:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาง สิทธิพรรณ  เรือนจันทร์
   Mrs. Sitthiphan Rueanchan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-, 0-7567-
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      , 
   E - mail  sitthiphan.ru@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาลครอบครัวและชุมชน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547 - 2549
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  สาขาที่จบ  การพยาบาลและผดุงครรภ์
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2534 - 2536
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตร
  สาขาที่จบ  การพยาบาลและผดุงครรภ์
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2528 - 2530
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/07/2560
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  03/07/2560 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)