewan Ounjaijean, Voravuth Somsak
   แหล่งตีพิมพ์ : Parasitology International
   เล่มที่ : 2020 ฉบับที่ : 76 หน้า : 1-4 เดือน/ปี : 02/2563-02/2563
   ชื่อบทความ : Kaempferol addition increases the antimalarial activity of artesunate in experimental mice
   ผู้เขียน : Sakaewan Ounjaijean, Nattida Benjasak, Suchanan Sae-lao, Voravuth Somsak
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Tropical Medicine
   เล่มที่ : 2020 ฉบับที่ : 2020 หน้า : 1-4 เดือน/ปี : 06/2563-06/2563
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Antimalarial Activity of Tinospora baenzigeri against Plasmodium berghei-Infected Mice
   ผู้เขียน : Sakaewan Ounjaijean, Manas Kotepui, and Voravuth Somsak
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Tropical Medicine
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-6 เดือน/ปี : 09/2562-/
   ชื่อบทความ : Antimalarial Activity of Tinospora baenzigeri against Plasmodium berghei-Infected Mice
   ผู้เขียน : Sakaewan Ounjaijean, Manas Kotepui, and Voravuth Somsak
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Tropical Medicine
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-6 เดือน/ปี : 09/2562-/
   ชื่อบทความ : Occurrence of Potentially Pathogenic Free Living Amoebae and the First Report of Naegleria australiensis Presence in a Major Lake in the Philippines.
   ผู้เขียน : Giovanni Milanez, Frederick Masangkay, Voravuth Somsak, Manas Kotepui, Jitbanjong Tangpong*, Panagiotis Karanis
   แหล่งตีพิมพ์ : : . Journal of Water and Health
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 4 หน้า : 647-653 เดือน/ปี : 05/2562-12/2562
   ชื่อบทความ : First report of Cryptosporidium hominis in a freshwater sponge
   ผู้เขียน : Frederick R. Masangkay, Giovanni D. Milanez, Amalia Tsiami, Voravuth Somsak, Manas Kotepui, Jitbanjong Tangpong*, Panagiotis Karanis
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science of the Total Environment
   เล่มที่ : 700 (2020)  ฉบับที่ : 4 หน้า : 134447 เดือน/ปี : 11/2562-06/2563
   ชื่อบทความ : Prevalence of malarial recurrence and hematological alteration following the initial rrug Regimen : A retrospective study in western Thailand  
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Chuchard Punsawad, Kwuntida Uthaisar Kotepui, Voravuth Somsak, Nuoil Phiwklam, Bhukdee PhunPhuech
   แหล่งตีพิมพ์ : BMC Public Health
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : - หน้า : 1294 เดือน/ปี : 10/2562-/
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : A Pilot Study on Antimalarial Effects of Moringa oleifera Leaf Extract in Plasmodium berghei Infection in Mice
   ผู้เขียน : Somrudee NAKINCHAT and Voravuth SOMSAK
   แหล่งตีพิมพ์ : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้า : 151-156 เดือน/ปี : 02/2561-/
   ชื่อบทความ : Antimalarial, Anti-hemolytic, Hepatoprotective, and Nephroprotective Activities of Gynostemma pentaphyllum Leaf Extract in Plasmodiumberghei Infection in Mice
   ผู้เขียน : Voravuth SOMSAK* and Somrudee NAKINCHAT
   แหล่งตีพิมพ์ : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้า : 143-150 เดือน/ปี : 02/2561-/
   ชื่อบทความ : Research Article: Antimalarial activity of Morus alba leaf extract against Plasmodium berghei infection in mice
   ผู้เขียน : Voravuth Somsak, Somrudee Nakinchat
   แหล่งตีพิมพ์ : Asian Journal of Pharmacognosy
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 5-12 เดือน/ปี : 01/2561-/
   ชื่อบทความ : Antimalarial activity of kaempferol and its combination with chloroquine in Plasmodium berghei infection in mice
   ผู้เขียน : Voravuth Somsak, Awatsada Damkaew, and Pinanong Onrak
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Pathogens
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-7 เดือน/ปี : 12/2561-/
   ชื่อบทความ : Hypoglycemia induced by Plasmodium berghei infection is prevented by treatment with Tinospora crispa stem extract
   ผู้เขียน : Sakaewan Ounjaijean, Sukanya Chachiyo, and Voravuth Somsak
   แหล่งตีพิมพ์ : Parasitology International
   เล่มที่ : 68 ฉบับที่ : 1 หน้า : 57-59 เดือน/ปี : 10/2561-/
   ชื่อบทความ : Antimalarial activity of kaempferol and its combination with chloroquine in Plasmodium berghei infection in mice
   ผู้เขียน : Voravuth Somsak, Awatsada Damkaew, and Pinanong Onrak
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Pathogens
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-7 เดือน/ปี : 12/2561-/
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Anti-hemolytic, Hepatoprotective, and Nephroprotective Effects of Black Tea Extract against Plasmodium berghei Infected Mice
   ผู้เขียน : Somrudee NAKINCHAT1, Sukanya CHACHIYO1, Somdet SRICHAIRATANAKOOL2, Chairat UTHAIPIBULL3 and Voravuth SOMSAK1,*
   แหล่งตีพิมพ์ : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 9 หน้า : 723-729 เดือน/ปี : 09/2560-/
   ชื่อบทความ : Antimalarial and anti-hypoglycemic effects of Moringa oleifera leaf Extract in Plasmodiumberghei infection in mice
   ผู้เขียน : Voravuth Somsak, Somrudee Nakinchat
   แหล่งตีพิมพ์ : Asian Journal of Pharmacognosy
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 3 หน้า : 12-17 เดือน/ปี : 09/2560-/
   ชื่อบทความ : Anti-hemolytic, Hepatoprotective, and Nephroprotective Effects of Black Tea Extract against Plasmodium berghei Infected Mice
   ผู้เขียน : Somrudee Nakinchat, Sukanya Chachiyo, Somdet Srichairatanakool, Chairat Uthaipibull, Voravuth Somsak
   แหล่งตีพิมพ์ : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 9 หน้า : 723-729 เดือน/ปี : 10/2560-/
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Transgenic Plasmodium parasites stably expressing Plasmodium vivax dihydrofolate reductase-thymidylate synthase as in vitro and in vivo models for antifolate screening
   ผู้เขียน : Voravuth Somsak, Chairat Uthaipibull, Parichat Prommana, Somdet Srichairatanakool, Yongyuth Yuthavong, and Sumalee kamchonwongpaisan
   แหล่งตีพิมพ์ : Malaria Journal
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 291 หน้า : 1-10 เดือน/ปี : 10/2554-/
   ชื่อบทความ : Small-scale in vitro culture and purification of Plasmodium berghei for transfection experiment
   ผู้เขียน : Voravuth Somsak, Somdet Srichairatanakool, Sumalee Kamchonwongpaisan, Yongyuth Yuthavong, and Chairat Uthaipibull
   แหล่งตีพิมพ์ : Molecular & Biochemical Parasitology
   เล่มที่ : 177 ฉบับที่ : 1 หน้า : 156-159 เดือน/ปี : 02/2554-/
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Kaempferol - antimalarial activity in mouse model (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Voravuth Somsak
   ชื่อการประชุม : National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology (ICBMS & MT) 2019
   สถานที่ประชุม : Grand Fortune Hotel, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
   ชื่อบทความ : Identification of Acanthamaeba spp. using 18s Rrna primers in two major water reservoirs in Phillipines. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Giovanni MILANEZ, Frederick MASANGKAY, F. HAPAN, A. DASIG, M. AGUSTIN, R. CRUZ, H. DE JESUS, J. ELLAZAR, E. GOZUM, P. INOCENCIO, V. SOMSAK, K. MANAS, P. KARANIS, Jitbanjong TANGPONG
   ชื่อการประชุม : International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019 (ICBMS MT 2019)
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
   ชื่อบทความ : Substrate-associated biofilms (SAB) as biological reservoirs for Cryptosporidium, Cyclospora-like and Giardia (oo) cysts: First evidences from direct examinations and simulations (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Frederick MASANGKAY, G. MILANEZ, F. HAPAN, A. DASIG, M. AGUSTIN, R. CRUZ, H. DE JESUS, J. ELLAZAR, E. GOZUM, P. INOCENCIO, V. SOMSAK, K. MANAS, P. KARANIS, Jitbanjong TANGPONG
   ชื่อการประชุม : International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019 (ICBMS MT 2019)
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
   ชื่อบทความ : Potent antimalarial activity of kaempferol and its combination with chloroquine against Plasmodium berghei infected mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Awatsada Damkaew, Nattoida Benjasak, Pinanong Onrak, Suchanan Sae-Lao, and Voravuth Somsak
   ชื่อการประชุม : National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology (ICBMS & MT) 2019
   สถานที่ประชุม : Grand Fortune Hotel, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
   ชื่อบทความ : Malaria: Clinical Investigation and Treatment ()
   ผู้เขียน : Voravuth Somsak
   ชื่อการประชุม : National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology (ICBMS & MT) 2019
   สถานที่ประชุม : Grand Fortune Hotel, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Anti-Hemolytic Effects of Moringa oleifera Leaf Extract against Plasmodium berghei Infected Mice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Voravuth SOMSAK1, * and Somrudee NAKINCHAT2
   ชื่อการประชุม : International Conference on Biomedical Sciences 2018
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/03/2561
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ intermittent fasting ยิ่งอด ยิ่งดี
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สหเวชศาสตร์มหกรรมสุขภาพและการดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ และการดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : วันมหิดล ประจำปี 2561
    ชื่อกิจกรรม : การบรรยายพิเศษเนื่องในวันมหิดล การแพทย์ไทยในทิศทางของ Thailand 4.0
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : เดิน-วิ่ง กินลมชมเล ณ ชายหาดท่าสูงบน
    ชื่อกิจกรรม : พิธีการและกิจกรรมเวที
    ชื่อกิจกรรม : การตั้งโจทย์ปัญหาวิจัยเพื่อชุมชน
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement)
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ "การพิชิต ผศ. / รศ."
 • วิทยากรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ "การพัฒนางานวิจัย ป.ตรี สู่การตีพิมพ์"
 • การให้ความรู้ทางด้านบริการวิชาการในรายการวิทยุ
 • การประสานงานในภาพรวมของการจัดงานประชุมวิชาการ National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology (ICBMS & MT) 2019
 • ดำเนินงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการประเมินผลโครงการวิจัย
 • อาจารย์พิเศษหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • การให้บริการตรวจสุขภาพ ณ ตลาดน้ำลิกอร์
 • การบริการวิชาการ สันทนาการและกิจกรรมเดิน-วิ่งฯ สหเวชศาสตร์ วลัยลักษณ์ มหกรรมสุขภาพ "เดิน-วิ่ง กินลมชมเล ณ ชายหาดท่าสูงบน" ครั้งที่ 2
 • วิทยากรบรรยาย วิทยากรคุมปฏิบัติการกลุ่มย่อย พิธีกรดำเนินงาน
  พ.ศ.2561
 • การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญยาโท
 • การเป็นผู้อ่านและประเมินบทความวิชาการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านกลั่นกรองประเมินบทความวิชาการ
 • วิทยากรฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ "ลูกไก่"
 • การให้บริการตรวจสุขภาพ ณ ตลาดน้ำลิกอร์
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : การรับยรองเป็น "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยภาคบรรยาย" หมวดที่ 3 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม
   ชื่อรางวัล : วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยภาคบรรยาย
   จาก : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
   เมื่อ : 07/04/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : Fellow
   ชื่อรางวัล : Felloow of High Education Academy
   จาก : HEA
   เมื่อ : 29/08/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์
   ชื่อผลงาน : ประกาศนียบัตรหลักสูตรการจัดการงานวิจัย (Research Manager)
   ชื่อรางวัล : ประกาศนียบัตรหลักสูตรการจัดการงานวิจัย (Research Manager)
   จาก : คณะกรรมการการวิจัยแหางชาติ (วช.)
   เมื่อ : 27/04/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์
   ชื่อผลงาน : ประกาศนียบัตรหลักสูตร "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the Trainers) แม่ไก่ รุ่นที่ 19"
   ชื่อรางวัล : ประกาศนียบัตรหลักสูตร "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the Trainers) แม่ไก่ รุ่นที่ 19"
   จาก : คณะกรรมการการวิจัยแหางชาติ (วช.)
   เมื่อ : 07/09/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)